Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Žadatelé by měli být v projektu střízlivější

03/09/07
smf

Letního hejtmanského putování po obcích středních Čech se účastnil také Ivo Říha, vedoucí Odboru evropské integrace středočeského Krajského úřadu. Starostové se hojně ptali na možnosti získávání dotací z Evropské unie. Zdroj: www.szif.cz
 

Žadatelé by měli být v projektu střízlivější
31.08.2007

 

Letního hejtmanského putování po obcích středních Čech se účastnil také Ivo Říha, vedoucí Odboru evropské integrace středočeského Krajského úřadu. Starostové se hojně ptali na možnosti získávání dotací z Evropské unie.
 
* S financováním jakých projektů se na vás představitelé obcí během akce Středočeský venkov – místo pro život nejčastěji obraceli?
 
U nejmenších obcí jsem vnímal stejně jako loni potřebu získání peněz na budování základní infrastruktury, vodovodu, kanalizace a její napojení na čističku odpadních vod. Vždyť Středočeský kraj má v celorepublikovém srovnání nejnižší procento obyvatel napojených na kanalizaci a například v okresech Beroun, Rakovník nebo Kutná Hora činí tento podíl jen asi jednu pětinu. Šíře zájmu zastupitelů o další oblasti podpory se přirozeně zvětšovala s velikostí obce. Starostové větších obcí se ptali na možnosti spolufinancování místních komunikací, rekonstrukce škol a tak dále.
 
* Potíž je, že zejména u investičních projektů není dotace z evropských fondů proplácena předem.
 
Úspěšný žadatel musí zpravidla pokrýt na začátku náklady ze 100 procent, a ty mu jsou takříkajíc po odevzdání poslední faktury proplaceny zpětně. Malé obce o velikosti 300 obyvatel s rozpočtem 3 – 5 milionů obtížně shánějí finance – vybudování takové kanalizace může představovat investici řádově 50 – 80 milionů korun. Malé obce mají také, stejně jako drobní podnikatelé či neziskové organizace, problém se získáním úvěru, protože patří do nejrizikovější kategorie. V takových případech jim radíme, aby se sdružovaly do různých zájmových uskupení a pokusily se problémy řešit společně.
 
* Na co konkrétně mají malé obce šanci získat evropské dotace?
 
Česká republika může v letech 2007-2013 vyčerpat ze strukturálních fondů Evropské Unie až 752,7 miliardy korun, z nichž část bude směřovat na podporu projektů malých obcí. Finance budou v jednotlivých oblastech přerozdělovány prostřednictvím takzvaných Operačních programů, které definují veškeré podmínky. Pokud se ale ptáte na možnosti malých obcí, je třeba si nejprve říct, co se malou obcí myslí. Pokud bychom považovali za malé obce sídla do 2 000 obyvatel, spadala by sem většina obcí ve Středočeském kraji. Malé obce mohou být ale také definovány jako sídla do 500 obyvatel, která mají vzhledem ke svému rozpočtu šance na získání evropského grantu o něco menší. Kategorizace velikostí obcí tedy není jednotná. V získání evropských peněz na konkrétní aktivitu hodně záleží na počtu obyvatel a poloze obce. Jinak nabídka možností čerpání je výrazně pestřejší než v letech 2004 – 2006. Malé obce mají šanci získat peníze například na rekonstrukci místních komunikací, budování vodovodů, kanalizací, čističek odpadních vod, inženýrských sítí, investiční aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu a mnohé další.
 
* Jaký je standardní postup při žádání?
 
Žadatel by měl svůj záměr nejprve zkonzultovat s někým, kdo má podporovanou oblast na příslušné instituci na starosti. Aby si byl jistý, zda je skutečně spolufinancovatelný z evropských peněz, a nevynakládal zbytečnou energii. Pak může přistoupit k vypracování projektu. Na tomto místě bych rád apeloval na zastupitele malých obcí, aby i v případě, že si nechají projekt zpracovat od externí konzultantské firmy, projekt dobře kontrolovali a rozuměli jeho obsahu. V minulém období se nám totiž stávalo, že konzultantská firma zavázala žadatele k něčemu, co nebyl schopen splnit, nebo v horším případě, o čem ani dostatečně nevěděl! Žadatelé by si měli zpracovatelskou firmu dobře prověřit, nejlépe prostřednictvím úspěšných projektů, které již dříve připravila a realizovala. Když je žádost, která obsahuje většinou elektronický formulář s přílohami, napsaná, podá se na příslušné odpovědné instituci v rámci tzv. výzvy. Ta je obvykle stanovena na období několika měsíců. Po skončení výzvy procházejí všechny žádosti hodnocením po formální stránce, dále hodnocením přijatelnosti, kde se ověřuje, zda je popsaný záměr v daném programu skutečně realizovatelný. Žadatelé mohou být vyzváni k doplnění do určitého termínu. Projekty pak postupují k věcnému hodnocení, tedy skutečnému bodování dvěma či vícero na sobě nezávislými hodnotiteli. V závislosti na množství peněz, které může být v rámci výzvy přerozděleno, jsou vybrány projekty, které dosáhnou nejvíce bodů.
 
