Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpráva o činnosti ASZ za rok 2007

20/06/07
smf

Plné znění zprávy předsedy o činnosti ASZ ČR, jak byla prezentována na valné hromadě v Jihlavě. Zdroj: www.asz.cz
 

Zpráva o činnosti ASZ 2007

Vážení kolegové,
scházíme se dnes na již deváté valné hromadě ASZ ČR, což znamená, že naše organizace vstoupila již do desátého roku své existence. I v uplynulém roce tvořily naše aktivity široké spektrum od záležitostí ryze lobystických, přes odborné a vzdělávací, kulturní a společenské, až po organizaci zahraničních zájezdů.
Shodou okolností se náš „asociační rok“ (počítáno od jedné Valné hromady ke druhé) kryje s rokem politickým, počítáno od parlamentních voleb. Asociace se nikdy netajila tím, že sdružuje lidi s výrazně pravicovým nejen smýšlením, ale především způsobem života.To se samozřejmě plně promítá do naší každodenní činnosti a našich postojů jak k různým dílčím krokům státu, tak i k zemědělské politice jako celku. V součtu s naší nezávislostí, přímočarostí  a svobodomyslností jsme tak přirozeně během vlád levice byli poměrně nepříjemným elementem na zemědělské scéně. Přestože se nám i tak podařilo řadu věcí prosadit a ovlivnit, v celkovém směřování zemědělské politiky samozřejmě velmi tvrdě převažoval směr vycházející z úplně jiných principů a směřující k jinému modelu zemědělství a venkova, než je vlastní soukromým sedlákům.
Teprve od posledních voleb se situace  přece jenom začíná měnit, i když možná ne tak rychle a intenzivně, jak bychom si přáli a představovali.
Teprve příchodem paní doktorky Vicenové a následně ministra Gandaloviče se do zemědělské politiky dostává racionalita a konkrétní kroky se začínají odklánět od cesty konzervace socialistické struktury zemědělství, začínají se rozmotávat a přetrhávat letité těsné vazby ministerských  úředníků s lobby bývalých socialistických podniků. Tyto vazby nejen že  většinu kroků pozitivních pro soukromé zemědělce brzdily, ale často byly základem přímé diskriminace. Stačí vzpomenout například snahu o zavedení povinného podvojného účetnictví, financování (či spíš nefinancování) pozemkových úprav, různé podivné dotační kauzy, nebo letité skryté milionové podpory formou laciných pronájmů kanceláří některým organizacím na Václavském náměstí. Přesto soukromí zemědělci i naše organizace fungují a úspěšně se rozvíjí.
Běžný život Asociace se v minulém roce právě od změněné politické situace  do značné míry odvíjel. To, že nyní máme větší možnost naše názory prezentovat a věci ovlivňovat samozřejmě na druhé straně klade vysoké nároky na tok informací a odbornost jak naší kanceláře, tak těch, kteří jsou členy různých poradních skupin, komoditních rad či monitorovacích výborů. Pro pokrytí celého spektra naší činnosti bylo v uplynulém roce nutno zapojit do intenzivní práce mnohem více lidí než tomu bylo dříve, což se podařilo.
Dnes tak Ing. Stehlík a Ing. Pospíšil působí jako odborní poradci ministra, Ing. Votava je členem Dozorčí rady PGRLF, máme dva zástupce v Národním monitorovacím výboru PRV,  jsme zastoupeni v národní radě pro poradenství a výzkum, v prezidiu ČAZV,  v komoditních výborech SZIF.
Základní platformou Asociace pro definici našich společných postojů a stanovisek k jednotlivým problémům je Rada a předsednictvo. Rada se sešla od poslední valné hromady 2 x  a to jednou za účasti ministryně Vicenové a jednou za účasti ministra Gandaloviče a vicepremiéra Vondry. Předsednictvo bylo svoláno 14x , přičemž na podzimní Radě bylo obměněno několik jeho členů ze zdravotních nebo časových důvodů.
Jak již bylo  řečeno, naše činnost byla v minulém roce do značné míry ovlivněna politickou situací. Téměř půl roku jsme nenacházeli na ministerstvu kompetentního partnera k jednání, takže teprve po nástupu paní ministryně Vicenové jsme mohli intenzivně přednášet své požadavky a připomínky. Zde musím konstatovat, že jsme u ministerských úředníků častokrát narazili nejenom na zřejmou nechuť věci řešit , ale často na vyslovené sabotování dokonce i věcí dohodnutých přímo s ministryní. Platí to například o takzvaných bezúročných půjčkách, jejichž dořešení se táhne již více než rok a půl a začíná být již vyloženě trapné. Absolvovali jsme v této věci řadu jednání jak s ministryní Vicenovou, s ministry financí Tlustým i Kalouskem či jejich náměstky vždy s poměrně jasnou dohodou, praktická realizace spočívajících na  subalterních úřednících však nikdy nenastala. Snad teprve současné vedení ministerstva po odvolání několika „žab na prameni“ dovede celou věc týkající se nyní zhruba stovky posledních případů do racionálního konce.
Jednou ze stěžejních věcí, do níž jsme v tomto roce aktivně zasáhli bylo dorovnání přímých plateb do plné výše dohodnuté v přístupové smlouvě do EU. Nebudu zde předstírat, že jsme to byli my, kteří nakonec plné platby dorovnali, protože post mesiáše  je  již obsazen těmi, kteří  před objektivy fotoaparátů děkovali za splnění slibů odstupující socialistické vládě, která však zapomněla do rozpočtu na letošní rok na TOP-UP vyčlenit potřebné peníze. My jsme pouze trpělivě jednali a argumentovali na mnoha jednáních s předsedou zemědělského výboru Jiřím Papežem, s paní ministryní Vicenovou i na  třech jednáních s panem premiérem Topolánkem, že dorovnání je nutné a správné. Nebudu zastírat, že v situaci, ve které se nachází státní pokladna po osmi letech socialistického výdojného hospodaření, by pravděpodobně premiér i vláda raději viděli i zde nějakou úsporu, ale je třeba konstatovat, že naše argumenty byly velmi korektně vyslyšeny a zváženy a přímé platby dorovnány na plnou výši. Mimochodem poprvé od vstupu do EU. A troufám si tvrdit, demagogické a populistické vyhrožování demonstracemi tím hlavním argumentem rozhodně nebylo. 
V souvislosti s TOP-UP je třeba rovněž zmínit i  mechanismus jejich výpočtu, kde se  podařilo prosadit námi dlouhodobě preferovaný model rozdělení přes výměru orné půdy. Mimochodem byla tato věc i jedním z bodů usnesení naší minulé valné hromady.
Celkem uspokojivě byl vyřešen i problém s rozhodným datem, ke kterému se výpočet bude vztahovat, takže dnes by měl být tento systém jednodušší a efektivnější.
Evergreenem v jednání se státními úřady je stále i problematika zelené nafty a evidence s ní spojené. V této věci jsme uskutečnili řadu jednání na nejrůznějších úrovních od řadových referentů až po ministry zemědělství a financí a generálního ředitele Celní správy. Teprve v posledních dnech se zdá, že jednotlivé celní úřady začínají respektovat jednodušší metodiku vedení evidence spotřeby, takže k pozitivnímu posunu určitě došlo, nicméně systémové řešení, spočívající na uplatnění nároku vztaženého k výměře půdy obdělávané podle zásad správné zemědělské praxe, to stále ještě není. V tomto směru je ještě třeba intenzivně působit.
Jedním ze stěžejních nástrojů státu k ovlivňování struktury zemědělství a venkova bude v následujících sedmi letech Program rozvoje venkova. Zde naši zástupci jak v národním monitorovacím výboru, tak zejména poradci ministra, odvedli obrovský díl náročné a vysoce kvalifikované práce a podařilo se jim v rámci možností ovlivnit jak samotnou strukturu PRV, tak i pravidla pro jeho fungování pro soukromé zemědělce velmi pozitivním směrem.
V prvé řadě je třeba zmínit program podpory mladých začínajících zemědělců, kde byla socialistickým ministerstvem původně navrhovaná směšná částka cca 60 mil.navýšena na zhruba 230 mil. Obdobně i program PUZČ konečně začal fungovat, jeho pravidla byla zjednodušena, navrženy jsou další daňové změny a částka na tento program byla navýšena ze 60 mil. na cca 150. V obou těchto záležitostech je třeba ocenit spolupráci se Společností mladých agrárníků, která se v mnoha věcech postupně stává naším přirozeným partnerem a spojencem. Příznačné je, že některým jiným zemědělským organizacím právě tyto dva tituly příliš po chuti nejsou….
Za další  velmi důležitý úspěch můžeme v rámci PRV považovat  například zavedení kategorie tzv.  „malých projektů“ do 2 mil. Kč, u nichž bude stačit velmi jednoduchá žádost bez hory zbytečných čísel a formulářů. I zde můžeme konstatovat splnění jednoho z bodů usnesení minulé VH.
V souvislosti s PRV je třeba zmínit i nechutnou kampaň rozpoutanou proti bývalé ministryni Vicenové a jejím spolupracovníkům, zejména Michalu Pospíšilovi, za údajné zdržení přípravy tohoto programu, které mělo připravit české zemědělce o stamiliony korun. Nebudu se zde snižovat k polemice s bolševickými demagogy. Jen konstatuji, že velmi krátká doba ukázala, že dr.Vicenová měla pravdu.
Tak jak se začaly rozvolňovat různé letité kamarádšofty na ministerstvu a přicházeli tam noví lidé, vyplynuly na povrch také různé informace o tom, jak také bylo možno například získat výjimku pro bodování v rámci operačního programu, či jak být zařazen do programu určeného někomu jinému. Odkryli a zveřejnili jsme tak nejen causu Genoservis, který na základě rozhodnutí ministra Mládka  obdržel zcela bezprecedentní výjimku v bodování žádostí o celkem 27 mil. korun, stejně jako nedávno případ tzv. „jednočlenných skupin výrobců“ .
V obou těchto případech, ale zejména v souvislosti s pokusem o zneužití dotačního titulu zakládání skupin výrobců jsme se stali terčem neuvěřitelně agresivní a demagogické kampaně ze strany „potrefených hus“. Musím říci, že jsem za tuto reakci vděčný, protože se opět plně ukázalo, jak někteří bývalí soudruzi hluboko vězí v komunistickém způsobu myšlení. Pokud by se to týkalo jenom jejich pomatených hlav, byla by to jejich věc bohužel právě s tímto způsobem uvažování spoluřídili nejen osm posledních let české zemědělství. 
Ke cti minulé ministryně i současného ministra slouží, že obě tyto záležitosti velmi razantně vyřešili, respektive ještě dořešují a to včetně personálních důsledků.
Také na poli legislativním byla v minulém roce odvedena velmi solidní práce. Naše kancelář připomínkovala desítky různých legislativních návrhů s různými dopady do našeho každodenního života. Za všechny zmíním příklad povinné registrace čerpacích stanic PHM, kde se nám ve spolupráci s Jiřím Papežem podařilo velmi rychle prosadit novelu nesmyslného komunisty a sociálními demokraty schváleného zákona. V rámci ryze odborné legislativy jsme vyvinuli značné úsilí o povolení insekticidních mořidel obilovin v rámci ochrany před virovými chorobami.
V oblasti zahraničních aktivit stále udržujeme řadu kontaktů s našimi kolegy v zemích EU i mimo ni, pravidelně se zúčastňujeme jednání COPA v Bruselu, naše delegace byla i na pravidelném kongresu evropského zemědělství ve Štrasburku. V rámci návštěvy evropské komisařky pro zemědělství Fischer-Boelové jsme měli možnost vést s ní osobní jednání a vystoupit i na semináři pořádaném při této příležitosti na MZLU v Brně. Ze všech těchto jednání se snažíme přenášet informace co nejširší členské základně, je však třeba konstatovat, že po dočasném odchodu M.Pospíšila z funkce zahraničního tajemníka intenzita našich zahraničních aktivit poněkud polevila. Ing.Pospíšil se však již do své funkce vrací, takže tento drobný dluh jistě brzy napravíme.
