Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF připraven na druhé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

10/10/07
smf

Pracovníci SZIF jsou připraveni vyjít žadatelům maximálně vstříc při případných dotazech na specifické podmínky či při otázkách správného podání žádosti. Zdroj: www.szif.cz
 

SZIF připraven na druhé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova
08.10.2007

 

Ministr zemědělství právě vyhlásil druhé kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Otevřena bude většina zbývajících opatření z os I a III a také první opatření z osy IV Leader (Místní akční skupina). Systém podávání žádostí, respektive předkládání projektů i administrace, bude obdobný jako v kole prvním. Dotace bude možno získat například v oblastech obnovy a rozvoje vesnic, ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova, cestovního ruchu, lesnictví, potravinářství či vzdělávání.
Pro úspěšnost projektu je však zcela nezbytné, aby se žadatelé důkladně seznámili se specifickými podmínkami daného opatření. Tedy jak má vypadat projekt, co musí obsahovat, jaká je definice příjemce dotace, jaká je výše dotace, jaká jsou důležitá preferenční kritéria, co všechno lze považovat za způsobilé výdaje, jaké jsou povinné přílohy, atd. Specifické podmínky jsou nyní schváleny ministerstvem zemědělství a vyvěšeny v příslušných podsekcích (dle opatření/podopatření) na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD. Tam jsou umístěny také podmínky obecné. Tyto obecné podmínky platí pro všechna nyní otvíraná opatření kromě I.1.4. Pozemkové úpravy a IV.1.1 Místní akční skupina (MAS), která mají vlastní obecná ustanovení začleněná přímo do pravidel vyvěšených v příslušných podsekcích.
Pracovníci SZIF jsou připraveni vyjít žadatelům maximálně vstříc při případných dotazech na specifické podmínky či při otázkách správného podání žádosti. Je možno obrátit se na infolinku SZIF 222 871 871 a to v pracovních dnech od 7:45 do 16:15 hodin (mimo tuto dobu lze využít záznamník; operátorky infolinky žadateli volají ihned následující pracovní den). K dispozici jsou také pracovníci všech sedmi Regionálních odborů SZIF.
Je ale nutno také zdůraznit, že pracovníci SZIF v žádném případě nemohou předem posuzovat konkrétní projekty či jinak žadateli s jeho projektem pomáhat. SZIF je totiž v případě PRV orgánem, který kontroluje oprávněnost žádostí a projektů, za což musí jako platební agentura  poskytnout záruky a docházelo by tak k jasnému střetu zájmů.
Žádosti o dotaci budou všemi Regionálními odbory SZIF přijímány ve stanovených termínech. Pouze žádosti v opatření IV.1.1. se přijímají na Centrálním pracovišti SZIF v Praze. Následovat budou administrativní kontroly a případné výzvy k doplnění  dokumentace, u projektů, kde tak stanovují pravidla, bude zároveň prováděno hodnocení finančního zdraví žadatele. Následovat bude hodnocení přijatelnosti projektů, bodování projektů, vytvoření seznamu doporučených/nedoporučených  projektů k financování z PRV a konečně schválení vybraných projektů. Úspěšné projekty budou známy nejdéle do 15 týdnů od ukončení příjmu žádostí, respektive do zhruba 17 týdnů u opatření IV.1.1. Místní akční skupina z důvodu zasedání a bodování žádostí MAS hodnotitelskou komisí.
Úspěšné projekty ze zbývajících dvou opatření z prvního kola příjmu žádostí (I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků a III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy) budou známy do poloviny listopadu 2007.
Pro další kola příjmu žádostí, tj. od roku 2008, připravuje SZIF ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, harmonogram pravidelných termínů příjmu žádostí, který by žadatelům umožnil plánovat investiční aktivity s předstihem. 
Ve 2. kole mohou žadatelé získat finanční podporu z následujících opatření:
Osa I
I.1.2. Investice do lesů
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
I.1.4. Pozemkové úpravy
I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
Osa III
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a)
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III.3.1. Vzdělávání a informace
Osa IV
IV.1.1. Místní akční skupina
 
Termíny příjmu žádostí:
Opatření IV.1.1. (MAS): od 19. 11. 2007 (7:30 hod.) do 21. 12. 2007 (13:00 hod.) na Centrálním pracovišti SZIF v Praze.
Všechna ostatní opatření: od 5. 11. 2007 (7:30 hod.) do 26. 11. 2007 (13:00 hod.) na všech sedmi Regionálních pracovištích SZIF.
 
Adresy Regionálních odborů SZIF:
SZIF Praha
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 460
SZIF České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice, tel.: 387 004 801
SZIF Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí n. Labem, tel.: 475 651 151
SZIF Hradec Králové
Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 070 300
SZIF Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel.: 541 614 112
SZIF Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc, tel.: 585 526 511
SZIF Opava
Horní nám. 2, 746 57 Opava, tel. 553 696 135
Centrální pracoviště SZIF: Ve Smečkách 33, 110 00, Praha 1
 
Vilém Frček,
tiskové oddělení SZIF