Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stav příprav na čerpání peněz z EAFRD

17/01/07
smf

Jak pokračují přípravy na čerpání peněz z EAFRD . Zdroj: www.agroweb.cz , 15.1.2006, autor: opr

Jak pokračují přípravy na čerpání peněz z EAFRD

Národní strategický plán schválila v prvním pololetí loňského roku vláda a byl předložen ke konzultaci Evropské komisi (dokument nepodléhá jejímu schválení, ale je podkladem pro posouzení a schválení Programu rozvoje venkova). Evropská komise k němu vyjádřila souhlasné stanovisko a označila jej za vyvážený dokument, jak po stránce obsahové, tak z hlediska rozložení finančních zdrojů. Agroweb o tom Informoval Hugo Roldán z odboru komunikace MZe.

Program rozvoje venkova odsouhlasila česká vláda loni v srpnu a následně byl předán Evropské komisi k vyhodnocení a schválení. V říjnu byly zahájeny předběžné technické konzultace a v současné době probíhá připomínkové řízení ze strany jednotlivých generálních ředitelství EK. Pro schvalovací proceduru je legislativou stanovená šestiměsíční lhůta, která začala běžet v samotném závěru loňského roku účinností jednoho z prováděcích nařízení Evropské komise.
Paralelně se připravuje administrativní systém pro zajištění realizace programu. Jde například o přípravu informačního systému, definování administrativních postupů, přípravu prováděcích dokumentů pro žadatele, vyškolení pracovníků, kteří budou podpory administrovat, nastavení kontrolních mechanismů atd.
Hlavní zásadou všech těchto přípravných prací je zjednodušování. V praxi to bude znamenat snížení počtu požadavků a podmínek k získání podpory, zkrácení a zjednodušování formulářů apod. V případě zjednodušení administrativních postupů SZIF jde sice o nastavení interních pracovních postupů, které ale v konečném efektu budou znamenat pro žadatele výrazně kratší administrativní lhůty a rychlejší postup vyplácení podpor.
Součástí příprav administrace je rovněž ustavení Monitorovacího výboru EAFRD, který se bude ve fázi příprav podílet na nastavení podmínek jednotlivých opatření, zejména pak na definování kritérií pro výběr projektů a přijatelných výdajů. Předpokládá se spolupráce se členy monitorovacího výboru formou pracovních skupin, jež zahájí činnost na konci ledna 2007. Vlastní jednání monitorovacího výboru se plánuje na přelom února a března letošního roku.

Zdroj: www.agroweb.cz, 15.1.2006, autor: opr