Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství a nová vláda ČR

19/01/07
smf

Programové prohlášení vlády schválené dne 17.1.2007 -kapitola zemědělství. Zdroj: www.mze.cz

Programové prohlášení vlády schválené dne 17.1.2007

VIII.                    Zemědělství
 
Vláda bude usilovat o vyvážený rozvoj venkova s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání, zejména s využitím evropských fondů. Využije plně svých možností k podpoře života mladých lidí na venkově a použije finanční nástroje k urychlení generační výměny v zemědělství.
 
Vláda bude dbát o rozvoj a modernizaci zemědělství při produkci zemědělských produktů a kvalitních a bezpečných potravin splňujících požadavky na kvalitní život ve zdravém životním prostředí na venkově. Vláda založí strategii rozvoje venkova na principu vyváženosti mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním přístupem.
 
Cílem vlády bude co nejúčelnější čerpání všech dostupných nástrojů, které je možné na společném trhu EU využít. Jde zejména o finanční prostředky Programu rozvoje venkova na období let 2007–2013 a přímé platby v plném možném rozsahu národního spolufinancování. Vláda bude usilovat o zvýšení stupně krytí dovozu agrárních produktů vývozem a bude napomáhat ke zvyšování konkurenceschopnosti českého zemědělství na evropském a světovém trhu.
 
Vláda bude pokračovat v úsilí o vyjasnění vlastnických vztahů k půdě dokončením restitucí a nastolením stavu, kdy zemědělci budou hospodařit na vlastní nebo smluvně pronajaté půdě. Vláda urychlí digitalizaci katastru nemovitostí. Zásadně urychlí proces pozemkových úprav a zabezpečí realizaci protipovodňových programů. Bude prosazovat zvýšení protierozní a protipovodňové stability území a retenční schopnosti území, především prostřednictvím preventivních opatření a staveb ve veřejném zájmu, a zajistí racionální postup při správě půdy ve vlastnictví státu.
 
Rozvoj víceúčelového lesního hospodářství, které přináší ekonomické, environmentální, sociální a kulturní užitky, bude vláda podporovat. Zvýšená pozornost bude soustředěna na zlepšování zdravotního stavu lesů, stabilizaci jejich správy a odpovídajícího hospodářského využití, které přispěje k zaměstnanosti venkova.
 
Vláda bude pokračovat v zasazení systému péče o vody do kontextu politiky Evropské unie. Hlavními cíli vlády bude naplnit závazky České republiky k EU a rovněž zajistit finanční zdroje pro zkvalitnění protipovodňových opatření, která sníží počet ohrožených obyvatel a omezí rozsah povodňových škod. Vláda bude usilovat o vytvoření transparentních podmínek a pravidel při poskytování podpor na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi.
 
S cílem napřímit a zjednodušit celkovou administrativu, zejména však administrativu evropských fondů bude pokračovat procesní a věcný audit na Ministerstvu zemědělství a všech institucích v resortu zemědělství. Vláda společně s profesními organizacemi vypracuje efektivní reformu poradenského systému v zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoji venkova.