Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Co v sobě skrývá Cross-Compliance

26/03/07
smf

Pojem cross compliance se v současné době začíná stále častěji objevovat v souvislosti se zemědělským podnikáním a dotační politikou. Autor: ing. Lubomír Smrček, EKOTOXA Opava, s.r.o.

Co v sobě skrývá Cross-Compliance
 
 
Pojem cross compliance se v současné době začíná stále častěji objevovat v souvislosti se zemědělským podnikáním a dotační politikou. Cross compliance je do zemědělské praxe zaváděno v důsledku reformy Společné zemědělské politiky z roku 2003. Pojem cross compliance je překládán jako podmíněnost, kterou se rozumí podmínění poskytování finančních podpor pro zemědělské podniky ze strany státu a Evropské unie dodržováním vybraných požadavků a standardů ze strany zemědělských podnikatelů. V praxi to znamená, že poskytnutí finančních podpor bude ještě ve větší míře vázáno na dodržování vybraných právních předpisů než je tomu dosud.
Cross compliance se skládá ze dvou složek. První složkou je tzv. dobrý zemědělský a ekologický stav, tj. standardy definované členským státem na základě legislativy. V České republice je v současné době stanoveno pět standardů tohoto dobrého zemědělského a ekologického stavu, které zemědělské podniky znají jako podmínku pro přiznání jednotné platby na plochu (SAPS). Jedná se o vyloučení pěstování širokořádkových plodin na svažité půdě, nepálení rostlinných zbytků, vyloučení změny kultury travní porost na kultur orná půda, zapravování tekutých statkových hnojiv do půdy na svažité půdě a nerušení krajinných prvků. Lze tedy konstatovat, že první složku cross compliance naše zemědělské podniky plní již od roku 2004 jako podmínku pro přiznání jednotné platby na plochu.
Druhou složkou cross compliance jsou tzv. zákonné požadavky na hospodaření, což je v současné době 19 evropských směrnic a nařízení, jejichž obsah je promítnut do legislativy členských zemích Evropské unie. Zákonné požadavky na hospodaření jsou vyžadovány jako podmínka platby SPS, tj. jednotné platby na podnik (farmu). Z toho vyplývá, že Česká republika by začala tyto předpisy uplatňovat jako podmínku finančních podpor až s přijetím SPS platby. Nicméně je nezbytné si uvědomit, že již v současné době jsou právní předpisy (zákony a vyhlášky) obsažené v zákonných požadavcích na hospodaření v platnosti a zemědělské podniky je musí znát a plnit, protože jsou předmětem kontroly ze strany státu a kontrolních orgánů. V některých případech jsou některé předpisy nebo jejich části i v dnešní době podmínkou pro poskytnutí finančních podpor (např. pravidla pro zacházení se závadnými látkami – hnojivy, statkovými hnojivy, přípravky na ochranu rostlin apod.).
Zákonné požadavky na hospodaření jsou tvořeny předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (zejména zákon na ochranu přírody a krajiny a zákon o vodách a prováděcí vyhlášky), z oblasti ochrany zdraví člověka, zvířat a rostlin (zejména rostlinolékařský zákon, zákon o krmivech, veterinární zákon, plemenářský zákon a prováděcí vyhlášky) a z oblasti welfare hospodářských zvířat (zejména veterinární zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání a prováděcí vyhlášky).
V současné evropské dotační politice je cross compliance nebo jeho část (v případě nových členských zemí včetně České republiky) vyžadována nejen jako podmínka přímých plateb (SPS, SAPS), ale vyžaduje se i pro platby v oblasti rozvoje venkova. Pro české zemědělce to znamená, že standardy dobrého zemědělského a ekologického stavu budou nejen podmínkou pro přiznání SAPS, ale i podmínkou vybraných plateb v ose II EAFRD od roku 2007 (zejména platby v LFA a platby na realizaci agroenvironmentálních opatření). V praxi to znamená, že standardy dobrého zemědělského a ekologického stavu nahradí v oblasti rozvoje venkova 8 bodů zásad správné zemědělské praxe vyžadované pro LFA a agroenvironmentální opatření známé z HRDP 2004 – 2006.
Zpracoval: Ing. Lubomír Smrček, EkotoxaOpava s.r.o.