Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

15/02/08
smf

Dne 12. února 2008 vstoupil v platnost a nabyl účinnosti zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí . Zdroj: MŽP

Plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
Dne 12. února 2008 vstoupil v platnost a nabyl účinnosti zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, kterým se mimo jiné mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména z hlediska oznamovacích povinností. Ustanovení § 15 zákona č. 25/2008 Sb. mění stávající znění § 11 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší, který se týká souhrnné provozní evidence a dále § 19 zákona o ochraně ovzduší, který se týká oznámení o poplatku.
 
Na základě změn provedených zákonem č. 25/2008 Sb. předávají provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší údaje souhrnné provozní evidence a oznámení    o poplatku za uplynulý rok prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Oznámení se provádí zasláním elektronických údajů odpovídajících datovému standardu pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (§ 7 zákona  č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování).
 
Termín pro splnění povinnosti ohlašovat údaje ze souhrnné provozní evidence podle § 11, jakož  i výpočet poplatku podle § 19 zákona o ochraně ovzduší se s nabytím účinnosti zákona č. 25/2008 Sb. posouvá z 15. února na 31. března kalendářního roku.
 
S ohledem na přechodná ustanovení v § 16 zákona č. 25/2008 Sb., platí, že povinnost využití (elektronického) integrovaného systému ve vztahu k ohlašování souhrnné provozní evidence podle § 11 odst. 1 písm. e) platí až v roce 2009, potažmo v roce 2010, vždy zpětně za uplynulý rok. Za rok 2008, potažmo 2009 (v závislosti na charakter subjektu uvedený v bodech 1. a 2. cit. přechodných ustanovení) se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Tento postup je uveden níže pod body (1) a (2).
 
              

(1) Zasláním příslušným orgánům ochrany ovzduší elektronicky prostřednictvím Centrální ohlašovny MŽP (elektronická adresa: podatelna@centralniohlasovna.cz) v podobě XML souboru, odpovídajícího datovému standardu zveřejněnému pro ohlašování za rok 2006. Soubor XML v odpovídajícím datovém standardu lze vytvořit vyplněním údajů aplikace IntForm 2007, která je dostupná na internetových stránkách Centrální ohlašovny –

www.centralniohlasovna.cz

Doplnění a opravy údajů se zasílají stejnou cestou přes Centrální ohlašovnu.
(2) Zasláním v listinné formě příslušným orgánům ochrany ovzduší podle vzorů, poskytnutých těmito orgány (souhrnná provozní evidence), nebo podle doporučovaných vzorů (oznámení o poplatku). Doplnění a opravy údajů se zasílají shodným způsobem v listinné formě.
Zdroj: MŽP
      Zákon č. 25/2008 Sb.o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí