Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropské peníze pro český venkov

19/09/07
smf

Program rozvoje venkova (PRV) a další programy Evropské unie patří k nejvýznamnějším podporám, které pomohou rozvinout podnikatelskou činnost zemědělcům a zkvalitnit život na českém venkově. Zdroj: Zemědělec 38/2007

  Evropské peníze pro český venkov
Program rozvoje venkova (PRV) a další programy Evropské unie patří k nejvýznamnějším podporám, které pomohou rozvinout podnikatelskou činnost zemědělcům a zkvalitnit život na českém venkově. V červenci tohoto roku proběhlo první kolo příjmu žádostí o dotaci. Týkalo se dvou opatření osy I (Modernizace zemědělských podniků, Zahájení činnosti mladých zemědělců) a jednoho opatření osy III (Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměry b, c, d).
Přijato bylo celkem 1326 projektů. Na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ukončili příjem žádostí 20.července u opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců a 27.července u zbývajících dvou opatření. Největší zájem byl o opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, a to záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Pro tento záměr bylo zaevidováno 678 projektů. Nejvíce žádostí v tomto kole (341) přijali na Regionálním odboru SZIF v Brně.
Přijaté projekty z opatření I.3.2.Zahájení činnosti mladých zemědělců jsou již známy. Úspěšné projekty ze zbývajících dvou opatření pak budou známy do poloviny listopadu 2007. Celkem byly v tomto kole na projekty určeny témeř dvě miliardy korun. Podpory u všech tří opatření hradí ze 75 procent EU a z 25 procent ČR.
Další kolo příjmu žádostí bude vyhlášeno koncem září. Příjem žádostí bude zahájen na konci října a bude se týkat většiny opatření, která nebyla spuštěna v prvním kole.
Konkrétně jde o tato opatření:
I.1.2. Investice do lesů (žadatelem je fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích),
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (žadatelem je výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku),
I.1.4. Pozemkové úpravy (žadatelem jsou pozemkové úřady),
I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost (žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti),
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a) (žadatelem může být zemědělský podnikatel; toto opatření je jedno z prioritních, záměry na OZE byly spušteny v první vlně příjmu žádostí),
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (žadateli mohou být podnikatelské subjekty – mikropodniky, na OZE pouze zemědělci),
III.1.3. Podpora cestovního ruchu (příjemcem podpory může být zemědělský nebo nezemědělský podnikatel, pouze pokud podniká méně než dva roky v oblasti cestovního ruchu, a dále nestátní neziskové organizace (NNO) a zájmová sdružení právnických osob; projekty se mohou realizovat na území obcí do 2000 obyvatel),
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (žadateli mohou být obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob; projekty se mohou realizovat na území obcí do 500 obyvatel; na čistírny odpadních vod a vodovody, v případě kanalizací u obcí až do 2000 obyvatel),
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (žadateli mohou být obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob; projekty se mohou realizovat na území obcí do 500 obyvatel),
III.3.1. Vzdělávání a informace (žadateli mohou být obce, svazky obcí a NNO, uživatel bude fyzická nebo právnická osoba se zájmem zahájení nebo rozšíření podnikání nebo působení na venkově v rámci osy III),
IV.1.1. Místní akční skupina (žadateli mohou být MAS),
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (příjemce je specifikován MAS; příjemce působí na území působnosti MAS)
Zdroj: Zemědělec 38/2007