Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehled národních dotací Mze 2007

07/03/07
smf

Přehled národních dotací Mze 2007 s uvedením termínu, dokdy musí být podána žádost na ZA PÚ Mze. Zdroj: Mze

Přehled národních dotací Mze 2007 s uvedením termínu, dokdy musí být podána žádost na ZA PÚ Mze.
Dotační program 
 
1.D.     Podpora včelařství (31. říjen)
1.I.      Vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a školkách (29. červen)
1.R.     Podpora restrukturalizace ovocných sadů (27. září)
1.S.      Podpora komplexní sklizně máku setého (20. březen)
1.U.     Podpora pěstování bylin pro energetické využití (30. březen)
 
2.A      Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat (31. říjen)
 
3.         Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.a.)     Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin (27. září)
3.b.)    Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob (27. září)
3.c.)     Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR (31. květen)
 
3.d.)     Podpora šlechtění zaměřeného na vyšší odolnost proti škodlivým biotickým a abiotickým činitelům a odpovídající kvalitu rostlinné produkce (20. březen)
 
3.e.)     Podpora používání certifikované sadby brambor na produkčních plochách u pěstitelů hospodařících v uzavřené sadbové oblasti vymezené zákonem č. 219/2003 Sb., (zákon o oběhu osiva a sadby), jako prevence proti šíření karanténních bakterióz (31. květen)
 
3.f.)      Nakoupené úředně uznané osivo pšenice odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR (31. říjen)
 
3.h.)     Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele (27. září)
 
3.i.)      Nakoupené úředně uznané osivo přadného lnu odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR (29.červen)
 
8.A)    Podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (27. září)
8.B.a) Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů (§ 40 odst. 1 zákona č.166/1999 Sb.,) v období od 1.10.2006 do 30.9.2007. (15. říjen)
8.B.b) Podpora činností souvisejících s neškodným odstraněním MKM a KT z kadáverů v období od 1.10.2006 do 30.9.2007 (15. říjen)
8.E)     Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR – odběr krve) (15. říjen)
8.E)     Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR – pořízení markerové vakciny) (15. říjen)
 
 
 
9.A.     Speciální poradenství (29. červen)
9.A.b.4. Podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin po jejich registraci, za účelem zajistit získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin (31. říjen)
 
9.E.      Školní závody (31. květen)
 
9.F.      Podpora poradenství v zemědělství (30. březen)
 
9.H.     Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (15. říjen)
 
10.D.   Podpora evropské integrace nevládních organizací (30. březen)
 
13.       Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
13.A.  Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
           konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu (31. květen)
13.B. Podpora zvýšení jakosti zpracování zemědělských produktů
           při výrobě krmiv (31. květen)
 
15.       Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků (29. červen)