Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K pozemkovým úpravám v PK

28/03/08
smf

Pozemkové úpravy byly dokončeny nebo jsou v současné době rozpracovány na zhruba 18 procentech zemědělské půdy ČR.Zdroj: www.mze.cz
 

Pozemkové úpravy prospívají krajině
Nové polní cesty, protierozní a protipovodňová opatření, nové prvky v krajině, pozemkové úpravy upravují vlastnické vztahy k půdě, vytvářejí podmínky pro efektivní hospodaření, mají půdo-ochrannou funkci, dotvářejí ráz krajiny.
Pozemkové úpravy byly dokončeny nebo jsou v současné době rozpracovány na zhruba 18 procentech zemědělské půdy ČR. Realizováno nebo rekonstruováno bylo zhruba 1000 km polních cest, téměř na 400 ha byla provedena protierozní nebo protipovodňová opatření, na 1180 ha jsou nové výsadby zeleně. Ministr zemědělství Petr Gandalovič o tom informoval při prohlídce dvou nových polních cest kolem řeky Novohradky v katastru obce Úhřetice. Cesty jsou dlouhé 627 a 350 metrů, zpřístupňují zemědělské pozemky a zároveň slouží jako hrázky proti případné povodni. Vybudovány byly v roce 2006. Celková částka investovaná do pozemkových úprav financovaných z evropských zdrojů, dosáhla 5.801.000 korun.
„V rámci restitucí byla vlastníkům půda navrácena ve stavu z konce osmdesátých let. Pozemky byly nepřístupné, vlastnicky nescelené nebyla vyjasněná jejich lokalizace. Vlastníci se nemohli fakticky ujmout svých práv. Teprve provedení pozemkových úprav znamená plné obnovení vlastnictví,“ uvedl ministr Gandalovič.
Vyjasněné vlastnictví je podle jeho slov nejdůležitějším krokem ke stabilitě. Platí, že čím dřív se pozemkové úpravy podaří v dané lokalitě provést, tím dřív lze očekávat celkovou prosperitu nejen v oblasti zemědělského hospodaření, ale v celém venkovském regionu. Vyjasněné vlastnictví a uspořádání pozemků je mnohdy základní podmínkou pro rozvoj obce. Proto je také stále větší zájem na provádění pozemkových úprav ze stran obcí.
„Nové a cílené uspořádání vlastnické držby přináší podstatně vyšší možnost investičních záměrů. Jde o zpřístupnění pozemků, protipovodňová a protierozní opaření nebo výsadby zeleně,“ uvedl ministr.
Tato opatření se provádějí v rámci pozemkových úprav jako tzv. společná zařízení – jsou tedy hrazena z finančních prostředků na pozemkové úpravy a používá se na ně přednostně půda z vlastnictví státu.
V posledních letech stoupá význam pozemkových úprav také s ohledem na klimatické změny a daleko častější povodňové a erozní projevy. Komplexní pozemkové úpravy jsou nezbytným nástrojem k protierozní ochraně půd, slouží k ochraně a neškodnému odvedení vod při přívalových deštích mimo zastavěné části obcí, ale také vytváří mnoho nových ekologicky významných elementů v krajině.
Základní údaje o průběhu pozemkových úprav v Pardubickém kraji
KPÚ – komplexní pozemkové úpravy
JPÚ – jednoduché pozemkové úpravy
 
Pardubice
Svitavy
Ústí n.O.
Chrudim
Pardub. kraj
ČR
Ukončené nebo rozpracované KPÚ-počet
22
11
44
16
93
1612
Ukončené nebo rozpracované
KPÚ- ha
8360
7193
30039
6067
51659
689535
Ukončené nebo rozpracované
JPÚ-počet
1
67
25
7
100
6298
Ukončené nebo rozpracované
JPÚ- ha
135
21282
194
365
21976
396182
Protipovodňová (protierozní) opatření – ha
0
6
15
1
22
370
Polní cesty
km
30
12
36
8
86
913
Výsadby zeleně
ha
(územní systémy ekol. stabil. a ost.)
3,6
0
(ano jako součást polní cesty)
23
8,1
34,7
1180
Použité finanční prostředky –
návrhy KPÚ/JPÚ
mil. Kč
91,1
31,5
103,7
42,7
269,0
6392,5
Použité finanční prostředky –
realizace opatření mil. Kč
35,2
45,0
125,6
35,9
241,7
4445,9
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zdroj: MZe ČR, 27.03.2008