Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Úloha CENTROODBYTu na trhu s červeným masem

02/04/08
smf

Ústředním motivem pro vznik CENTROODBYTu bylo ustavit jednotnou a silnou organizaci výrobců a producentů vepřového masa, která bude zprostředkovaně působit na trh a bude důstojným partnerem zpracovatelů. Autor: Ing.Pavel Krejčík, CSc.

Úloha CENTROODBYTu na trhu s červeným masem
 
Autor: Ing.Pavel Krejčík, CSc., ředitel        
 
Vznik CENTROODBYTu byl inspirován doslova tragickou situací v oblasti chovu prasat, kdy farmářské ceny byly dlouhodobě pod výrobními náklady a chovatelé vážně zvažovali chov a výkrm prasat opustit. Ústředním motivem bylo ustavit jednotnou a silnou organizaci výrobců a producentů vepřového masa, která bude zprostředkovaně působit na trh a bude důstojným partnerem zpracovatelů.
 
V listopadu 2003 založilo šest odbytových organizací družstvo, které bylo 21. května 2004 zapsáno do obchodního rejstříku. V roce 2004 do CENTROODBYTu přistoupila další 3 odbytová družstva. Bylo rozhodnuto, že základním posláním družstva bude poskytování marketingových služeb, monitoring tuzemského a zahraničního trhu s prasaty a později i skotu, s distribucí pro širokou chovatelskou veřejnost, s cílem přispívat k regulaci domácího trhu. K tomu bylo nutno navázat kontakty s našimi i zahraničními marketingovými a obchodními firmami i zahraničními zpracovateli. V neposlední řadě byl stanoven i střednědobý úkol – zpracovat marketingovou studii o vepřovém mase na období let 2007-2013. K tomuto účelu jsme iniciovali vznik odborného týmu, jehož součástí jsme byli i my. Díky vstřícnému postoji MZe ČR byla formou Situační a výhledové zprávy v listopadu 2006 vydána studie s názvem „Trendy ve vývoji produkce a spotřeby vepřového masa včetně odhadu do r.2013“. 
 
Od března 2004 začal CENTROODBYT vydávat tzv.Aktuální informace (AI) pro chovatele. Zpočátku nahodile a podle potřeby, později systematicky. Nakonec se vydávání AI ustálilo na týdenní frekvenci s prohlubujícím se obsahem, vždy ve čtvrtek, a sloužilo především jako podklad pro prvovýrobce při následných cenových jednáních se zpracovateli. Informace jsme zveřejňovali na našem webu zdarma  Průměrný počet respondentů postupně narostl až na 700 týdně. Na webovou stránku CENTROODBYTu se kromě producentů červeného masa napojili i zpracovatelé a některé řetězce. Informační tok sílil o další rozbory, analýzy, informace a doporučení. Aktuální informace CENTROODBYTu začal publikovat Zemědělský týdeník a týdenní přehledy a porovnání cen jatečních prasat a skotu týdně zveřejňuje i Zemědělec. Protože se však stávalo čím dál větším problémem udržení vyrovnaného rozpočtu, změnili jsme způsob distribuce. Informace jsme zpoplatnili a zasíláme je zájemcům elektronicky.
 
Časový vývoj vygeneroval 2 základní obory činnosti CENTROODBYTu a to:
 
·         marketingové služby pro členy, přidružené organizace automaticky zdarma a pro chovatele a další zájemce za úplatu. Rozlišujeme dvě formy – týdenní AI na základě objednávky (500,- Kč/měsíc) a na základě uzavřené Smlouvy o poskytování marketingových služeb (15.000,- Kč/rok) poskytujeme nadstandardní informační tok.
 
·         klasická obchodní činnost pro přidružené organizace, případně další chovatele, či členské i nečlenské odbytové organizace. CENTROODBYT zabezpečuje i přímé zahraniční obchody, což při průměrné marži okolo 0,7 % umožňuje dosáhnout lepších realizačních cen pro chovatele, než u jiných obchodníků s dobytkem. Průměrný roční obrat samotného družstva se pohybuje okolo 200 mil.Kč, s ročním objemem obchodu přes 7.000 tun jatečného skotu a prasat. V současné době je přidruženo 17 zemědělských prvovýrobců. CENTROODBYT včetně členů zobchodují ročně celkem cca 63 tis.tun prasat a přes 4 tisíce tun skotu. Tato činnost se pro nás stala nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků. Bohužel však se počet přidružených organizací snižuje, protože některé z nich díky záporné bilanci ukončili výkrm prasat a další splnili povinnou tříletou lhůtu, stanovenou jako podmínku pro poskytnutí dotací. Rozpočtové výpadky dotují členská odbytová družstva a to nejde do nekonečna. V ČR je v současné době evidováno více než 5.000 chovatelů prasat a přes 25.000 producentů skotu. Každým rokem si však objednávají Aktuální informace, či uzavírají Smlouvu o poskytování marketingových služeb pouze desítky subjektů. Přitom jsme si ověřili, že těmito materiály disponují chovatelé, zpracovatelé a další instituce v řádu stovek až tisíců. Příčinou je to, že jednotliví respondenti porušují závazek, že informace nebudou poskytovat třetím osobám a vzájemně si je přeposílají. Proto na Vás apelujeme, abyste využívali náš informační zdroj za úplatu a tím umožnili naši další existenci. Bohužel se nedá exaktně vyčíslit ekonomický přínos činnosti našeho družstva pro producenty. Víme, že i Vaše ekonomická situace producentů červeného masa je složitá, ale jsme přesvědčeni, že z pohledu Vašich vynaložených celkových ročních nákladů jsou uvedené částky za služby CENTROODBYTu zanedbatelné.
 
A co na závěr ? Právě pomalu končí další cyklická celosvětová krize v chovu prasat. Proto je třeba vyjádřit úctu a obdiv těm chovatelům, kteří stále přes neuvěřitelné ztráty vepřové ještě vyrábějí. K této problematice se nehodláme široce vyjadřovat, protože naše názory zveřejní týdeník Zemědělec v rubrice „Téma týdne“ v dubnu letošního roku. Je však třeba připomenout, že i náš trh ovládají řetězce. Jedinou obranou chovatelů je sdružování do odbytových organizací a ty by měla zastřešit národní odbytová organizace. Tím se posílí pozice chovatelů na trhu. V současné době existuje v ČR okolo padesátky odbytových organizací s červeným masem, členy CENTROODBYTu je 9. Naproti tomu. ve Francii začalo intenzivní spojování do odbytových družstev, jejichž členy jsou chovatelé, zpracovatelé, přepravci, obchodníci a participovat začínají i peněžní ústavy. Takové giganty začínají mít i nadnárodní statut. Škoda, že u nás neproběhla restituce dřívějších Hospodářských družstev, které měly již tenkrát podobnou strukturu.
                                  CENTROODBYT – národní odbytové družstvo
                    Pardubice, Zelené Předměstí, Boženy Němcové 2625, PSČ 530 02