Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Reforma v odvětví cukru

10/05/07
smf

Evropská komise navrhla změny režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu, které mají tento režim zefektivnit, a snížit tak produkci cukru v Evropské unii na udržitelnou úroveň. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/07/617
V Bruselu dne 7. května 2007
Reforma v odvětví cukru: Komise navrhuje zlepšení režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu
Evropská komise dnes navrhla změny režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu, které mají tento režim zefektivnit, a snížit tak produkci cukru v Evropské unii na udržitelnou úroveň. Uvedený režim restrukturalizace byl hlavním prvkem reformy společné organizace trhů v odvětví cukru z roku 2006, v jejímž rámci jsou producenti, kteří by při nové, nižší ceně nebyli konkurenceschopní, finančně motivováni k odchodu z odvětví. Během prvních dvou let trvání režimu se však producenti vzdali mnohem menšího objemu kvót, než se očekávalo, a je proto nezbytné režim změnit, aby se stal atraktivnějším. Mezi hlavní navrhované změny patří stanovení výše podpory pro pěstitele a smluvní poskytovatele strojů na úrovni 10 procent, přičemž pěstitelé, kteří se vzdají kvóty, obdrží dodatečnou platbu, jež bude vyplácena se zpětnou účinností, aby nebyli znevýhodňováni ti, kteří se již kvót vzdali. Novým prvkem je, že by pěstitelé cukrové řepy mohli až do určité výše přímo žádat o podporu z restrukturalizačního fondu. Navíc jsou podniky motivovány k zapojení do režimu tím, že vzdají-li se v roce 2008/09 určité výše své kvóty, budou osvobozeny od povinnosti platit restrukturalizační dávku z té části své kvóty, na niž se v hospodářském roce 2007/08 vztahovalo preventivní stažení z trhu. Komise se domnívá, že by se producenti díky navrženým změnám mohli vzdát kvót na cukr v přibližné výši 3,8 milionu tun nad rámec 2,2 milionu tun, kterých se vzdali doposud. Nevzdají-li se producenti do roku 2010 dostatečného objemu kvót, Komise rovněž navrhuje, aby se úroveň povinného snížení kvóty lišila podle toho, jakého objemu kvót se každý členský stát v rámci režimu restrukturalizace vzdal. Komise doufá, že Rada a Parlament budou moci návrh přijmout nejpozději do října.
„Chceme-li pro evropské cukrovarnictví zajistit udržitelnou budoucnost, musíme dramaticky snížit naši produkci cukru,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Restrukturalizační fond je klíčovým prvkem naší reformy, v jehož rámci jsou poskytovány finanční pobídky společnostem, které nejsou schopny konkurovat při nižší ceně zavedené reformou. Tyto pobídky však bohužel nebyly tak atraktivní, jak jsme doufali. Domnívám se však, že změny, které dnes navrhujeme, budou stimulovat mnohem více společností, aby se vzdaly kvót. Vyzývám je, aby se této příležitosti chopily. Se snižováním ceny bude situace stále složitější. A po roce 2010 již nebudou k dispozici žádné prostředky na pomoc producentům, kteří neobstojí.


Souvislosti:
Kromě snížení cen o 36 procent a vyplácení podpor oddělených od produkce pro zemědělce bylo klíčovým prvkem reformy EU v odvětví cukru zřízení restrukturalizačního fondu financovaného výrobci cukru, jehož úkolem je podpořit proces restrukturalizace nezbytný pro zvýšení konkurenceschopnosti cukrovarnického průmyslu. Cílem reformy je zrušit přibližně 6 milionů tun kvót, a zajistit tak rovnováhu na trhu po uplynutí čtyřletého přechodného období.
V prvním roce uplatňování se v rámci režimu restrukturalizace producenti vzdali kvót ve výši 1,5 milionu tun. To znamená, že do začátku hospodářského roku 2006/07 dne 1. července 2006 byly kvóty sníženy o 1,5 milionu tun. V případě úplné demontáže výrobních zařízení byla každá tuna kvóty, které se podnik vzdal, kompenzována částkou 730 EUR/t z restrukturalizačního fondu. Stejná částka platila i pro rok 2007/08. Poté však restrukturalizační podpora klesne na 625 EUR/t v roce 2008/09 a na 520 EUR/t v roce 2009/10, čtvrtém a posledním roce. Cukrovarnické podniky, které nejsou schopny produkovat při úrovni přibližně 400 EUR/t, by měly využít restrukturalizační podpory.
V druhém roce režimu se producenti vzdali pouze 0,7 milionu tun cukru, což je výrazně méně, než jaký byl cíl (5 milionů tun), a ještě méně v porovnání s tím, co je nezbytné k vytvoření rovnováhy na trhu. Jelikož je předpokládán převis nabídky o 4 miliony tun, rozhodla Komise v březnu o stažení nejméně 13,5 procenta cukru podléhajícího kvótám, tedy přibližně 2 milionů tun.
Vzhledem k tomu, že jsou ceny v rámci reformy snižovány postupně, pěstitelé účinky tohoto snižování zatím nepocítili a vliv na zpracovatele je pouze mírný. Zpracovatelé se potýkají s nejistotou, protože za současného režimu mohou členské státy stanovit vyšší procento pomoci pro zemědělce, než je 10procentní minimum. Musí se tedy rozhodnout, zda je pro ně žádost o podporu z restrukturalizačního fondu vhodná, aniž by přesně věděli, jak vysokou podporu získají.
Hlavní navržené změny:
Výše podpory pro pěstitele a smluvní poskytovatele strojů má být stanovena na úrovni 10 procent, přičemž pěstitelé obdrží dodatečnou platbu, jež bude vyplácena se zpětnou účinností. Pro hospodářský rok 2008/09 obdrží pěstitelé dodatečnou platbu ve výši 237,5 EUR na tunu kvóty, které se podnik vzdal.
Pěstitelům cukrové řepy má být umožněno přímo požádat, aby se podnik kvóty vzdal, a to až do výše 10 procent kvóty podniku.
V konečném povinném snížení kvót bude zohledněno, jak se členským státům dařilo v rámci režimu restrukturalizace snižovat vnitrostátní kvóty.
Dalším prvkem je revidovaný režim stahování z trhu pro období do hospodářského roku 2009/10, díky němuž bude možné učinit prvotní rozhodnutí ještě před zasetím a který bude případně doplněn o další stažení z trhu v říjnu, které však bude nižší pro členské státy, které se již kvóty vzdaly. Stažením z trhu se nesníží tradiční potřeba zásobování pro rafinerie.
Vzhledem k tomu, že mezi vyhlášením nařízení Rady a termínem pro jeho uplatňování bude jen velmi krátký časový rozestup, bude v Úředním věstníku zveřejněno sdělení, které poskytne zúčastněným stranám podrobné informace a umožní jim, aby si předem připravily žádosti.


Viz též:
Blog komisařky Fischer Boelové: