Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

První kolo příjmu žádostí  v červnu 2007?

02/04/07
smf

V letošním roce bude v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (PRV), vyhlášených v prvním kole příjmu žádostí rozdělena zemědělcům celková částka téměř 2,3 miliardy Kč. Zdroj: www.mze,cz
 

Praha 29.3. 2007
 
V rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova může být rozděleno bezmála 2,3 miliard Kč
 
 V letošním roce bude v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (PRV), vyhlášených v prvním kole příjmu žádostí rozdělena zemědělcům celková částka téměř 2,3 miliardy Kč. MZe upozorňuje žadatele, aby si již s předstihem začali vyřizovat dokumentaci ke stavebnímu povolení, které bude jednou ze základních povinných příloh projektu.
 
„Jakmile dostane ČR připomínky z Evropské komise, což se očekává zhruba v polovině dubna, ihned připravíme k programovému dokumentu úpravu Pravidel pro žadatele, která budou publikována pravděpodobně na přelomu května a června. Naším hlavním cílem je, aby se k žadatelům potřebné evropské peníze dostaly co nejdříve.  Na přelomu června a července může být zahájen příjem žádostí “, řekl dnes na XIV. sněmu Agrární komory ministr Gandalovič. Protože prozatím není možné publikovat podrobné podmínky k předložení projektu, budoucím žadatelům se doporučuje využít informací z příruček platných pro Operační program Zemědělství, které jsou k dispozici na internetových stránkách MZe. Opatření Programu rozvoje venkova totiž z velké části navazují na dosavadní dotační tituly, podmínky budou obdobné a v mnoha případech jednodušší.
 
Vyhlášení příjmu se letos bude týkat v rámci Osy I, zaměřené primárně na zemědělskou veřejnost, následujících opatření:
Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků (1,2 mld Kč) – žadatelem může být zemědělský podnikatel. Je zaměřené na podporu investic v živočišné výrobě jako např. rekonstrukce stájí či výstavba kejdových jímek a rostlinné výrobě např. výstavba či rekonstrukce skleníků a fóliovníků. Zvýhodněné budou projekty využívající alternativních zdrojů energie).
Opatření I.1.2. Investice do lesů (373 mil. Kč) – zde se předpokládají projekty např.na obnovu lesních porostů, investice k pořízení lesnické techniky či rekonstrukce lesnické infrastruktury např. lesních cest
Opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (235 mil Kč) – podpora podnikání začínajícím zemědělcům do 40 let. Jedná se o příspěvek na zahájení činnosti vyplácený na základě posouzení podnikatelského záměru.
V rámci Osy III, zaměřené na rozvoj venkova, se jedná o opatření III.1.1. Diverzifikace nezemědělských činností, a to jen záměry b) c) d) zaměřené na obnovitelné zdroje energie (466 mil Kč) – zde se předpokládají projekty výstavby a modernizace bioplynových stanic, investice na kotelny, výtopny a teplárny na biomasu a projekty zaměřené na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (pelety, brikety…)
  
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe