Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Agrární stručné informace – 19. týden 2007

09/05/07
smf

Průměrné ceny zemědělských výrobců, týdenní zprávy. Zdroj: www.systemex.cz
 

Agrární stručné informace – 19. týden 
 
Průměrné ceny zemědělských výrobců
 
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Pšenice potrav.***)
4100
Žito *)
4810
Len semeno***)
8250
Prasnice ž.hm.max.c*+
22,00
Pšenice potrav. *)
4120
Žito potravin.**)
4870
Bramb. poz. k.***)
7,66
Selata (vážící 20 kg)**
54,30
Pšenice potrav. #)
3950
Žito potravin. ###)
4800
Mléko Q***)
7,80
Kuřata I. ž. hm.***)  
19,60
Pšenice potrav. **)
4380
Oves potravin.***)
5250
Mléko "celkem" ##)
7,79
Kuřata I. ž. hm. ##)
19,50
Pšenice potrav.###
4200
Oves krmný***)
3000
Mléko tř. I. a vyšší ##)
7,80
Kuřata 65 % (JUT) **
40,60
Pšenice krmná***)
3410
Oves ###)
3400
Býci ž.hm. max.c.*+)
42,00
Vejce tříď. ks***)
1,61
Pšenice krmná *)
3580
Oves krmný **)
3440
Jalovice ž.hm.mx.c.*+
34,00
Vejce prům.L+M kg**
22,80
Pšenice krmná #)
3450
Kukuřice krmná***)
3850
Krávy ž.hm. max.c.*+
32,00
Idared I. jak. **)
11,60
Pšenice krmná **)
3730
Kukuřice *)
3810
Býci tř. ROP, JUT***)
69,40
Golden Del. I. **)
13,90
Pšenice krmná###
3700
Kukuřice ###)
3800
Jalovice ROP, JUT***
55,60
Jablka moštová***
3,30
Ječmen sladov.***)
4130
Řepka***)
7120
Krávy tř. ROP, JUT***)
46,50
Cibule 1 kg***)
8,40
Ječmen sladov. *)
4260
Řepka *)
6680
Mladí býci R3 JUTs**)
75,70
Cibule 1 kg **)
10,20
Ječmen sladov.###
5000
Řepka #)  
6500
Býci R3 JUTs**)
73,50
Zelí bílé 1 kg***)
4,40
Ječmen krmný***)
3200
Řepka ###)
6600
Jalovice R3 JUTs**)
61,60
Hrách krmný***)
3720
Ječmen krmný *)
3340
Mák***)
45,8
Krávy R3 JUTs**)
60,40
Hrách krmný *)
3380
Ječmen krmný **)
3370
Mák ###)
52,0
Prasata tř. EU JUT*** 
34,10
Řepkové výlisky #)
4250
Ječmen krmný###
3500
Slunečnice***)
5780
Prasata E JUTs*+)
35,75
Seno 1. jakost ***)
1180
Ječmen potrav.***)
3090
Slunečnice ###)
5600
Prasata JUTs #)
36,40
Siláž do 35 % suš.***
630
Žito potravin.***)
3750
Hořčice***)
10,3
Prasata E JUTs**)
35,50
 
ČSÚ (***)–průměr cen za březen.Přibližné barevné rozlišení podle aktuálnosti: nejvíce -> středně -> nejstarší.
Zdroje: * PBB – Plodinová burza Brno; ** SZIF – Státní zemědělský intervenční fond, Praha; *** ČSÚ – Český statistický úřad, celá ČR; # OBHK – Obchodní burza Hradec Králové; *+ Centroodbyt – Odbytové družstvo Centroodbyt, celá ČR; ## MZe – Ministerstvo zemědělství; ### Agroodbyt, odbytové družstvo Agroodbyt, Pardubice;(Ovoce u SZIF – podle údajů OU; zelenina u SZIF – podle údajů ZUČM.)
Měrné jednotky: Obilniny, řepka, cukrovka, slunečnice, krmiva – Kč/t bez dopravy; Mák, chmel – tis. Kč/t; Brambory, zelenina, ovoce – Kč/kg; Mléko: Kč/l; Vejce: Kč/kus nebo Kč/kg; Skot, prasata – Kč/kg živé hmotnosti nebo Kč/kg jatečně upraveného těla za studena; Kuřata: Kč/kg živé hmotnosti nebo (kuřata) tzv. 65 % – takzvaná 65% kuřata, kategorie používaná v rámci EU.
Q, I., A, R3, E – označení jakostí, resp. zmasilosti. V těchto případech dobré kvality, ve kterých se obchoduje převážná většina příslušných živočišných komodit; L, M – velikost vajec (prům. L+M – průměr cen vajec velikostí L a M), jen „prům.“ u vajec – průměr cen všech velikostí vajec; (brambory) poz. k. – brambory pozdní konzumní; max. c. – maximální cena; hroz. m. (vinné) – hrozny moštové.
Popt.: jen poptávka; nab.: jen nabídka; Ostatní ceny jsou z realizovaných obchodů; Číselný údaj u poptávky či nabídky: týká se příslušného (obvykle následujícího) měsíce. Ceny jsou v Kč bez DPH.
Ceny jsou v Kč bez DPH. Údaje v této i dalších částech jsou zaokrouhlovány. Zdroje některých údajů o cenách: OBHK – in Agroweb, 26. 4.; Agroodbyt – in Zemědělec č. 17.
Zkratka v textu: „in“ – z jakého média byla informace, prvotně vzniklá jinde, námi převzata.
 
Týdenní zprávy
RV, řepka
Letošní úroda by mohla byt o několik desítek % menší, než obvykle. Ohrožena je mj. řepka – její úroda by zřejmě  nedosáhne očekávané vysoké úrovně.
Zdroj: MZe, in ČTK, in Zemědělský týdeník č. 18
 
Řepka, bionafta – Setuza
Vláda schválila 2. 5. návrh prodeje pohledávky za Setuzou současnému vlastníkovi tohoto podniku  – společnosti Campaspol ze SRN za 1, resp. 1,1 mld. Kč. Dohoda je lepší než riskovat konkurz podniku. Až Campaspol částku uhradí, bude možno zastavit exekuci Setuzy vyhlášenou soudem 15. 11. 2006. Měl by tím být případ uzavřen a Setuza bude moci dále „normálně“ fungovat.
Zdroj: MZe, 3. 5.
 
Biopaliva
PS PČR schválila návrh ministra zemědělství p. Petra Gandaloviče. MEŘO jako součást bionafty a bioetanol jako součást benzínu by měly být přidávány do paliv v objemu 2 % již od 1. 9. t. r.
Díky návrhu poslance p. Petra Zgarby by se podíl MEŘO v bionaftě měl od 1. 1. 2009 zvýšit na 4,5 %.
Návrh novely zákona o ovzduší, jehož je přidávání biopaliv součástí, bude nyní postoupen Senátu a v případě jeho souhlasu p. prezidentovi.
Zdroje: HN, 3. 5.; www.financninoviny.cz, 2. 5.; Týden, in www.agris.cz, 2. 5.
 
Mléko
Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, tis. l
Komodita
Únor
Březen
Zvýšení, %
Mléko
6,57
6,69
+1,8 %
 
Průměrná CZV, Kč/l
Kvalita
Únor
Březen
Mléko celkem
7,80
7,79
Mléko I. tř. a kvalitnější
7,81
7,80
 
Ukazatele, %
Parametr
%
Tučnost
3,9 %
Bílkoviny
3,4 %
 
Zásoby
Komodita
Únor
Březen
SOM
1,2
1,1
Máslo
2,0
1,7
Sýry přírodní
4,4
4,1
Zdroj: MZe, 3. 5.
 
Ovoce
Sucho ohrožuje mladé ovocné stromy vysazené poslední podzim a jaro. Zkracuje také dobu kvetení (všech) jabloní a dalších ovocných stromů a tím zhoršuje možnost dobrého opylení včelami.
Zdroj: OU ČR, in Agroweb, 30. 4.; upraveno
 
Chmel, obecné
Kvůli teplému počasí začalo také zavádění chmele nezvykle brzy. Slovenští středoškoláci mají o tento druh práce (brigády) větší zájem, než naši.
Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 2. 5.
 
ASZ, AU, AK
Členy ASZ a AU jsou soukromí zemědělci. V obou organizacích je jich sdruženo přibližně stejně – něco přes 1000. AU je členem AK, ASZ ne.
Zkratky: ASZ – Asociace soukromého zemědělství; AU – Agrární unie; AK – Agrární komora
Zdroj: APIC-AK, 4. 5.
 
Skot
Skot, který utekl z pastvy vymezené oplocením, způsobil během týdne 3 dopravní nehody na různých místech ČR. Při jedné z nich na dálnici D1 bohužel zahynuli 2 lidé.
Zdroje: Aktuálně.cz, in www.agris.cz; ČT; Prima; další sdělovací prostředky

Zdroj: www.systemex.cz