Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nové nařízení o ekologickém zemědělství

13/08/07
smf

Nařízení 834/2007/ES ruší a nahrazuje nařízení 2092/91/ES. Použije se od 1. ledna 2009. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Nové nařízení o ekologickém zemědělství

Nařízení 834/2007/ES ruší a nahrazuje nařízení 2092/91/ES. Použije se od 1. ledna 2009.
Zdůvodnění a zásady legislativní úpravy a její novelizace (výtah z preambule):
 
Cíle
(1) Ekologická produkce je celkový systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje osvědčené environmentální postupy, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů, uplatňování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat a způsob produkce v souladu s požadavky určitých spotřebitelů.
(2) Právní předpisy týkající se ekologické produkce úzce souvisejí s vývojem na zemědělských trzích a nabývají na důležitosti.
(3) Právní rámec má za úkol zajištění korektní hospodářské soutěže a řádného fungování vnitřního trhu s ekologickými produkty a zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů v produkty označené jako ekologické.
(4) Revize původního nařízení 2092/91 byla provedena v reakci na závěry Rady z 18. října 2004, které uložily Komisi přezkoumat, zjednodušit a zharmonizovat právní rámec Společenství v této oblasti.
 (5) Cíle, zásady a pravidla ekologické produkce musí být definovány jasněji kvůli transparentnosti, důvěře spotřebitelů, a harmonizovanému vnímání pojetí ekologické produkce.
(6) Původní nařízení 2092/91 je třeba nahradit novým.
 
Rozsah použití
(7) Obecný rámec Společenství pro ekologickou produkci musí zahrnovat pravidla pro rostlinnou, živočišnou a akvakulturní produkci, sběr volně rostoucích rostlin a mořských řas, zpracování potravin (včetně vína), krmiv a ekologických kvasinek. Produkty lovu volně žijících zvířat a ryb se za ekologickou produkci nepovažují.
(8) Je třeba podporovat používání nových metod a látek, které jsou vhodnější pro ekologickou produkci.
(9) Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou s pojetím ekologické produkce neslučitelné.
(10) Výskyt GMO v ekologických produktech přichází v úvahu jen jako náhodný a technicky nevyhnutelný.
(11) V zájmu co nejmenšího využívání neobnovitelných zdrojů by měly být odpady a vedlejší produkty rostlinného a živočišného původu recyklovány za účelem navrácení živin do půdy.
 
Rostlinná produkce
(12) Ekologická rostlinná produkce by měla přispívat k zachování a zvýšení úrodnosti půdy a k předcházení půdní erozi. Rostlinám by měly být poskytovány živiny přednostně prostřednictvím půdního ekosystému, a nikoli prostřednictvím rozpustných hnojiv přidávaných do půdy.
(13) Základními prvky systému řízení ekologické rostlinné produkce jsou péče o úrodnost půdy, volba druhů a odrůd, víceletý program střídání plodin, recyklace organických materiálů a pěstitelské postupy. Doplňková hnojiva musí být slučitelná s cíli a zásadami ekologické produkce.
 
Živočišná produkce
(14) Živočišná produkce má pro ekologické (a udržitelné) zemědělství zásadní význam, protože poskytuje nezbytnou organickou hmotu a živiny pro obdělávanou půdu.
(15) Ekologická živočišná produkce se má vyhnout znečišťování přírodních zdrojů, jako je půda a voda (víceleté programy střídání plodin a vykrmování zvířat ekologickými zemědělskými plodinami vyprodukovanými vlastním podnikem nebo okolními ekologickými podniky).
(16) Zvířata mají mít co možná největší přístup na otevřená prostranství nebo na pastviny.
(17) Je třeba dodržovat přísné normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a preventivně je chránit před nákazami (podmínky ustájení, chovatelské postupy, intenzita chovu výběr plemen). Je třeba dodržovat Evropskou úmluvu o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, a to při živočišné produkci a v produkci akvakultury.
(18) Je třeba podporovat rozšiřování genofondu ekologicky chovaných zvířat, zvyšovat soběstačnost, a zajišťovat tak rozvoj odvětví.
 
