Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Analýza kvalifikační struktury pracovních sil v zemědělství a prognóza potřeby kvalifikace do roku 2010

19/01/07

Potřeby subjektů podnikajících v zemědělství, jejich záměry, představy a očekávání v souvislosti s vlastním podnikáním i ve vazbě na zemědělskou politiku EU

 Analýza

Analýza poskytuje přehled o potřebě kvalifikačního zastoupení v jednotlivých funkcích v podnicích s ohledem na formu vlastnictví, hospodaření, zaměření činnosti, věkovou strukturu a regionální potřeby. Popisuje stav naplnění pracovních pozic a způsob získávání nových pracovníků. Rozebírá požadavky podniků na potřebu nových pracovníků s ohledem na kvalifikaci a požadovaný obor či potřeby rekvalifikace dosavadních pracovníků. Ukazuje záměry podniků o budoucím způsobu hospodaření a diverzifikace činností v souladu s Nařízením rady 1698/2005.

 

Rozebírá podnikatelské chování zmíněných subjektů vzhledem k jejich předpokládaným aktivitám v oblasti zemědělské i nezemědělské činnosti. V návaznosti na to předkládá prognózu potřeb pracovníků v podnicích, strukturu jejich kvalifikací do roku 2010 a požadavky na vzdělávací aktivity a formy vzdělávání.

 

Celý projekt sledoval i získání dostatečného množství průkazných podkladů pro další rozhodování o zaměření podpůrných opatření pro oblast rozvoje lidských zdrojů.

Zjišťování údajů bylo provedeno dotazníkovým šetřením a prostřednictvím řízených rozhovorů.  Metodika šetření a vyhodnocení výsledků byla zpracována pracovníky MZe ČR, pracovníky ÚZPI, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou.