Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Reforma v odvětví ovoce a zeleniny

25/01/07
smf

Evropská komise dnes navrhla rozsáhlou reformu společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, která by měla toto odvětví sblížit s ostatními oblastmi reformované společné zemědělské politiky (SZP). Zdroj: www.europa.eu
 

IP/07/75
V Bruselu, 24. ledna 2007
Reforma společné zemědělské politiky: reforma v odvětví ovoce a zeleniny zvýší konkurenceschopnost, ochrání producenty před krizí, zvýší spotřebu, zlepší ochranu životního prostředí a zjednoduší pravidla
Evropská komise dnes navrhla rozsáhlou reformu společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, která by měla toto odvětví sblížit s ostatními oblastmi reformované společné zemědělské politiky (SZP). Návrhy jsou zaměřeny na zlepšení konkurenceschopnosti a tržní orientaci v odvětví ovoce a zeleniny, snížení kolísání příjmů v důsledku krizí, zvýšení spotřeby, zlepšení ochrany životního prostředí a případné zjednodušení pravidel a snížení administrativní zátěže. Reforma by měla podnítit další pěstitele ke vstupu do organizací producentů (OP); poskytnout OP větší škálu nástrojů krizového řízení; umožnit začlenění odvětví ovoce a zeleniny do režimu jednotné platby; požadovat minimální úroveň výdajů vyčleněných na environmentální opatření; vyžádat si vyšší finanční podporu EU pro ekologickou výrobu a propagační opatření a zrušit vývozní subvence na ovoce a zeleninu. Komise doufá, že Rada a Parlament reformu, která nebude mít dopad na rozpočet, schválí do poloviny roku 2007, aby mohla vstoupit v platnost v roce 2008.
„Potřebujeme dostat odvětví ovoce a zeleniny na úroveň ostatních našich reforem, které jsou vesměs založeny na snaze zvýšit konkurenceschopnost a tržní orientaci evropského zemědělství,“ prohlásila Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Některé režimy podpor v současném systému nepatří do SZP pro rok 2007, takže je musíme nahradit oddělenými přímými platbami podpory. Jedním z klíčů k úspěchu je podnítit producenty, aby více spolupracovali prostřednictvím posílení organizací producentů. Ovoce a zelenina jsou zásadně důležité pro zlepšení struktury stravy obyvatel, proto bych ráda podnítila její vyšší spotřebu. A konečně je nesmírně důležité, aby se zemědělství nejvíce podílelo na ochraně životního prostředí.“


Situace v odvětví ovoce a zeleniny
Produkce ovoce a zeleniny představuje 3,1 % rozpočtu EU a 17 % celkové zemědělské produkce EU.
Za posledních 10 let zaznamenalo odvětví silný tlak ze strany maloobchodních a diskontních řetězců, které hrají klíčovou úlohu při stanovování cen. Značný vliv má též dovoz produktů, které zaujímají stále větší podíl trhu díky zlepšení kvality a relativně nízkým cenám. Od poslední reformy v roce 1996 představují organizace producentů a jejich tzv. operační programy hlavní součást seskupování dodávek a efektivně napomáhají producentům čelit tlaku maloobchodního odvětví. Velká část producentů v některých členských státech se však stále raději do organizací nezapojuje.
Současná společná organizace trhu je též částečně založena na podpoře producentů v závislosti na množství dodaném zpracovatelskému průmyslu, na přímé podpoře zpracovatelů a na podpoře producentů prostřednictvím organizací producentů, v některých případech založené na rozloze půdy. Tyto systémy, které nejsou v souladu s ostatními oblastmi reformované společné zemědělské politiky, se týkají rajčat, citrusových plodů, hrušek, nektarinek, broskví, sušených fíků, švestek a sušených vinných hroznů.
Návrhy reformy
Organizace producentů: Organizace producentů získají větší flexibilitu a zjednoduší se jejich pravidla. Producenti se budou moci s každým produktem připojit k jiné OP. Bude poskytována dodatečná podpora (60 % spolufinancovaných Společenstvím místo současných 50 %) v oblastech, kde se na trh prostřednictvím OP dostává méně než 20 % produktů, a v nových členských státech, aby se podpořilo vytváření OP. Na slučování OP a asociace OP se bude vztahovat mimořádná podpora. Mimořádná podpora se bude nadále poskytovat i pro OP, které působí v rámci nadnárodního režimu nebo na meziodvětvovém základě. Členské státy a OP budou vytvářet operační programy na základě vnitrostátních strategií. Rozpočet OP je v současnosti kolem 700 milionů eur.
Krizové řízení: Krizové řízení se bude organizovat prostřednictvím organizací producentů (50 % bude financováno z rozpočtu Společenství). Mezi nástroje bude patřit sklizeň/nesklízení zelené úrody, propagační a komunikační nástroje v době krize, školení, pojištění sklizně a financování administrativních nákladů na zřizování vzájemných fondů. Stažení produktů může provést OP s 50% spolufinancováním. Stažené produkty distribuované zdarma do škol, dětských letních táborů, nemocnic, charitativních organizací, domovů důchodců a nápravných zařízení bude ze 100 % proplácet Společenství až do výše 5 % objemu produkce, kterou příslušná OP uvede na trh.
Zařazení ovoce a zeleniny do režimu jednotné platby: Na půdu na pěstování ovoce a zeleniny se budou vztahovat platební nároky v rámci režimu oddělené podpory, který se uplatňuje v jiných zemědělských odvětvích. Veškeré stávající podpory pro zpracované ovoce a zeleninu se oddělí a zvýší se vnitrostátní rozpočtové stropy pro režim jednotné platby. Členské státy budou moci stanovit referenční částky a zvolit si, kteří zemědělci budou způsobilí pro nové nároky na základě reprezentativního období. Celková částka převedená do režimu jednotné platby je přibližně 800 milionů eur.


Environmentální opatření: Zařazení ovoce a zeleniny do režimu jednotné platby znamená, že pro zemědělce, kteří přijímají přímé platby, bude povinné pravidlo podmíněnosti. Kromě toho musí každý operační program použít alespoň 20 % výdajů na environmentální opatření. Míra spolufinancování Společenství pro ekologickou výrobu bude v každém operačním programu 60 %.
Propagace: Světová zdravotní organizace doporučuje denně zkonzumovat 400 g ovoce a zeleniny. V současné době době tuto úroveň dosahuje pouze Řecko a Itálie. OP bude moci zařadit do svých operačních programů propagaci konzumace ovoce a zeleniny. Pokud se propagace ovoce a zeleniny zaměří na školní děti a mládež, bude spolufinancování Společenství zvýšeno na 60 %. Produkty stažené z trhu lze zdarma distribuovat charitativním organizacím, do škol a dětských letních táborů.
Obchod se třetími zeměmi: Vzhledem k tomu, že rozhovory o světovém obchodu dosud pokračují, nezabývá se návrh současným právním rámcem vnějších obchodních vztahů. Navrhuje se však, aby byly zrušeny vývozní náhrady.
Zjednodušení: Ke zjednodušení výrazně přispěje zrušení podpor na zpracování a stejně tak nová pravidla o OP a zrušení vývozních náhrad. Zjednodušení bude nadále posíleno harmonizací hlavních zásad obchodních norem pro zemědělské produkty, včetně ovoce a zeleniny.