Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Co je to nitrátová směrnice?

19/10/07
smf

Od 1.9.2007 byly vymezeny a vládou schváleny nové zranitelné oblasti. Zdroj: ÚZPI

Byly vymezeny a vládou schváleny nové zranitelné oblasti.
Co je to nitrátová směrnice?



Nové zařazení vychází nařízením vlády č. 219/2007 Sb., s účinností od 1.9.2007
Co je to nitrátová směrnice?

– předpis Evropské unie (91/676/EHS) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství
– jeden z 19 zákonných požadavků na hospodaření, které budou kontrolovány v systému kontroly dotací („cross compliance“)
– u nás je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.)
– prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech (zkráceně NV 103/2003)

Co to jsou zranitelné oblasti?
zranitelné oblasti dusičnany,zkratka ZOD j
– jsou to oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů
– jsou vymezeny v hranicích katastrálních území (k.ú.)

Jak se má hospodařit v ZOD?
– zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice (NV 103/2003)
– požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách
– k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)
– zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat na příslušné zemědělské agentuře informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Jaký je harmonogram nitrátové směrnice?
– první akční program je platný pro období 2004 – 2007, druhý pro období 2008 – 2011
– první vymezení ZOD bylo schváleno 3.3.2003, s účinností od 11.4.2003
– zranitelné oblasti i akční program podléhají přezkoumání a úpravám každé čtyři roky přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení         účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu
druhé vymezení ZOD bylo schváleno 11.7.2007, s účinností od 1.9.2007

Zdroj: uzpi

Přílohy ke stažení:
zranitelne_oblasti.doc

Zařazeno v ochrana vod, Zemědělství