Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Chyby v provozní evidenci nově pod pokutou

28/01/08
smf

ČIŽP upozorňuje všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby řádně vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům. Zdroj: www.cizp.cz
 
 

Chyby v provozní evidenci nově pod pokutou
 
ČIŽP upozorňuje  všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby  řádně  vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům.
Souhrnná provozní evidence a údaje v ní obsažené slouží k tvorbě i aktualizaci zdrojů znečišťování ovzduší, emisí do ovzduší a je jedním z podkladů pro výpočet poplatků za znečišťování ovzduší.
Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí, který schválil Senát Parlamentu České republiky,  zavádí v části pojednávající o změně zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  nový režim pro podávání souhrnné provozní evidence  stastacionárních zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší i kontrolu dodržování povinností související s plněním ohlašovací povinnosti.
Inspekce v předchozích letech  pokutovala  pouze pozdní podání výše uvedené evidence,  navržené změny zákona o ovzduší rozšíří pravomoc ČIŽP o sankce za uvedení nesprávných údajů v této souhrnné evidenci.
Kontrola včasného podání,  úplnosti souhrnné provozní evidence a správnosti uvedených údajů bude prováděna v rámci kontrol dodržování povinností provozovateli zdrojů.
       
V Praze dne 2008-01-17
Ivana Awwadová
Zákon o ochraně ovzduší – platnost k 1.1.2008