Do tohoto okruhu činnosti také patří organizace odborných zahraničních zájezdů pro členy, kterých bylo i letos zorganizováno několik. V říjnu tak ve spolupráci s panem europoslancem Fajmonem navštívila skupina našich členů Evropský parlament ve Štrasburku, minulý měsíc více než čtyřicet kolegů navštívilo farmy v Rakousku a Německu, připraven a téměř zaplněn je na září zájezd do Spojených států, připravují se exkurze do Itálie a Jihoafrické republiky,
Vážení kolegové a kolegyně,
na zmíněném příkladu Ing.Pospíšila a jeho absence na postu zahraničního tajemníka je velmi dobře vidět, jak důležité a nezbytné je naše administrativní a odborné zázemí v pražské kanceláři ASZ. Zde musím maximálně vyzdvihnout činnost celého osazenstva kanceláře, ale především tajemníka ing.Šebka,  jehož obětavost, pracovitost a houževnatost je často motorem mnoha, na první pohled možná neuskutečnitelných, záležitostí. Týká se to nejen všech již zmíněných věcí, ale především následujících okruhů činnosti Asociace.
I letos jsme totiž uspořádali řadu společenských, osvětových či kulturních akcí, jejichž organizace ležela plně na bedrech právě pražské kanceláře.
V září jsme uspořádali již tradiční dožínky spojené s návštěvou několika farem našich členů, tentokrát ve středních a východních Čechách za účasti předsedy vlády, ministryně zemědělství a dalších významných hostů .
V loňském roce rovněž proběhl již pátý ročník soutěže o Farmu roku. Vavříny vítězů a první cena ve výši 100.000 Kč tentokrát putovaly do jižních Čech na farmu rodiny Frejlachů, slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů se uskutečnil za účasti předsedy vlády v pražském Činoherním klubu s následným vyhrazeným divadelním představením. Osobně tento večer považuji za jednu z nejhezčích a nejpříjemnějších akcí, kterou  ASZ dosud zorganizovala.
V lednu se rovněž uskutečnil již třetí reprezentační selský ples pod patronací a za účasti ministra zemědělství.
Naše aktivity se letos rozšířily i do sportovní oblasti, když jsme před několika týdny přijali  výzvu kolegů ze SMA na fotbalové utkání. Je třeba konstatovat, že posíleni o levého záložníka v osobě šéfa ministerských poradců Miloslava Kučery jsme mladé agrárníky rozdrtili 4:2. A to jsme si ještě museli dát jeden gól vlastními silami …..
Důležitější však samozřejmě jsou jiné záležitosti, jako například informační tok mezi centrem a regiony a jednotlivými členy. Zde sehrává nezastupitelnou roli e-mailová pošta, prostřednictví které kancelář zasílá denně řadu aktuálních informací z mnoha oblastí na téměř 500 adres našich členů. Velmi se zlepšila naše internetová stránka, a to jak graficky tak obsahově. Důkazem toho je, že denní návštěvnost našeho webu je více než 1200 přístupů.
Pro podrobnější informace a pro ty členy, kteří třeba ještě nemají přístup k internetu slouží také asociační zpravodaj, který vychází zhruba jedenkrát za dva až tři měsíce a  který dostávají všichni členové Asociace přímo na svou adresu, samozřejmostí se již stala naše strana v týdeníku Zemědělec. Díky tomuto znásobenému způsobu přenosu informací jsou členové velmi dobře a podrobně informováni .
Dámy a pánové, vážení kolegové,
jak již bylo řečeno jsme dnes po velmi dlouhé době v situaci, kdy konečně máme možnost relevantním a legitimním způsobem prosazovat své názory a požadavky. Nové vedení ministerstva zemědělství v čele s ministrem Gandalovičem jistě nemusíme podezírat z nějakých levicových tendencí namířených proti soukromému podnikání, či (což je možná ještě důležitější) jakýchkoliv skrytých vazeb na různá postbolševická bratrstva. Jmenování Miloslava Kučery šéfem poradců je toho, myslím, poměrně pádným důkazem. Ani nás ale s tímto vedením ministerstva nespojují žádné spiklenecké zákulisní vazby. A je třeba říci, že je to tak dobře. Troufám si říci, že po počátečním oboustranném „oťukávání“ jsou nyní naše vztahy založeny na podobném vidění světa a tím i na podobných názorech na řešení problémů. To je ten nejlepší předpoklad pro budoucí spolupráci. Budeme toho totiž po našem ministrovi chtít ještě hodně.
