Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nakládání s CHOL

10/09/07
smf

Odpověď na dotaz  z oblasti nakládání s chemickými ochrannými látkami v podniku. Zdroj: www.ekonoviny.cz
 

1. Specifikace dotazu:
Dobrý den,
Jsme zemědělská farma. Její vedoucí (zemědělský Ing.), měl oprávnění – autorizovanou osobu v chemických látkách. Po 5 letech mu oprávnění propadlo. Je ještě podle nového zákona o chem. látkách nutné mít pro svojí činnost a případně, kde by si toto oprávnění na autorizovanou osobu mohl obnovit.
Děkuji za odpověď
2. Zákonná úprava
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
§ 44a
(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, 2 nebo 7. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).
(9) Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci.
(10) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.
3. Závěr
Pro upřesnění připomínáme, že právní úprava "autorizovaných" osob byla přesunuta z oblasti chemického zákona (dříve zákon č. 157/1998 Sb., nyní zákon č. 356/2003 Sb.) do oblasti zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V části Zákonná úprava jsou uvedeny základní povinnosti firem v oblasti přímého nakládání s chemickými látkami a přípravky (tj. "autorizace", školení pracovníků a písemná pravidla).
Z výše uvedeného vyplývá, že "autorizace" podle zákona č. 258/2000 Sb. již není nutná – pouze pokud by firma nakládala s látkami vysoce toxickými (T+), což je velmi málo pravděpodobné.
Více informací naleznete v publikaci Příručka podnikového ekologa