* Před jakými chybami byste chtěl žadatele varovat?
 
Menší chybou je například absence některých příloh v žádosti, pokud je žadatel včas doplní. O poznání horší už je, pokud podává žadatel projekt do oblasti, která v programu podporovatelná vůbec není. A opět připomínám nutnost projekt v různých fázích zpracování aspoň třikrát konzultovat s příslušným odborníkem. Žadatelé se také ve svých projektech často zavazují k výsledkům, které nejsou schopni splnit. Jakékoliv porušení závazků žadatele uvedených ve smlouvě s poskytovatelem dotace je přitom bráno jako porušení pravidel, přičemž dotace může být zpětně krácena či odejmuta. Specifikem evropských projektů je takzvaná udržitelnost projektu nebo jeho výstupů.
 
* Co to konkrétně znamená?
 
Například žadatel, který v rámci investičního projektu vytvoří dvě nová pracovní místa, je povinen po skončení projektu tato místa udržet po dobu dalších pěti let. Doporučuji tedy žadatelům být ve stanovování počitatelných výsledků projektu spíše střízlivější.
 
* V čem může uchazečům o dotace pomoci kraj?
 
Peníze na investice v kategorii malých obcí přerozdělují instituce, které mají operační programy na starosti. Odbor evropské integrace Středočeského kraje bude v letech 2007-2013 přerozdělovat zejména na neinvestiční projekty. Sem budou spadat hlavně rozmanité vzdělávací aktivity orientované hlavně na školy a školská zařízení a podnikatelské subjekty v obcích. Našimi klienty ovšem budou spíše obce s větším rozpočtem. V případě malých obcí a zejména v oblasti investičních aktivit chceme působit více jako poskytovatel informací. Proto připravujeme na webových stránkách Středočeského kraje přehled o možnostech čerpání fondů EU, podle kterého si budou moci malé obce ověřit možnost získání prostředků na projektové záměry. Nabídneme zde i kompletní seznam kontaktů na instituce, se kterými se Středočeši na pomyslné cestě k evropské dotaci mohou setkat. A do třetice připravujeme v různých lokalitách kraje semináře o možnostech čerpání prostředků. Vždy budou obsahově zaměřeny na určitou specifickou skupinu -v tomto případě na zastupitele malých obcí. Zájemci z řad starostů na nich získají informaci, na co a za jakých podmínek je možno evropské peníze získat.
 
* Jaké programy byste doporučil právě malým obcím?
 
I když jsou zde různé výjimky, obecně je pro malé obce do 500 obyvatel nejzajímavější Program rozvoje venkova, který řídí Ministerstvo zemědělství a který nepatří mezi strukturální fondy. Zde je možné získat dotaci na budování vodovodu, kanalizace, čističky, obnovu místních komunikací do 5 milionů korun, výstavbu inženýrských sítí do 5 milionů korun, finance na úpravu veřejných prostranství či na budování a rekonstrukci infrastruktury cestovního ruchu. O podporu stejných či obdobných aktivit v obcích mezi 500-2 000 obyvateli se pak dělí Program rozvoje venkova s Regionálním operačním programem a operačním programem Životní prostředí. Regionální operační program zde ještě nabídne například podporu investic do služeb a základního občanského vybavení.
 
* Spousta obcí vzdává boj předem kvůli údajně velké administrativě. Je tato obava reálná?
 
Plně tyto obavy chápu. Ani my na kraji často nejsme nadšeni množstvím dokumentů, které musíme po žadatelích vyžadovat a které jsou naopak vyžadovány po nás. Na druhou stranu, Unie se prostě snaží vynakládání evropských peněz maximálním možným způsobem ohlídat a zamezit tak jejich možnému zneužití. Mnoho lidí neví, že přerozdělování evropských peněz je hlídáno mnohem striktněji než přerozdělování peněz z českých dotačních titulů. Ale uznávám, že dříve byly požadovány některé náležitosti, které v dalším posuzování projektu či jeho realizaci nenacházely hlubšího významu. Jedním z hlavních zadání při vytváření operačních programů na období 2007-2013 proto bylo zjednodušení žádostí. Nezbývá než vyjádřit naději, že autoři nových programů vybrali ze zkušeností jen to dobré. Přeji všem žadatelům při přípravě a realizaci jejich projektů hodně štěstí.
 
 
zdroje: Mladá fronta DNES, www.szif.cz