Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Obilnářské fórum

14/06/07
smf

Prohlášení účastníků Obilnářského fóra konaného dne 12. června 2007 ve Žďáru nad Sázavou . Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Prohlášení účastníků Obilnářského fóra konaného dne 12. června 2007 ve Žďáru nad Sázavou
Obilnářského fóra se zúčastnilo 320 pěstitelů obilovin a olejnin, skladovatelů, zpracovatelů, představitelů nevládních organizací a zájmových sdružení. Po úvodním slovu prezidenta AK ČR Ing. Jana Veleby a vystoupeních
– náměstka ministra zemědělství ČR Ing. Stanislava Kozáka
– předsedy Zemědělského výboru PS PČR Ing. Jiřího Papeže
– ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimíra Ecka
a představitelů nevládních organizací, zástupců komoditní rady AK ČR pro obiloviny a olejniny a po obsáhlé diskusi účastníci obilnářského fóra:
1. K o n s t a t u j í
– Po rekordní sklizni obilovin v roce 2004 ve výši téměř 8,8 mil. tun (výnos 5,46 t/ha) došlo v dalších létech k výraznému snížení sklizně v roce 2005 na 7,7 mil. tun (výnos 4,75 t/ha) a v roce 2006 na 6,4 mil. tun (výnos jen 4,17 t/ha).. Intenzita pěstování obilovin v uplynulém období výrazně klesá. Náklady na produkci 1 tuny pšenice v roce 2004 činily 2 189 Kč, v roce 2005 již 2 601 Kč a v roce 2006 dokonce 3 149 Kč, při současném snižování zásob živin v půdě, zejména fosforu, drasla a vápníku. Aby čeští producenti byli na evropském trhu konkurenceschopní, mělo by být stabilně dosaženo průměrného výnosu srovnatelného s průměrem EU, tzn. min. nad 5,2 t/ha, z toho u pšenice nad 5,7 t/ha.
– Řepky bylo v roce 2006 sklizeno 880 tis. tun při průměrném výnosu 3,01 t/ha. Vyšší produkce bylo dosaženo jen v roce 2001 – 973 tis. tun při výnosu 2,84 t/ha a v roce 2004 – 935 tis. tun při výnosu 3,60 t/ha.
– Důsledkem nižší sklizně obilovin v roce 2006, a to nejenom v ČR ale i v Evropě a ve světě (bioetanol v USA), nastal výrazný nárůst jejich cen. Např. v ČR se dubnové ceny zemědělských výrobců u obilovin meziročně zvýšily o 30 – 40 %, řepky o cca 12 %. To s sebou nese svá pozitiva, ale i negativa, zvláště pro producenty vepřového a drůbežího masa a vajec. Přitom ceny obilovin v ČR jsou o cca 10 % nižší, než ceny evropské.
– Ke kvalitnějšímu ošetření a uskladnění obilovin významnou měrou přispěla podpora výstavby a modernizace obilních skladů zemědělských podniků v rámci Operačního programu. Tuto skutečnost zemědělská praxe velmi oceňuje. Rovněž oceňuje, že byly opět otevřeny programy PGRPF Zemědělec a Půda a že v uplynulém týdnu bylo vyhlášeno první kolo podpor z Programu rozvoje venkova na podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků a na opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (bioplynové stanice, kotelny na biomasu atd.) s termínem pro podávání žádostí od 9.7. t.r..
– Přesto, že v těchto dnech ještě nejsou od ČSÚ a ani od MZe odhady sklizně lze konstatovat, že sklizeň bude průměrná (průměr posledních sedmi let činí 7 mil. tun, z toho základních obilovin 6,5 mil. tun a kukuřice 0,5 mil. tun). U řepky lze očekávat sklizeň 900 tis. tun. Předpokládaná produkce obilovin a řepky by měla plně uspokojit domácí spotřebu, zvýšenou potřebu pro výrobu bioetanolu a MEŘO, jakož i potřeby vývozu.
– Jak v ČR, tak i v Evropě, se očekává oproti roku 2006 mírně vyšší sklizeň (v EU-27 o 17 mil. tun tj. o 6,5 % – z 258 mil. t v roce 2006 na 275 mil. tun letos). Vlivem zvýšené potřeby obilovin a řepky pro výrobu bioetanolu a MEŘO se na evropských burzách (EURONEXT) ceny drží na vysoké úrovni, např. na leden 2008 jsou kótovány až na úroveň 4 500 – 4 800 Kč/t a u řepky až na 8 200 Kč/t (v přepočtu podle nyní platného kurzu).
2. D o p o r u č u j í
– Zemědělcům – producentům obilovin a řepky připravit se na řádné ošetření a oddělené uskladnění zrna podle partií, aby dosáhli dobrého zpeněžení podle kvality. Účelně využít domácí produkce pro zabezpečení živočišné výroby a nepřipustit další snižování stavů hospodářských zvířat, zejména monogastrů.
– Producentům obilovin zapojit se za účelem společného odbytu a zpeněžení produkce do družstva Agroodbyt a do dalších funkčních odbytových seskupení.
– Zpracovatelům zajistit si se zemědělci dlouhodobé a vzájemně výhodné smlouvy na odběr obilovin a řepky pro zpracování, včetně slámy a další biomasy pro energetické využití s podílem na zisku u dlouhodobých vztahů.
– Zemědělcům, organizacím ZZN, zpracovatelům a obchodníkům postupně měnit obchodní strategii a vývozy obilovin pokud možno realizovat formou z části nebo plně zpracovaných výrobků (mouka, slad atd.).
3. Ž á d a j í
– Parlament, vládu a MZe dopracovat potřebnou legislativu a kontrolní mechanizmy pro plošné přimíchávání MEŘO do pohonných hmot od 1.9.2