Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze Zemědělského svazu ČR

02/03/08
smf

Tisková zpráva ze společného zasedání Výboru a Kontrolní komise Zemědělského svazu ČR. Zdroj: www.zscr.cz
 
 

Tisková zpráva ze společného zasedání Výboru
a Kontrolní komise Zemědělského svazu ČR
 
Ve zprávě představenstva se předseda svazu Ing. Jirovský zabýval ekonomickými a legislativně právními záležitostmi v zemědělství a agrární politice ČR i EU. Podrobil kritice návrh speciálního zákona MZe ČR o vypořádání majetkových podílů z transformace zemědělských družstev. Vzhledem k tomu, že dle platného transformačního zákona je ještě do konce roku 2009 možnost uplatnit požadavky na existující povinné osoby či jejich právní nástupce, považuje novou právní normu za zbytečnou.
Dle průzkumu Zemědělského svazu ČR vypořádání pokračuje ve splátkách a je jen
na oprávněných osobách, zda situaci řeší. Základním důvodem problémů byl nekvalitní zákon 42/92 Sb., svaz se od roku 1997 podílel celkem 13 krát na jeho novelizaci, bohužel neúspěšně. Přijetí kterékoliv novely by dnes znamenalo již vyřešení problému.
Proto vyrovnání oprávněných osob z důvodů likvidace či konkurzu povinných osob zahájených do roku 1999, musí vyřešit stát.
 
Výsledek hospodaření v zemědělství v r. 2007
Za rok 2007 na základě vlastního šetření Zemědělský svaz ČR konstatuje,
že výše zisku podle metodiky souhrnného zemědělského účtu právnických osob je výrazně nad úrovní loňského roku a je předpokládán ve výši 3 152 Kč na hektar zemědělské půdy. Pokud dopočteme metodický rozdíl vyplývající ze systému sledování údajů v daňové evidenci podniků fyzických osob, spočívající v tom, že hospodařící fyzická osoba a její manžel nebo manželka nemohou svoji mzdu vykázat v nákladech, ale je zahrnuta
do důchodu ze zemědělské činnosti (zisku), lze očekávat výsledek hospodaření všech podniků zemědělské prvovýroby ve výši 12,5 mld. Kč. Od vstupu do Evropské unie má zemědělství ČR kladný výsledek hospodaření. Významně se na tom podílí, jako v celé Evropské unii, nárůst dotací, ale i další faktory jako snižování počtu pracovníků a výrobních nákladů. Podpory a dotace v českém zemědělství zabezpečují v podstatné míře investice k plnění evropských požadavků na cross-compliance – tj. welfare zvířat, agroenvironmentální opatření a zároveň částečně v úhradě růstu cen vstupů, které z cenových okruhů rostou nejrychleji ( o 14,9% proti předvstupnímu období).
 
Kontrola Reformy společné zemědělské politiky EU (tzv. „Health Check“)
Zemědělský svaz ČR podpořil na jednáních dosavadní stanoviska Výboru vlády
pro evropské záležitosti ke kontrole Společné zemědělské politiky, tzv.: „Health Check“. Podporuje též v jednáních v  COPA/COGECA vyrovnání podnikatelských podmínek mezi původními a novými členskými zeměmi Evropské unie co nejdříve před rokem 2013.
Po roce 2013 svaz odmítá národní dofinancování přímých plateb v celé EU a prosazuje pokračování přímých plateb při odstranění historických kritérií přímých plateb, jaké jsou doposud v původních členských zemích. Svaz odmítá stanovení jakéhokoliv stropu či postupného omezování (capping i degresivitu) výše přímých plateb ve vztahu k velikosti podniku, protože to nevyjadřuje žádný stimul, ani agroenviromentální či sociální kritérium. Tento názor je v souladu s postojem MZe. Zemědělský svaz apeluje na pana ministra Gandaloviče, aby byl předložený návrh pravidel cross-compliance s cca 150 kontrolními body zjednodušen a nezvětšoval již tak administrativní a byrokratickou zátěž podnikatelských subjektů v zemědělství. Rovněž žádá revizi omezení pro velké podniky v podporách a dotacích, uplatňovaných v některých programech PGRLF a opatřeních Programu rozvoje venkova.
Výbor Zemědělského svazu ČR ve svém usnesení vzhledem k perspektivě podnikání v zemědělství uvádí:
ČR bude v 1. polovině roku 2009 předsedající zemí EU, kdy bude na úrovni EK a EP zahájena oficiální diskuse k dalšímu směrování SZP EU na základě tzv. „kontroly zdraví“. Výbor oceňuje základní pozici ČR ke kontrole zdraví v té verzi, jak byla schválena vládním výborem pro EU dne 14.11.2007. Finálními výstupy by měla být opatření, umožňující plné využití produkčního potenciálu ČR a celé EU. Reforma SZP jako celek musí směřovat k tomu, aby byl nový evropský model zemědělství prorůstový a zvyšoval konkurenceschopnost ve světovém měřítku – zejména vůči USA. Zemědělský svaz ČR očekává, že k diskuzi budou podstatně více přizváváni představitelé nevládních organizací. V souvislosti se snižováním podpor a dotací musí nový model zemědělcům zajistit určitou stabilitu příjmů a výrazněji čelit rizikovosti zemědělského podnikání plynoucích z jeho specifik nevyhnutelné spjatosti s živými organismy, přírodou, výkyvy počasí a globálními změnami klimatu.
 
 
Větrný Jeníkov, 19.2.2008, zdroj: www.zscr.cz
 

Zařazeno v Zemědělství, ZS ČR