Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Používání Portálu farmáře SZIF

12/03/07
smf

Státní zemědělský intervenční fond rozšířil svůj servis zemědělcům o Portál farmáře SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Informace k používání Portálu farmáře SZIF
(Spuštěn 6.11.2006)
Státní zemědělský intervenční fond rozšířil svůj servis zemědělcům o Portál farmáře SZIF. Registrovaní žadatelé tak budou mít přehled o stavu administrace svých žádostí. Zobrazeny budou žádosti na hlavní dotační tituly a to i zpětně od roku 2004. Portál farmáře SZIF je také propojen s Portálem farmáře Ministerstva zemědělství ČR, kde jsou k dispozici další funkcionality (například přístupy do registrů).
 Zemědělec může na Portálu farmáře SZIF získat tyto informace:
 a)     Opis Půdních bloků/dílů z žádosti podané SZIF o:
1.      Jednotnou platbu na plochu SAPS
2.      Příspěvek za hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s agroenvironmentálními omezeními LFA
3.      Národní dorovnání (k SAPS) Top-Up
4.      Agroenvironmentální opatření AEO – žádost o dotaci (rozdělenou na žádost o meziplodiny a biopásy – D2 a ostatní podopatření – D1)
5.      Agroenvironmentální opatření AEO – žádost o zařazení
6.      Agroenvironmentální opatření AEO –  žádost o změnu zařazení
7.      Lesnictví – žádost o zalesňování
8.      Lesnictví – žádost o založení rychle rostoucích dřevin
9.      Lesnictví – oznámení o zalesnění zemědělské půdy
10.  Lesnictví – žádost o péči a náhradu
11.  Zakládání skupin výrobců ZSV
12.  Předčasné ukončení zemědělské činnosti PUZČ
13.  Informace podané žadatelem o počtu chovaných koní
b)     o tom na kterém pracovišti je žádost administrována
c)      o termínu vydání rozhodnutí
d)     o termínu nabytí právní moci vydaného rozhodnutí
e)     o maximální možné výši dotace
f)      o datu a výši vyplacené dotace
g)     o účtu na který byla dotace vyplacena
  
Jak si zajistit přístup na Portál farmáře SZIF:
 Je nutno podat žádost na místně příslušném pracovišti ZA-PÚ (Zemědělská agentura – Pozemkový úřad) na formuláři „Žádost o přístup do registrů ministerstva zemědělství a Portálu farmáře SZIF“. Formulář je k dispozici tamtéž. Po ověření identity žadatele a ověření, že žadatel figuruje v registrech Mze, respektive je žadatelem o dotace u SZIF, budou mu předány přihlašovací údaje ve tvaru Přihlašovací jméno „login“  a  heslo.
 Ti žadatelé, kteří již v minulosti o přístup do registrů ministerstva zemědělství požádali a tyto přihlašovací údaje jim již byly přiděleny a zároveň od roku 2004 podali žádost o minimálně jednu z výše  uvedených dotací, mají přístup na Portál farmáře SZIF automaticky.
Registrovaní uživatelé se pak mohou na Portál farmáře SZIF přihlásit z internetových stránek SZIF www.szif.cz pomocí odkazu “Přihlášení“ v pravém horním rohu hlavní stránky.
 Vilém Frček,
tiskové oddělení SZIF