Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální informace  MZe – zalesňování

24/05/07
smf

Aktuální informace k dotacím na zalesňování zemědělské půdy a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin od roku 2007. Zdroj: www.mze.cz
 

Aktuální informace k dotacím na zalesňování zemědělské půdy a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin od roku 2007
  
Na základě výsledků vzešlých z jednání Evropské komise (EK) ohledně konečného schválení Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (PRV) bylo ze strany EK rozhodnuto o přesunutí podopatření II.2.1.2 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití z Osy II. do Osy I. PRV.
V souvislosti s tímto rozhodnutím upravuje Ministerstvo zemědělství implementaci opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy v ose II následujícím způsobem:
1.     Pro možnost čerpání dotací z podopatření II.2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy z osy II, je v současné době připravován nový návrh nařízení vlády, který stanovuje podrobné podmínky pro provádění a administraci tohoto opatření. Tento návrh byl již zaslán do meziresortního připomínkového s předpokládaným termínem nabytí účinnosti koncem 3. čtvrtletí 2007.
      Nový návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy předpokládá rozšíření okruhu příjemců i na nájemce a žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění by měly být podávány až po provedení prací v souladu projektem, nejpozději však do 30. 11. 2007. Nadále platí podmínka, že zemědělská půda před zalesněním musí být registrována v evidenci zemědělské půdy dle uživatelských vztahů (LPIS).
2. Podmínky upravující provádění a poskytování dotací na založení porostu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití budou stanoveny po schválení PRV EK.
Zdroj: www.mze.cz