Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Operační program rybářství

25/05/07
smf

Stav příprav Národního strategického plánu pro oblast rybářství a Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. Zdroj: www.szif.cz
 

Stav příprav Národního strategického plánu pro oblast rybářství a Operačního programu Rybářství 2007 – 2013
 
Na počátku dubna byly započaty práce na dokončení dokumentů zajišťujících pro Českou republiku využití prostředků Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 podle zásad Společné rybářské politiky Evropské unie. Po zkušenostech s čerpáním finančních prostředků, které byly zaměřeny na podporu rybářského sektoru, bylo vedením Ministerstva zemědělství rozhodnuto upravit podporu OP Rybářství tak, aby lépe odpovídala požadavkům producentů ryb i širší rybářské veřejnosti. Jedině tak bude možno zajistit řádné čerpání evropských zdrojů pro oblast rybářství. Dalším impulsem pro změnu operačního programu byly připomínky Evropské komise. Z analýzy Komise vyplývá mimo jiné potřeba zaměřit podporu do oblastí zajišťujících rozvoj nových pracovních příležitostí a zvyšování ekonomické výkonnosti podniků a environmentálních opatření (Lisabonská a Göteborská strategie).
Současná fáze příprav
Během diskuzí s odbornou rybářskou veřejností dospělo MZe ke shodě na úpravě konceptu OP Rybářství, s čímž souvisí také úprava Národního strategického plánu, z nějž OP vychází. Oba tyto dokumenty budou dokončeny na počátku června 2007 a budou poté opět diskutovány s pracovními skupinami zodpovědnými za jejich přípravu. Po dopracování a zapracování připomínek budou NSP a OP Rybářství předloženy vládě ke schválení a následně předány Evropské komisi. Schválení OP Rybářství Evropskou komisí se předpokládá v únoru 2008.
Schválení programových dokumentů Evropskou komisí však nebude mít vliv na vyhlášení výzev´k příjmu žádostí o dotaci z OP Rybářství. V opatřeních, která pokračují z OP Zemědělství, se předpokládá na základě diskuse s Evropskou komisí o jejich obsahu a implementaci vyhlášení první výzvy již na podzim roku 2007. Očekáváme, že první výzvy by mohly být vyhlášeny v následujících oblastech: propagace, chov a zpracování ryb, průzkumy trhu a technická pomoc.
Roli zprostředkujícího subjektu, tedy místa, kam budou žadatelé podávat žádosti a komunikovat s orgány zajišťujícími chod operačního programu, bude plnit Státní zemědělský intervenční fond, stejně jako tomu bylo v případě OP Zemědělství.
Nejvýznamnější oblasti aktivit OP Rybářství
Cílem OP Rybářství je zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů.
V rámci jednotlivých opatření bude podporována produkce založená na zvýšení domácí, případně zahraniční poptávky po sladkovodních rybách a produktech z nich. Podporováno bude environmentálně zaměřené opatření na jasně vymezené soustavy rybníků, nebo na větší počet rybníků a toto opatření bude mít formu platby na plochu. S ohledem na strukturu a zájem českého rybářství se hledají i možnosti podpor směřující k uplatnění sportovních rybářských aktivit.
V OP Rybářství jsou zařazena následující opatření:
Číslo opatření Název opatření             Předpokládaný podíl alokace v % *)
2.1 Investice do produkce akvakultury                                      26
2.2 Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí           14
2.3 Opatření v oblasti zdraví ryb (nově)                                       6
2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh                             5
3.1 Opatření ve společném zájmu                                               3
3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 14
3.3 Rozvoj nových trhů a propagační kampaně 1                       9
3.4 Pilotní projekty                                                                             8
5.1 Technická pomoc                                                                       5
*) Jedná se o indikativní rozdělení  finanční alokace EFF na období 2007 – 2013 na jednotlivá opatření. Toto rozdělení je návrhem určeným k diskuzi.
Stručný obsah opatření OP Rybářství určený k další diskuzi
Opatření 2.1. bude zahrnovat způsobilé výdaje obdobné jako 2.3. Rybářství v OP Zemědělství, kromě výstavby nových rybníků, a odbahňování rybníků do 1 ha.
Opatření 2.2. je nové a jeho předmětem budou vyrovnávací platby na plochu rybníka při splnění omezujících podmínek.
Opatření 2.3. je nové a bude zahrnovat náhrady při tlumení a likvidaci ryb postižených nákazami jarní virémie kapra a koiherpes viru.
Opatření 2.4. bude zahrnovat obdobné způsobilé výdaje jako opatření 2.3. Rybářství v OP
Zemědělství (kromě výstavby nových zpracoven ryb).
Opatření 3.1. bude zahrnovat vzdělávání (konference, semináře, publikace, internetové stránky). Dále bude umožněna investice do zařízení pro produkci, zpracování a uvádění na trh ve společném zájmu.
Opatření 3.2. bude zahrnovat vysazování monté úhoře říčního a migrační trasy pro stěhovavé
druhy ryb.
Opatření 3.3. bude zahrnovat propagační kampaně a provádění průzkumu trhu ryb.
Opatření 3.4. bude zahrnovat pilotní projekty zaměřené na testování inovačních technologií
za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.
Opatření 5.1. bude zahrnovat technickou pomoc pro přípravu, řízení, monitorování, kontrolu
a audit OP Rybářství, vytváření sítí a přípravu nového programovacího období.
Předpokládaný harmonogram přípravy OP Rybářství:
  
Dopracování                                                         červen 07
Předložení vládě ke schválení                      červenec 07
Předání EK, technické konzultace   srpen  prosinec 07
Vyhlášení příjmu žádostí                                 listopad 07
Předpokládané schválení OP rybářství EK        únor 08
Vyhlášení příjmu žádostí-nová opatření             únor 08
 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR