Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Technologická platforma pro biopaliva

27/03/07

Spuštění ETP pro biopaliva v červnu 2006, struktura a aktivity platformy. Je k dispozici řada prezentací z konference Komise.

EU je silně závislá na fosilních palivech využívaných pro potřeby dopravy. Aby se snížila tato závislost, přijala EU opatření na podporu používání biopaliv, jak je uvedeno ve směrnici o biopalivech (2003/30/ES, viz legislativa) a rozšířeno v Akčním plánu pro biopaliva a ve Strategii pro biopaliva. Biopaliva patří mezi priority výzkumu a vývoje v EU, viz 7. rámcový program V&V.
Aby se dosáhlo pokroku v oblasti biopaliv, zřídila Komise BIOFRAC (Biofuels Research Advisory Council, Poradní výbor pro výzkum biopaliv). Závěrečná zpráva BIOFRAC “Biopaliva v EU – vize do roku 2030 a dále” obsahovala doporučení vytvořit technologickou platformu pro biopaliva.
 
Evropská technologická platforma pro biopaliva byla oficiálně spuštěna na konferenci Evropské komise pořádané v červnu 2006. Na této konferenci byly prezentovány hlavní závěry zprávy vypracované BIOFRAC.
 
Přehled prezentací na konferenci:
 
Cílem TP pro biopaliva je implementovat hlavní návrhy uvedené ve vizi, a to:
– Přispět k vývoji technologií, které budou na světové úrovni a budou schopné konkurence.
– Vytvořit zdravý evropský průmyslový sektor pro biopaliva.
– Vytvořit partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu všech zainteresovaných subjektů.
– Usměrňovat a podporovat příslušný výzkum, vývoj a demonstrace (RD&D).
– Vypracovat strategickou výzkumnou agendu, která bude určovat postup práce na RD&D v příštích 10 letech nezbytné pro dosažení vize stanovené pro rok 2030.
– Poskytovat spolehlivý zdroj informací o vývoji v oblasti biopaliv vEU.
 
V říjnu 2006 byl zřízen sekretariát platformy, který je ve Švédsku.
Činnost platformy řídí tzv. řídicí výbor.
Práce v rámci TP probíhá v pěti pracovních skupinách (WG):
– WG pro biomasu,
– WG pro konverzi,
– WG pro konečné využití,
– WG pro udržitelnost,
– WG pro marketing.
Nad činností dohlíží tzv. dohlížení výbor, který je tvořen ze zástupců členských států, asociovaných kandidátských zemí a asociovaných států. První zasedání dohlížecího výboru se konalo 11. prosince 2006. Situace v biopalivech ve vybraných zemích EU je popsána zde (včetně situace v ČR).
 
ETP pro biopaliva dále poskytuje následující informační zdroje:
 
Internetová stránka TP pro biopaliva: www.biofuelstp.eu