Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Křížová kontrola v praxi

21/02/08
smf

Pro úplné zajištění směrnic a nařízení Evropské unie, souhrnně nazývaných cross compliance, tedy jejich implementaci, musí zemědělské podniky zabezpečit řadu organizačních, bezpečnostních a technických opatření. Autor: Ing. Miroslav Jirovský, předseda ZS ČR.  Zdroj: www.agroweb.cz
 

Křížová kontrola v praxi

Pro úplné zajištění směrnic a nařízení Evropské unie, souhrnně nazývaných cross compliance, tedy jejich implementaci, musí zemědělské podniky zabezpečit řadu organizačních, bezpečnostních a technických opatření. Balíček devatenácti směrnic a nařízení zahrnuje velký rozsah činností a omezení, počínaje ochranou chráněných lokalit, chráněných živočichů a rostlin až po hospodaření v chráněných oblastech a v národních parcích.

Kontroly prvních devíti směrnic mají začít již od 1. ledna 2009, dalších šest směrnic od 1. ledna 2011 a zbytek od 1. ledna 2013. I když kontroly se mají týkat jen jednoho procenta podniků, je nutné se připravit.
Cílem cross compliance především je:
* obhájit podmínky pro rozvoj udržitelného zemědělství,
* přiblížit společnou zemědělskou politiku požadavkům společnosti.

Výsledky z ověřování v praxi
Příprava křížové kontroly je ve fázi ověřování. Zemědělský svaz ČR požádal o provedení prvních auditů v zemědělských podnicích podle připravených check (kontrolních) listů, kde je asi 150 kontrolních bodů. První výsledky ukazují, že jde o velmi obsáhlý úkol a potřebnou koordinaci s kontrolními organizacemi – Státní veterinární správou ČR, Státní rostlinolékařskou správou, Českou potravinářskou inspekcí, Ústředním kontrolním zkušebním ústavem zemědělským, Státní zemědělskou potravinářskou inspekcí, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Českou inspekcí životního prostředí a Státním zemědělským intervenčním fondem.
První výsledky prokazují, že se jedná o velmi složitou administrativu a podle našeho názoru těžko realizovatelný systém opatření spojený s koordinací mnoha kontrolních orgánů. Systém vzbuzuje dojem, že důležitějším účelem je postih zemědělců než naplnění vyšších standardů zemědělské produkce. Domníváme se, že cíl má být opačný, postih zemědělců jen výjimečný, ale především tlak na plnění požadavků.

Vysoké finanční nároky na plnění směrnic
První zjištění ukazují na to, že ke splnění směrnic cross compliance bude třeba vynaložit vysoké investice – podle prvních průzkumů asi deset až třicet tisíc korun na hektar, především podle rozsahu živočišné výroby v zemědělském podniku. I to je důvodem k přepracování celého systému, pokud se neprosadí odložení zahájení uplatňování křížové kontroly na rok 2011.

Rozsah kontrol snížit na třetinu
Domníváme se, že je třeba výrazně snížit počet kontrolních bodů – asi na jednu třetinu. Kontrolní body je nutné stanovit srozumitelně z pohledu zemědělce a orientovat je prakticky. Zásadně požadujeme, aby kontroly byly zracionalizovány, tedy zjednodušeny tak, aby bylo zabráněno střídání představitelů kontrolních orgánů v kontrolovaném podniku. Zemědělství nemůže být laboratoří kontrolních orgánů. Hovoříme o omezení byrokracie, proto nastavená pravidla musí snížit i dosavadní administrativní požadavky. Očekáváme, že ke stanovení kontrolního systému křížové shody budou také přizváni představitelé zemědělců. Současný návrh nepovažujeme v českém zemědělství za realizovatelný.

Autor:Ing. Miroslav Jirovský předseda ZS ČR
Zdroj:
Zemědělec, 18.2.2008