Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sankce za odběr vody bez povolení

01/05/07
smf

Těm, kdo odebírají vodu bez povolení, slibuje nový předpis mírnější zacházení Omezit sankce těm, kteří dosud odebírali vodu ze studní neoprávněně, ale mají snahu vše uvést do souladu se zákonem. Zdroj: www.mze.cz
 

Praha, 27. dubna 2007

 
 Těm, kdo odebírají vodu bez povolení, slibuje nový předpis mírnější zacházení
 
 Omezit sankce těm, kteří dosud odebírali vodu ze studní neoprávněně, ale mají snahu vše uvést do souladu se zákonem. To je cílem nového předpisu, který vznikl z iniciativy ministra zemědělství Petra Gandaloviče. Jde o Společný metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí v případě žadatelů o vydání povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody, kteří dosud odebírali vodu neoprávněně.
„Podle nového pokynu by měly vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí postupovat velmi citlivě, případ od případu a místo pokut ukládat pouze napomenutí, nebo od sankce zcela upustit. Vždy je třeba vzít v úvahu snahu těch, kteří chtějí vše uvést do pořádku,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Finanční postih by pak měly kompetentní orgány volit až jako krajní řešení. Pokuty jsou na místě u nejzávažnějších prohřešků, kdy dochází k ohrožení zájmu společnosti, a pouhé projednání přestupku nebo napomenutí by zjevně nepostačilo k nápravě,“ doplnil ministr.
Jedním ze základních principů nového pokynu je ochrana práv nabytých v dobré víře.Náklady řízení při udělování příslušného povolení k odběru vod by přitom měly být buď prominuty, nebo sníženy na minimum.
Metodický pokyn nabyl účinnosti 26. dubna 2007 a platí do 1. ledna 2009. Je to dokonce o jeden rok déle, než zaniknou vybraná povolení k nakládání s vodami, tj. k 1. lednu 2008.
„Obě ministerstva a příslušné orgány mají maximální snahu poskytnout žadatelům o povolení k odběru vod dostatečný čas na to, aby nakládání s vodami uvedli do souladu s platnou legislativou,“ vysvětlil vstřícný postoj státní správy ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

METODICKÝ  POKYN MZe a MŽP