Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Z 16. jednání zasupitelstva Pardubického kraje

13/03/07
smf

Zastupitelé  8.března mimo jiné projednávali záležitosti rozpočtu kraje, majetkové záležitosti či grantové programy v oblasti životního prostředí, zdravotnictví, kultury a územního plánování. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Na programu 16. jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 8. března 2007 bylo celkem 12 bodů. Zastupitelé mimo jiné projednávali záležitosti rozpočtu kraje, majetkové záležitosti či grantové programy v oblasti životního prostředí, zdravotnictví, kultury a územního plánování. Schvalovali také dotace v rámci projektu eFarmer zaměřeného na zemědělství a finanční podporu profesionálním i dobrovolným hasičům na území Pardubického kraje.
 
Zpráva č. 6 – Grantové programy Pardubického kraje v roce 2007
Finanční prostředky v rámci grantových programů rozdělovali nejprve radní a nyní i zastupitelé Pardubického kraje. Podpořeny byly projekty v oblasti životního prostředí, zdravotnictví, kultury a územního plánování.
„V mé gesci životního prostředí jsme schvalovali granty na projekty v rámci péče o životní prostředí a v rámci vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí. V té první oblasti jsme podpořili 8 projektů za cca 172 tisíc korun,“ řek Petr Šilar, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. V rámci projektů zaměřených na vzdělávání, výchovu a osvětu se podařilo uspokojit 81 projektů za cca 1,8 mil. Kč.
„Ve zdravotnictví již byla část grantů rozdělena v kompetenci rady. Zastupitelstvo Pardubického kraje pak ve své kompetenci rozhodlo o cca 1,3 mil. Kč. Nejvyšší příspěvky jsou určeny na terénní protidrogové projekty a kontaktní centra a na městské projekty zaměřené na vzdělávací a propagační akce,“ komentoval rozdělení grantů Josef Janeček, náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví.
 V grantech na podporu kulturních aktivit rozhodovalo Zastupitelstvo Pardubického kraje v 1. kole o rozdělení částky 941 tis. Kč (rada již dříve ve své kompetenci schválila rozdělení finančních prostředků ve výši 1 209 tis. Kč). Zastupitelstvem bylo podpořeno 56 projektů zaměřených na divadelní, taneční, hudební, výtvarnou i filmovou činnost.
„Podpořili jsme i internetizaci knihoven. Zastupitelé schválili rozdělení částky cca 820 tisíc korun mezi více jak 30 obcí a měst na území Pardubického kraje,“ řekl radní zodpovědný za oblast kultury Miroslav Brýdl.
Další oblastí, kde byly schvalovány granty, je územní plánování. Tady Pardubický kraj poskytne více než 4,2 milionů korun na územní plány obcí.
„Jako v loňském roce je grant určen pro obce a menší města s počtem do 3 tisíc obyvatel. Celkem bylo přijato 52 žádostí v celkové požadované výši dotace přesahující 4,6 mil. Kč. Vzhledem k tomu byl původní objem prostředků ve výši 2,5 miliony korun doplněn o další zdroje určené na podporu regionálního rozvoje. Rada Pardubického kraje tedy doporučila zastupitelstvu rozdělit celkovou částku 4,2 mil. Kč pro pořízení územních plánů celkem 47 obcí,“ uvedl k tématu vicehejtman Roman Línek.
 Přehled grantů ve všech oblastech budou vyvěšeny i na www.pardubickykraj.cz.
 
Zpráva č. 7 – Sub-Projekty operace eFarmer programu INTERREG IIIC
Tzv. Operace eFarmer programu INTERREG IIIC je zaměřena na vzájemnou spolupráci v oblasti v oblasti zemědělského poradenství a rozvoje venkova. Vedoucím projektu a hlavním partnerem je Pardubický kraj, účastníci jsou i další regiony z Finska, Estonska a Polska. Řídící výbor sídlí ve Vídni.
„Pardubický kraj jako vedoucí projektu má povinnost spoluúčastnit se na realizaci jednotlivých sub-projektů, na kterých se podílejí české společnosti, ve výši 25% uznatelných nákladů. Zbývajících 75% hradí město Vídeň,“ vysvětlil radní zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar a dodal: „Spoluúčast Pardubického kraje se týká celkem pěti sub-projektů, které schválila řídící komise tohoto projektu. S jednou společností, IdeaHELP, o.p.s. Žamberk, jsme smlouvu o poskytnutí dotace uzavřeli již vloni v říjnu. Nyní Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodovalo o uvolnění dotací pro další čtyři společnosti.“
 Všechny čtyři společnost se podílejí na projektu banky dat pro zemědělství, dvě z nich také na modelu poradenské služby od eLearning/EVEN. Dalšími projekty je spolupráce na zemědělském www portálu, na aplikaci podnikatelského plánu a systémech výměny dat či na záznamech o rostlinné výrobě. Celkem Pardubický kraj na těchto dotacích rozdělil téměř 3,1 mil. Kč, a to mezi AgroKonzulta Žamberk , spol. s r.o.; ICT Consulting s.r.o. Nový Bydžov; Zemědělský informační servis, s.r.o. Hradec Králové a FARMYS, s.r.o. Chvaletice.
 
Zpráva č. 8 – Podpora HZS Pardubického kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Účelovou investiční dotaci ve výši 400 tisíc korun dostane od Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Profesionální hasiči ji využijí na nákup zařízení, které umožní kvalitnější vyhlašování poplachu jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí na území kraje.
„Konkrétně se jedná o modernizaci stávající ústředny,“ upřesnil vicehejtman Roman Línek a dodal: „Podpory se ale dočkají i dobrovolní hasiči. Samospráva Pardubického kraje uvolnila finanční prostředky pro dobrovolné občanské sdružení s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jehož činnost je potřebná a nezastupitelná zejména v oblasti prevence a ochraně obyvatelstva.“
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska získá z rozpočtu Pardubického kraje neinvestiční dotaci ve výši 250 000 Kč např. na zabezpečení soutěží mladých hasičů, údržbu a provoz časomíry, prevenci požární techniky či na provoz kanceláře sdružení.
Přes krajský rozpočet projde také účelová státní neinvestiční dotace v požární ochraně. Je určena na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. V roce 2007 se jedná o částku 4,585 mil. Kč. Pravidla pro čerpání těchto dotací, které schválila Rada Pardubického kraje, budou vyvěšeny na www.pardubickykraj.cz, stejně jako upravená pravidla pro poskytnutí dotace z krajského rozpočtu na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů. Z vlastního rozpočtu kraj na tyto účely uvolnil již dříve částku 4 miliony Kč.