Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sněm Agrární komory České republiky

17/03/08
smf

Usnesení XV. sněmu Agrární komory České republiky 13. března 2008 v Olomouci.  Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Usnesení XV. sněmu Agrární komory České republiky 13. března 2008 v Olomouci

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle § 13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění.
Komora sdružuje podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.
Členové Agrární komory ČR obhospodařují celkem 1 743 723 ha zemědělské půdy. Počet členů organizovaných prostřednictvím okresních agrárních komor a regionálních agrárních komor je 3 365, z toho 3 121 podnikatelů v zemědělství. V členstvu převažují počtem 1 731 fyzické osoby. Počet zaměstnanců členů komory je cca 102 000. Fyzické osoby jsou v orgánech okresních a regionálních komor zastoupeni 37 %.
V počtu členů se neuvádí členstvo 32 členských společenstev, tedy ani potravinářů, ani včelařů (55 tis. osob), kde se  někdy členství překrývá s členstvím v okresních komorách. Z tohoto důvodu se neuvádí ani výměra členů odborných zemědělských společenstev, zejména Zemědělského svazu České republiky, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Agrární unie ani lesních společenstev.
Jednotliví členové jsou v Agrární komoře České republiky organizováni prostřednictvím 58 okresních agrárních komor, 2 regionálních agrárních komor a 32 členských společenstev.
Sněmu se zúčastnilo 260 delegátů, tj. 91,5 % z pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím, zvolených okresními agrárními komorami, regionálními agrárními komorami a členskými společenstvy a 105 hostů.
XV. sněm Agrární komory České republiky
I. konstatuje, že:
1. po vstupu do Evropské unie se v odvětví zemědělství České republiky na rozdíl od dřívějšího transformačního období vytváří zisk. I když je celý tvořen dotacemi, které hradí i část nákladů, umožňuje to investovat do opatření ke splnění evropských welfare, environmentálních a dalších norem. Investiční mezera ve srovnání se starými zeměmi evropské patnáctky však zůstává stále propastná,

2. na světových agrárních trzích se zřejmě vytváří situace, kdy bude dlouhodoběji převažovat poptávka po potravinách a zemědělských produktech nad nabídkou. To se již projevuje zejména ve vyšší úrovni farmářských cen rostlinných produktů. S velkým zpožděním je rozpačitě sledují ceny živočišných výrobků. Katastrofická situace je již dlouhodobě v chovu prasat a vyžaduje si mimořádnou pomoc a podporu investic do zvýšení konkurenceschopnosti. Velké investice do výměny technologií tak, aby splnily normu Evropské unie, vyžadují i chovy nosnic,

3. oceňuje základní pozici České republiky k tak zvané kontrole zdraví Společné zemědělské politiky. Za hlavní považujeme přizpůsobení Společné zemědělské politiky novým celosvětovým tendencím v agrárních odvětvích tak, aby bylo možné využít nové příležitosti v růstu spotřeby potravin i biologických materiálů pro energetické i další průmyslové účely,

4. revidovaná Společná zemědělská politika Evropské unie by měla podporovat využití produkčního potenciálu členských zemí, konkurenceschopnost zejména ve vztahu k zámořským producentským zemím, řešení důsledku rostoucí rizikovosti ze změn klimatu i z otevírání Evropy světovému agrárnímu obchodu a tím i cyklickému vývoji hospodářství. Neměla by rozlišovat ani velikost podniků, ani způsob hospodaření a měla by zbavit zemědělce nadbytečné administrativní zátěže,

5. oceňuje rozhodnutí vlády přidělit účelově do rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství 7,2 mld. Kč na národní doplňkové platby pro rok 2008 za situace, kdy se začala reforma veřejných financí. Neodpovídá to však plně možnostem vyjednaným v přístupové smlouvě k Evropské unii. Nesouhlasíme ani s krácením podpory národních podpůrných programů ve srovnání s loňským rokem ani s omezeními pro velké podniky v některých programech Plánu rozvoje venkova, a programech Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

II. bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění úkolů XIV. sněmu AK ČR – příloha k usnesení č. 1
III. žádá:
1. poslance Evropského parlamentu za Českou republiku, aby:

využili posilování vlivu tohoto orgánu ve Společné zemědělské politice a prosazovali její směřování k využití produkčního potenciálu  evropských a českých agrárních odvětví, zvýšení konkurenceschopnosti vůči zámoří, zmírňování rostoucí rizikovosti, nerozlišování podpor podle velikosti podniků i způsobů jejich hospodaření a omezení administrativní zátěže,
2. poslance a senátory Parlamentu ČR, aby:

a) přijali novelu zákona č. 95 z roku 1999 o prodeji státní půdy, která by umožnila dosavadním nájemcům získat více půdy tak, aby neztratili schopnost splácet privatizovaný majetek a mohli za reálných podmínek předat hospodaření svým rodinným nástupcům, zamezila spekulativním převodům, odstranila nesrovnalosti při splácení trvalých porostů a zajistila přístup k pozemkům,

b) přijali návrh zákona o významné tržní síle, který by přispěl ke zlepšení vyjednávacího postavení slabších článků zejména v potravinových výrobkových vertikálách,

c) přijali novelu zákona č. 156 z roku 1998 o hnojivech, která by umožnila vydání vyhlášky Ministerstva zemědělství a zreálnění hospodaření se statkovými hnojivy,

d) při jednáních se svými zahraničními kolegy usilovali o podporu změny Společné zemědělské politiky Evropské unie ve prospěch využití příležitostí, které se projevují ve světovém hospodářství,

e) řešili problematiku ukončení předkupního práva Pozemkového fondu ČR k nakoupeným zemědělským pozemkům od Pozemkového fondu ČR a zároveň umožnili přechod splátek na právního nástupce,


3. vládu České republiky, aby:

a) využila předsednictví České republiky v Evropské unii v 1. pololetí 2009 k prosazování změn ve Společné zemědělské politice, které by vedly k lepšímu využívání potenciálu agrárních odvětví, posílení jejich konkurenceschopnosti, neselektování na malé a velké, zmírňování důsledků rizikovosti a omezení byrokratické zátěže, a zároveň nepodporovala v rámci modulace přesun finančních prostředků z pilíře I do pilíře II. V případě, že přesto dojde k částečnému přesunu finančních prostředků v rámci modulace, požadovala jejich využití na zřízení rizikového fondu,

b) zhodnotila účinnost dosavadních opatření k podpoře využívání obnovitelných palivoenergetických zdrojů z biomasy a přijala nezbytné úpravy k dosažení cílů do r. 2020,

c) rozhodla o vytváření zdrojů k systémovému řešení důsledků rostoucí rizikovosti v zemědělství,

d) se zasadila o:
– přijetí novely zákona o prodeji státní půdy s cílem zlepšit postavení nájemců, kteří na ní hospodaří,
– přijetí zákona o významné tržní síle,
– přijetí novely zákona o hnojivech, která by umožnila zreálnit zacházení se statkovými hnojivy,

e) zamítla návrh zákona o vypořádání majetkových podílů, na něž vznikl oprávněným osobám nárok v souvislosti s transformací zemědělských družstev a změně zákona č. 42/1992 Sb.,

4.  ministra zemědělství, aby:
a) při rozhodování ve svém rezortu respektoval názory zástupců většiny podnikatelů v agrárních odvětvích, na kterých se shodli, včetně prosazování zájmů v tak zvané zdravotní prohlídce Společné zemědělské politiky i pro rozpočtové období po roce 2013 a v rámci českého předsednictví v Evropské unii,

b) prosazoval stejné veterinární, zdravotní a další bezpečnostní požadavky na zemědělské a potravinářské produkty, dovážené ze třetích zemí, jaké platí uvnitř Evropské unie a v České republice,

c) umožnil přijetí novel zákonů o prodeji státní půdy, o hnojivech a návrhu zákona o významné tržní síle,

d) dokončil jednání o posílení finančních zdrojů k doplnění národních komplementárních plateb i národních dotací,

e) hledal finanční zdroje k využití zvláštního dotačního titulu zahrnutého v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 „Posílení konkurenceschopnosti agrokomplexu“,

f) pokračoval v jednáních o vytvoření zdrojů pro zmírňování důsledků rostoucí rizikovosti podnikání v zemědělství na národní i evropské úrovni,

g) ponechal evidenci LPIS na zemědělských agenturách a zemědělské agentury neslučoval se SZIF.

IV. schvaluje:
1. zprávu představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIV. sněmu a o úkolech v příštím období – příloha k usnesení č. 2,

2. zprávu o schválení účetní závěrky za rok 2006, předběžné účetní závěrce za rok 2007 a návrh plánu příjmů a výdajů na rok 2008 – příloha k usnesení č. 3,

3. zprávu dozorčí rady a její stanovisko k předběžné účetní závěrce za rok 2007,

4. zprávu volební komise o výsledcích voleb do orgánů Agrární komory ČR. XV. sněm řádně zvolil do funkcí:

a) prezident  Ing. Jan Veleba

b) viceprezidenti
– za sněmovnu všeobecnou Ing. Jindřich Šnejdrla
– za sněmovnu společenstev Ing. Bohumil Belada
c) další členové představenstva

za sněmovnu všeobecnou

Ing. Oldřich Bachtík
Ing. Václav Drhlík
Ing. Václav Hlaváček, CSc.
Ing. Josef Hlavinka
Jan Hořák
Ing. Josef Kubiš
Ing. Josef Matějek
Ing. Jiří Navrátil
Ing. Jiří Neudőrfl
Pavel Novotný
Ing. Jan Ptáček, CSc.
Ing. Jindřich Šnejdrla
Ing. Vladimír Tůma
Ing. Jaroslav Vojtěch
    
za sněmovnu společenstev
Ing. Bohumil Belada
Ing. Jan Čech
Ing. Josef Diviš
Miroslav Drs
Ing. Jaroslav Faltýnek
Ing. Jan Fibingr
Ing. Karel Horák
Ing. Miroslav Jirovský
Ing. Zdeněk Kubiska
Ing. František Švadlena
Ing. Miroslav Toman, CSc.
Ing. Zdeněk Koubek
Ing. Jiří Zelenka
Ing. Jaroslav Zeman
d) dozorčí rada

Ing. Marie Bubíková
Ing. Vladislav Hájíček
Petr Chaloupka
Ing. Václav Lomička
Ing. Bohumil Pázler
Ing. Božik Severin
Ing. František Svoboda
Ing. Roman Šustáček
Ing. Josef Veselý
Ing. Pavel Veselý
Ing. Oldřich Žďárský
 
V. pověřuje:
představenstvo Agrární komory České republiky posoudit a schválit účetní závěrku za rok 2007.
VI. ukládá:
1. představenstvu AK ČR:

řídit činnost komory v souladu s usnesením XV. sněmu a zaměřením práce na další období vyjádřeném v přednesené zprávě představenstva,

2. krajským agrárním komorám a regionálním agrárním komorám, okresním agrárním komorám a členským společenstvům:

a. rozpracovat Zprávu o činnosti od XIV. sněmu a úkolech na další období a usnesení XV. sněmu do vlastních podmínek,
b. napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit jeho usnesení,
c. jednat s poslanci a senátory v jejich volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární komory České republiky,
d. dokončit předání dat do elektronické evidence členstva.

 
 
 
 
 

Přiložené dokumenty:
Příloha k usnesení č. 2 – zpráva o činnosti představenstva

Zdroj: www.apic-ak.cz