Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Integrovaný registr znečišťování

30/11/07

Zpřístupní více údajů veřejnosti

Jsou zveřejněny nové údaje o znečišťování životního prostředí. Znečišťovatelé, kteří překročili ohlašovací prahy stanovené v právních předpisech pro vybraných 72 látek, museli ohlásit tyto údaje do veřejného integrovaného registru znečišťování (IRZ), který provozuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.Za rok 2006 podalo hlášení celkem 1023 provozoven, což je o 45 provozoven více než v roce 2005 a o 144 více než v roce 2004. Počet ohlašujících provozoven poprvé přesáhl 1000. Nejvíce provozoven, za něž byla podána hlášení, spadá do Jihomoravského kraje (126) a Středočeského kraje (117). Nejméně pak do Hlavního města Prahy (12). Na stránkách www.irz.cz tak bude k dispozici opět více konkrétních údajů o znečišťování životního prostředí. Databáze IRZ se s třetím rokem ohlašování postupně rozrostla o další údaje. V českém integrovaném registru znečišťování budou dostupné údaje ze tří ohlašovacích let (2004, 2005, 2006). Počet provozoven ohlašujících do IRZ se opět zvýšil. Nárůst lze přičíst stále se zlepšujícímu povědomí široké i odborné veřejnosti o této problematice a informační kampani, která je ze strany MŽP a CENIA k tématu registru vedena. Pro vyhledávání detailních informací má uživatel internetové stránky IRZ řadu možností. Prostřednictvím dotazovacího formuláře je umožněno uživateli vyhledávat podle následujících parametrů:
ohlašovací rok (2004, 2005, 2006),

  • druh emise nebo přenosu,
  • typ emise (běžné, havarijní),
  • metoda zjišťování (M, C, E),
  • název organizace (provozovny) nebo IČ,
  • látka,
  • odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ),
  • lokalita – kraj, obec.

Odpovědí na dotaz je potom strukturovaný výpis, který umožňuje přechody mezi různými druhy informací. Informace lze vyhledávat i pomocí mapové aplikace. Kromě uvedených možností je na stránkách k dispozici řazení údajů o množství látek vzestupně nebo sestupně. Pokud uživatel zadá požadavek na vyhledání provozoven vypouštějících konkrétní látku a řazení podle látek například sestupně obdrží „žebříček“ znečišťovatelů seřazených podle vypuštěného množství dané látky. MŽP prostřednictvím internetové stránky IRZ zpřístupňuje všem zájemcům komplexní informace jak o nahlášených údajích či samotných látkách (v současnosti o 93 látkách), tak i o dalších souvislostech budování registrů znečišťujících látek. MŽP v průběhu roku 2007 zveřejnilo kromě jiného publikace k evropskému registru úniků a přenosů znečišťujících látek, k internetové prezentaci IRZ a souhrnnou zprávu o IRZ za rok 2005. V oblasti IRZ dochází k dynamickému vývoji směrem k dalšímu rozšiřováni poskytovaných údajů a k poskytování skutečně komplexní informace o znečišťovateli. Jako reakce na přijetí evropského nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Návrh zákona upravuje některé aspekty ohlašovacího procesu do IRZ tak, aby byl v souladu s evropskou normou a zároveň zachovává části IRZ, které se ukázaly jako efektivní nástroj k hodnocení vlivu jednotlivých provozoven na životní prostředí (zejména sledování chemických látek v odpadech). Pokud bude návrh zákona schválen v Poslanecké sněmovně a Senátu, budou se změny IRZ týkat již roku 2008. Kromě toho se návrh zákona zabývá i zjednodušením plnění ohlašovacích povinností pro podnikatelské subjekty zavedením tzv. integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, který umožní sběr elektronicky předávaných formulářů.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí      Další informace:  http://www.irz.cz

Podrobnější a odborné informace rád podá Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. – vedoucí oddělení IPPC MŽP, tel.: 267 122 974, e-mail:jan_Marsak@env.cz