Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehled jednotlivých hlášení za rok 2007

14/01/08
smf

Přehled jednotlivých ohlašovacích povinností za rok 2007 (odpady, voda, ovzduší, obaly). Zdroj: www.ekonoviny.cz
 

Přehled jednotlivých hlášení za rok 2007
V tabulce jsou uvedeny odkazy na právní předpisy

Povinnosti podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích
termín limitní hodnota kdo co komu § zákona Poznámky a komentáře
do 15. února výroba či dovoz NLP nad 10 t výrobce, který vyrobí a uvede na trh, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství vyšším než 10 t za kalendářní rok je povinen písemně oznámit údaje o druhu, množství a vlastnostech nebezpečné látky. MŽP § 28 odst. 1, 4  
Povinnosti podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
termín limitní hodnota kdo co komu § zákona Poznámky a komentáře
do 15. února při produkci nebo nakládání svíce než 50 kg NO nebo s více než 50 t OO za rok původce odpadů a oprávněná osoba zasílá hlášení o produkci a nakládání s odpady OÚ s rozšířenou působností §39 odst.2  
do 15. února provozovatel skládky zasílá údaje o stavu finanční rezervy (stav k 31. 12.předchozího roku) OÚ s rozšířenou působností §39 odst.4  
do 15. února provozovatel zařízení ke sběru a zpracování autovraků vést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a ozpůsobech jejich zpracování OÚ s rozšířenou působností §39 odst.5  
Povinnosti podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
termín limitní hodnota kdo co komu § zákona Poznámky a komentáře
1x ročně do 31. ledna množství přesahujícím v roce 6000 m3 nebo 500 m3 v měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 mil. m3 odběratelé povrchových nebo podzemních vod jsou povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto odběrech a vypouštění (zejména jejich množství a jakost) správci povodí §22 odst.2 podle vyhlášky č. 431/2001 Sb.
do 15. února odběr nad 6000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc osoba oprávněná k odběru podzemní vody předkládá poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok ČIŽP §88 odst.10  
do 15. února vypouštění odpadních vod do vod povrchových znečišťovatel předloží poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok ČIŽP §94 odst.1  
do 31. ledna povolené vypouštěníodpadních vod do vod podzemních osoba oprávněná za vypouštěníodpadních vod do vod podzemních poplatek za povolené vypouštění odpadních vod obci §100 odst.4  
Povinnosti podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší
termín limitní hodnota kdo co komu § zákona Poznámky a komentáře
do 15. února provoz zvláště velkého a velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší provozovatel zvláště velkého a velkého zdroje předá zpracovanou souhrnnou evidenci zdroje za uplynulý kalendářní rok ČIŽP §13 odst.4  
do 15. února provoz středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší provozovatel středního zdroje předá zpracovanou souhrnnou evidenci zdroje za uplynulý kalendářní rok OÚ s rozšířenou působností §13 odst.5  
do 15. února provoz zdroje provozovatel zvláště velkého, velkého a středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší oznámí výpočet poplatku za každý zpoplatněný zdroj správci poplatku §19 odst.10 ZVZ, VZ – krajský úřadSZ – OÚRP
do 15. února provoz zdroje provozovatel malého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší zašle podklady pro výpočet poplatku na běžný rok obecní úřad §19 odst.16 spalovací zdroj do 50 kW není předmětem poplatku ani oznámení
do 28. února výrobce, dovozce a vývozce látek regulovaných dle zákona o ochraně ovzduší oznámí příslušné údaje o těchto látkách za uplynulý kalendářní rok MŽP §32 odst.1-3 regulované látky nejsou detailním předmětem auditu
do 28. února osoba oprávněná k podnikání sdělí počet užívaných halonových instalací a množství obsažených halonů za uplynulý kalendářní rok MŽP §32 odst.4 regulované látky nejsou detailním předmětem auditu
do 28. února   osoba oprávněná k podnikání s povolením k zacházení s regulovanými látkami nebo s výrobky, které je obsahují předá zprávu o regulovaných látkách, se kterými bylo v předchozím roce zacházeno MŽP §32 odst.6 regulované látky nejsou detailním předmětem auditu
Povinnosti podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
termín limitní hodnota kdo co komu § zákona Poznámky a komentáře
Do 15. února uvádění obalů či balených výrobků na trh či do oběhu osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle §14 ohlašovat údaje z evidence za uplynulý kalendářní rok vždy MŽP §15 odst.1 Platí pro osoby zapsané v Seznamu. Osoby se smlouvou s AOS (EKO-KOM)) vedou evidenci dle AOS
do 30-ti dnů po skončení daného čtvrtletí   firmy zapojené do systému sdruženého plnění (smlouva s EKO-KOM, a.s.), na základě smlouvy o sdruženém plnění je každý klient společnosti povinen zasílat vyplněný čtvrtletní výkaz o produkci obalů EKO-KOM, a.s. §23 odst.1