Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biologicky rozložitelné odpady

21/09/07
smf

Omezení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky je jedním z požadavků směrnice rady 99/31/EC, o skládkování odpadů. Zdroj: www.infovenkov.cz, ing.Holasová Vlasta
 

Biologicky rozložitelné odpady.
Omezení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky je jedním z požadavků směrnice rady 99/31/EC, o skládkování odpadů. 
Směrnice ukládá členským státům rady, aby nejpozději v roce 2006 bylo množství BRO na skládkách sníženo  na 75 % z roku 1995. ČR může odložit splnění těchto požadavků EU max. o 4 roky. 
Tuhý komunální odpad je specifickým druhem odpadu a jeho odstraňování je ekologickým a ekonomickým problémem. Za předpokladu, že 35 % tvoří organické zbytky, je pak zdrojem biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRO) vhodného pro energetické využití.
Nová právní úprava odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb.) respektuje předpisy EU. Poplatek za ukládání BRO roste progresivně – v roce 2002 byl 200 Kč/t  a v roce 2009 bude 500 Kč/t s vytvořením povinné finanční rezervy pro rekultivaci a sanaci skládek 100 Kč/t. Tento odpad je možno kompostovat, zpracovat na bioplyn nebo spálit oddělenou biomasu například v kotlích na biomasu.  
Využívání odpadů dostává přednost
 Kompostování BRO je  10-15x levnější než spalování. Cena za zpracování BRO se na kompostárnách pohybuje mezi 150-200 Kč/t. Dražší než kompostování, ale levnější než spalování je výroba bioplynu. Specifikem těchto bioplynových stanic je nutnost úpravy vstupního substrátu podle pokynů Nařízení EC č. 1774 ze dne 3.října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Vyzrálý kompost přispívá ke tvorbě půdního humusu, který je základem půdní úrodnosti, přičemž živiny vázané na humusové částice se nevyplavují vodou tak, jako u průmyslově vyrobených hnojiv a jsou rostlinám k dispozici podle jejich potřeb.
 Podrobné informace o zrání kompostů najdete v časopise Zemědělec č. 36/2007.
Zdroj: www.infovenkov.cz , ing. Holasová Vlasta