Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Konference k  welfare zvířat

20/09/07
smf

V uplynulém týdnu, 12. září, se v Brně na Veterinární a farmaceutické univerzitě konala již 14. konference Ochrana zvířat a welfare 2007. Zdroj: www.svs.cz
 

O welfare v Brně
V uplynulém týdnu, 12. září, se v Brně na Veterinární a farmaceutické univerzitě konala již 14. konference Ochrana zvířat a welfare 2007. Jak uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, Milan Malena, smyslem konference bylo posunout problematiku pohody zvířat zase o krok dál a v neposlední řadě i seznámit veřejnost s tím, že otázky welfare bere Státní veterinární správa ČR velmi vážně. Však Česká republika byla jednou z prvních kandidátských zemí, která dokázala formulovat požadavky na pohodu zvířat v zákonu na ochranu zvířat proti týrání, a to již v roce 1992. V současné době probíhají práce na aktualizaci této legislativní normy. Naplňováním zákonných ustanovení se podařilo v poslední době mimo jiné zejména zamezit dálkovým drastickým přepravám jatečných zvířat přes naše území ze severu na jih. V současné době se také v rámci EU připravuje kontrolní systém, na jehož základě bude možné sledovat transporty během přesunu ještě lépe než dosud. Nyní je možné kontrolovat plány cesty, zákonem stanovené zastávky, kde zvířata musejí odpočívat a jsou napájena.
Státní veterinární správa ČR velmi dobře, a účinně spolupracuje s Ústřední komisí pro ochranu zvířat, která byla i spolupořadatelem konference i s řadou nevládních organizací, které se zabývají ochranou zvířat. Z publikace Program ochrany zvířat – Situace v roce 2006 je možné se přesvědčit o účinnosti státního veterinárního dozoru. V uplynulém roce bylo například provedeno 15 584 kontrol pohody zvířat. Je možné se zde také dozvědět o případech, kdy byly konkrétní osoby stíhány, obžalovány a odsouzeny.
Při této příležitosti je třeba uvést, že státní veterinární dozor nepreferuje represi, ale klade důraz především na prevenci. To znamená, že Státní veterinární správa mimo jiné aktivity pořádá školení jak svých dozorových pracovníků, tak například přepravců zvířat. Ty školí za účelem vydání osvědčení nutných pro jejich činnost.
Kromě referátů našich odborníků byl zajímavý příspěvek zástupce FVO – Potravinového a veterinárního úřadu EU, dále pak příspěvky ze Slovenska, Bulharska a letos poprvé i od odborníků z Turecka, kteří se hlavně seznamovali s podmínkami u nás. Po úvodních referátech týkajících se strategické úlohy Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (O.I.E.) při organizování celosvětové spolupráce, spolupráce v rámci EU a metodické a řídící práce Státní veterinární správy ČR na národní úrovni, se informace o výsledcích výzkumu a zkušeností z praxe soustředily zejména na problematiku hospodářských zvířat.
Ze zajímavých témat lze uvést ochranu drůbeže, prasat a ryb související s jejich intenzivním chovem a využitím. V oblasti zájmových zvířat se referáty zabývaly např. významem zoorehabilitace ve vztahu k člověku, ale i k péči o zvířata. Ze zájmových zvířat se nejvíce hovořilo o psech, o péči o ně a o problémech útulků apod. Na referáty o ochraně volně žijících zvířat navázaly informace o ochraně a péči o zvířata používaná v pokusech. Pro zajímavost a na potvrzení šíře řešené problematiky, kterou představovalo 52 odborných příspěvků lze uvést, že Česká kosmická kancelář (CSO) informovala o systému GNSS a o kontrolních systémech pro kontrolu přepravy zvířat. Představitel Záchranného hasičského sboru informoval o průběhu odborné přípravy jeho členů k záchraně zvířat v mimořádných situacích a o provedených zásazích. V roce 2006 se jednalo o 1959 takových zásahů, které byly v převážné většině úspěšné.
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Státní veterinární správa ČR a Ústřední komise pro ochranu zvířat, jako pořadatelé již nyní připravují na rok 2008 výroční 15. konferenci a již nyní na ni zvou odborníky i veřejnost.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: SVS ČR, 19.09.2007