Výroba ekologických potravin
(19) Zpracování ekologické produkce má zaručit zachování důležitých vlastnosti produktu a jeho ekologické integrity ve všech fázích produkčního řetězce.
(20) Označení ekologické mohou mít potraviny jen když téměř všechny složky zemědělského původu jsou ekologické (a s výjimkou těch, které nelze získat ekologicky). V zájmu informování spotřebitele, transparentnosti na trhu a podpory využívání ekologicky získaných složek mělo být rovněž umožněno za určitých podmínek odkazovat na ekologickou produkci v seznamu složek.
 
Přizpůsobení pravidel ekologické produkce místním či novým podmínkám
(21) (22) Právní předpisy mají umožnit uplatňování výjimečných pravidel ekologické produkce, ale pouze v mezích zvláštních podmínek a jen v odůvodněných případech.
 
Označování
(23) Výrazy používané pro označení ekologických produktů ve Společenství (včetně odvozenin a zdrobnělin) musí být chráněny před použitím na produktech konvečního zemědělství.
(24) Z hlediska orientace spotřebitele je nutné povinné použití loga EU pro balené ekologické potraviny. Logo Společenství může být nepovinně použito i u nebalených ekologických potravin vyprodukovaných ve Společenství nebo ekologických potravin dovezených ze třetích zemí.
(25) Užívání loga EU musí být omezeno na produkty, které obsahují výhradně nebo téměř výhradně ekologické složky, a nemůže být povoleno při označování produktů z období přechodu nebo u zpracovaných potravin, ve kterých je ekologických méně než 95 % složek zemědělského původu.
(26) Logo EU nebrání užívání vnitrostátních nebo soukromých označení.
(27) Při užití loga EU musí být podána informace o místě, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá.
(28) V zájmu harmonizovaného pojetí ekologické produkce nemají být vytvářeny překážky volného pohybu vyhovujících produktů schválených orgánem jiného členského státu.
Další ustanovení
(29) Členské státy mohou uplatnit na svém území vnitrostátní pravidla produkce, která jsou přísnější než pravidla Společenství pro ekologickou produkci, a to za předpokladu, že se tato vnitrostátní pravidla vztahují i na konvenční produkci a jsou rovněž v souladu s právními předpisy Společenství.
(30) Použití GMO v ekologické produkci je zakázáno. Takový produkt nemůže být označen jako ekologický.
(31) Kontrola se provádí v souladu s nařízením 882/2004/ES.
(32) Určité typy subjektů jsou od pravidelného ohlašování a kontrol osvobozeny.
(33) Dovážené ekologické produkty mají být navíc opatřeny potvrzením vydaným příslušným orgánem třetí země.
(34) Při dovozu se rovnocennost posuzuje podle norem CA.
(35) EU vede seznam třetích zemí uznaných Komisí za rovnocenné z hlediska norem produkce a kontroly. Pro ostatní třetí země, má být sestaven seznam uznaných kontrolních orgánů.
(36) Mají být shromažďovány statistické informace pro provádění a následné sledování tohoto nařízení a jako nástroj pro další účely.
(37) K použití tohoto nařízení má dojít tak, aby Komise měla dost času na přijetí opatření nezbytných k jeho provádění.
(38) Prováděcí opatření budou přijata v souladu s rozhodnutím1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.
(39) V budoucnu budou pravidla ekologické produkce přezkoumána s ohledem na dynamický vývoj odvětví, na některé vysoce citlivé otázky spojené s ekologickým
způsobem produkce a na nutnost zajištění fungování vnitřního trhu a kontrolního systému.
(40) Až do přijetí podrobných pravidel Společenství týkajících se produkce pro určité druhy zvířat, vodních rostlin a mikrořas mohou členské státy stanovit použití vnitrostátních nebo soukromých norem, přijatých nebo uznaných členskými státy,
 
Další informace: