Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace o poradenském systému MZe

22/01/08
smf

Jak využít poradenské služby prostřednicvím PRV a sice opatření 1.3.4 Využívání poradenských služeb. Autor : Ing. Josef Kořínek , ÚZPI Praha ,zdroj: www.agroporadenstvi.cz
 

Jak využít poradenské služby prostřednicvím opatření 1.3.4 Využívání poradenských služeb

Informace o o poradenském systému MZe
     V únoru bude spuštěno nové kolo přijímání žádostí o dotace z PRV včetně opatření 1. 3. 4. – Využívání poradenských služeb. Dne 3.1.2008 byla schválena nová směrnice podle, které se akreditují noví poradci, kteří se chtějí zapojit do poradenského systému. Poradci kteří projdou přípravou a získají znalosti o všech povinnostech, které musí zemědělec dodržovat pro dosažení souladu s legislativou a neporušování závazku smluv, které uzavřel se  SZIF – přímé platby a zapojení se do opatření II. osy Programu rozvoje venkova. V každé dohodě o podpoře se zemědělec zavazuje dodržovat podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu GAEC (Good Agricultural and Environmental Conditions). Na kontrolu dodržování těchto požadavků má stát několik kontrolních organizací (UKZUZ, SRS, SVS, ČPI, ČIŽP, ČZPI). Tyto kontrolní orgány dbají na ochranu životního prostředí, ochranu spodních a povrchových vod, ovzduší, na bezpečnost potravin a krmiv, dohledatelnost původu potravin a v neposlední řadě také na pohodu zvířat – welfare. Neplnění zákonů a předpisů tyto orgány postihují podle zákona.
     Zemědělské podnikání je pod přísnou kontrolou s přímými dopady na kvalitu potravin a zdraví obyvatel. Proto Evropská unie zavedla všechna tato pravidla, souhrnně je nazývá „cross compliance“ – křížová shoda, křížový soulad nebo průřezový soulad. Tímto pojmem se podle Evropské agentury pro životní prostředí rozumí spojení problematiky ochrany životního prostředí a zdraví s problematikou dotační politiky v zemědělství. . Pojem cross compliance lze definovat jako podmíněnost poskytnutí finančních podpor ze strany státu dodržováním vybraných právních předpisů a definovaných standardů ze strany žadatelů o podpory. Tato definice vyjadřuje hlavní význam cross compliance, kterým je skutečnost, že finanční podpory jsou poskytovány pouze žadatelům, kteří dodrží nejen podmínky pro poskytování finančních podpor, ale definované standardy a zákonné požadavky na hospodaření Dodržování cross compliance bude od roku 2009 závazné pro všechny podnikatele v zemědělství. Jednotlivá opatření budou nabývat platnost postupně až do roku 2011, ale to už bude také jejich porušování spojené s kontrolou a s krácením všech dotací, které zemědělci pobírají. Podle závažnosti porušení   bude snížena podpora – přímé platby.
ÚZPI si je vědomo složité problematiky celého rozsahu cross compliance a pro zemědělce a poradce připravilo pomůcku „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování cross compliance“, podle které si může zemědělec ověřit, jak na tom je s dodržováním těchto pravidel.
     Zemědělec též může využít opatření programu rozvoje venkova 1.3.4. – Využívání poradenských služeb. Toto opatření je právě zaměřeno na pomoc – analýzu , problematiky zákonných požadavků na hospodaření a návrhu na odstranění závad až do ekonomických dopadů zavedených změn.
Zemědělské podniky již mají pouze jeden rok na odstranění nedostatků v hospodaření bez krácení dotací. Kontrolní orgány všechny zjištěné závady předávají platební agentuře (SZIF) k posouzení závažnosti přestupku a ta podle stupně porušení pravidel bude postihovat snížením dotací.
     Některá zjištěná porušení se dají velmi rychle odstranit (např. nedostatky v evidenci), ale odstranění závad při chovu hospodářských zvířat (welfare) trvá delší dobu a především vyžaduje realizaci investic . Na to je potřeba myslet včas, případně lze využít dotace PRV – opatření osy I.
     Poradenský systém vede v Registru poradců poradce pro zemědělství a lesnictví, kteří znají problematiku cross compliance, tj. zákonné požadavky na hospodaření (SMRs), podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), udržení ploch stálých pastvin, problematiku Natury 2000, agroenvironmentální opatření, environmentální opatření v lesnictví a problematiku bezpečnosti práce založenou na právních předpisech ES.
     Jejich služby v těchto oblastech jsou dotované z programu PRV opatření 1.3.4. Využívání poradenských služeb a zemědělský podnikatel je může využít.
Vydáno : 21.1. 2008 ; Autor : Ing. Josef Kořínek , ÚZPI Praha