Budeme chtít, aby on i celá vláda dostála svému slibu a razantně snížila zcela šílenou byrokracii, kterou jsme dnes a denně svazováni. Budeme chtít, aby byla nastartována široká debata o našem předsednictví EU ve vztahu k reformě SZP, budeme chtít, aby v rámci české zemědělské politiky byla intenzivně podporována diverzifikace zemědělských činností, lokální trhy, mladí zemědělci.
Zároveň ho můžeme ujistit, že může počítat s naší podporou, pokud se jeho politika tímto směrem vydá.
Je totiž v podobné situaci, jako jsme byli my když jsme zakládali  Asociaci.
Vzpomenete-li si za jakých podmínek materiálních, organizačních i řekněme, politických Asociace vznikala, nemůže neudeřit do očí naprostá paralela s našimi vlastními soukromými farmami a podniky. I ty vznikaly navzdory okolnostem, naschválům, závisti, pomluvám a intrikám různých bývalých bolševiků, kteří do značné míry opanovali zemědělský sektor .
A velkou podobnost je možno pozorovat i na Těšnově.
Paradoxem a možná nedůsledností demokracie ti, kteří způsobili komunistický marasmus a téměř totální zdevastování staletí vytvářených hodnot na venkově mají dnes tolik nestoudnosti, že sami sebe pasují na zachránce zemědělství a trousí své moudrosti a demagogické tlachy téměř bez ustání všemi směry. To, že nejdříve ve funkcích ředitelů a náměstků státních statků či předsedů JZD jako aktivní komunisté usilovně budovali socialismus a že prostřednictvím spřízněných ministrů měli zásadní vliv na zemědělskou politiku i po Listopadu, jim v tom vůbec nebrání. To, že jejich podniky se často zapomněly vyrovnat s restituenty, či hospodaří se ztrátou, pak už vůbec ne. Naopak se samolibou nadutostí a arogancí sobě vlastní se pasovali na jediné pravé zemědělské odborníky a každého, kdo má jiný názor nebo upozorní na jejich praktiky se snaží dehonestovat, označit za extrémistu či nevzdělance. Zažíváme to nejen my, ale byli jsme toho  svědky i směrem například k bývalému řediteli VÚZE doc.Douchovi, ministryni Vicenové či novinářům Petru Havlovi nebo Martinu Maříkovi. Ve své omezenosti a sebestřednosti nevnímají svou trapnost ani normalizační slovník i vystupování, které je vždy spolehlivě usvědčí.
Nechci ani nebudu otravovat ovzduší našeho jednání jmény bývalých nomenklaturních bolševiků ani agentů StB, kteří se ze svých současných funkcí v různých zemědělských organizacích takovýmto způsobem prezentují, každému jsou dostatečně známa.
Chtěl bych jim z tohoto místa poslat pouze jeden vzkaz: pokud si myslíte, jak často prezentujete, že naše aktivity jsou vedeny snahou nějak se k vám vymezovat, velmi se přeceňujete. Náš vztah ke všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti zločinné KSČ, na členství v ní založili svou kariéru a nyní za  to necítí ani špetku studu a pokání je jenom jeden – hluboké pohrdání. Nemáme potřebu a nebudeme se nadále pouštět do diskusí s vámi, mimo jediné výjimky – pokud vaše aktivity budou poškozovat zákony nebo zájmy soukromých zemědělců.
Dámy a pánové, vážení kolegové,
dovolte abych závěrem poděkoval všem, kteří se na činnosti Asociace ať už v ústředí  či v regionech podíleli. Je za Vámi za všemi obrovský kus práce, na který můžete být hrdi. Tak, jako jste vybudovali své farmy z ničeho do fungujících podniků, tak i Asociace soukromého zemědělství je dnes takovýmto fungujícím podnikem .
Na nic si nehrajeme, nejsme všemocní,ale máme konzistentní názory, fungujeme za své, držíme se selského rozumu a nepodléháme populistické demagogii. Jsme organizací, kterou jsme si vytvořili sami a pro sebe. Organizací, která má potenciál a všechny předpoklady i v budoucnu dobře sloužit svým členům.
Jihlava 18.6.2007,  zdroj: www.asz.cz

Zařazeno v ASZ ČR, Zemědělství