Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ekologické zemědětství v ČR na vzestupu

22/01/08
smf

Ke konci loňského roku hospodařilo podle zásad ekologického zemědělství 1318 zemědělců a 253 subjektů vyrábějících biopotraviny pro konečného spotřebitele.  Zdroj: www.mze.cz
 
 

Praha, 21. ledna 2007
Počet ekologických zemědělců a výrobců biopotravin je nejvyšší v historii
 
Systematická podpora ekologického zemědělství a produkce biopotravin ze strany ministerstva zemědělství se projevuje stabilním nárůstem počtu ekologicky hospodařících farmářů a výrobců biopotravin. Ke konci loňského roku hospodařilo podle zásad ekologického zemědělství 1318 zemědělců a 253 subjektů vyrábějících biopotraviny pro konečného spotřebitele.
 
Počet ekologicky hospodařících zemědělců se tak během roku 2007 zvýšil téměř o 400 farem, počet výrobců biopotravin o 100 podniků. Výměra zemědělské půdy dosáhla více než 310 000 ha, což představuje 7,35% z celkové výměry zemědělské půdy. V průběhu roku 2007 se zvýšil také počet ekologických sadařů a vinařů, výměra ekologických sadů je v současné době 1625 ha, výměra vinic 245 ha. Je registrováno také 6 ekologických chovatelů včel.
 
„V posledním období jsme se zaměřili především na propagaci výhod ekologického zemědělství mezi spotřebiteli. Jejich zvýšená poptávka po biopotravinách přesvědčila zemědělce i zpracovatele, že produkce biopotravin je dobrá podnikatelská příležitost. A to nás největší propagační akce teprve čeká, v nejbližší době se rozběhne tříletá státní kampaň na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o biopotravinách, kterou bude z 50% spolufinancovat Evropská komise,“ vysvětlil důvody nárůstu ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Jednou z důležitých výhod biopotravin pro spotřebitele je jejich kvalita. Z výsledků čtyřletého výzkumu financovaného Evropskou unií vyplývá, že biopotraviny obsahují vyšší obsah antioxidantů a dalších pro zdraví důležitých látek než klasické potraviny. Studie prokázala, že např. biomléko obsahuje o 50-80% více nutričních látek a má vyšší obsah vitamínu E. Bioovoce a biozelenina obsahuje až o 40% více antioxidantů, které snižují riziko např. srdečních onemocnění. Biošpenát a zelí obsahují více minerálů, včetně železa, mědi a zinku.
 
Pravidla ekologického zemědělství a výroby biopotravin jsou jasně upravená naší i evropskou legislativou (zákon č. 242/2000 Sb., nařízení Rady (EHS) 2092/91), jejich dodržování je tak garantováno státem. Ministerstvo zemědělství pověřuje k činnosti kontrolní organizace, které přímo na ekologických farmách a ve výrobnách biopotravin dodržování pravidel kontrolují. Certifikovanou biopotravinu pozná spotřebitel podle národního loga „BIO“ a kódu příslušné kontrolní organizace, kterými jsou KEZ o.p.s., ABCERT GmbH a BIOKONT CZ, s r.o. Biopotraviny mohou být označeny také logem EU, jehož použití na obale biopotravin bude od roku 2009 povinné pro všechny členské státy EU.
 
Podrobné statistické údaje ukazuje následující tabulka.
 
31.12.2006
31.12.2007
Počet ekofarem
963
1318
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)
281 535
312 890
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)
6,61
7,35
Výměra orné půdy (ha)
23 478,57
29 505
Výměra trvalých travních porostů (ha)
232 189,53
257 899
Výměra trvalých kultur (sady) (ha)
1 195,61 (sady + vinice)
1625
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)
 
245
Ostatní plochy (ha)
24 670,97
23 616
Počet výrobců biopotravin
152
253
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
Zdroj: www.mze.cz