Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Tiskové prohlášení AK ČR k tiskové zprávě MZe ze dne 19.12.2006

22/12/06
smf

Tiskové prohlášení AK ČR k tiskové zprávě MZe ze dne 19.12.2006 „K novým závazkům vůči krajině se bude možné hlásit již na podzim příštího roku“. Zdroj: www.apic-ak.cz

Tereza Kucianova, 21. prosinec 2006

Tiskové prohlášení AK ČR k tiskové zprávě MZe ze dne 19.12.2006

Tiskové prohlášení AK ČR k tiskové zprávě MZe ze dne 19.12.2006 „K novým závazkům vůči krajině se bude možné hlásit již na podzim příštího roku“.
     Agrární komora ČR se znepokojením sleduje stálé oddalování postupného náběhu Programu rozvoje venkova v rámci nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro období od roku 2007 do roku 2013.
     Na četné dotazy zemědělců na seminářích jsme byli v průběhu roku ujišťováni zástupci vedení ministerstva zemědělství, že Česká republika byla první zemí, která svůj Program rozvoje venkova předložila a bude také mezi prvními zeměmi, kterým bude „Program“ schvalován. Z pohledu národní administrace pak prý ministerstvo zemědělství v předstihu připravuje „Pravidla“ a příslušná „nařízení vlády“ k provádění jednotlivých os „Programu“ tak, aby bezprostředně po schválení Programu rozvoje venkova bylo možné zahájit příjem žádostí.
     V předběžném harmonogramu ministerstva se počítalo jednak s otevřením  některých opatření osy I a III a v rámci osy II s podporami za hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech NATURA 2000. U tzv. agro-envi opatření měla být s náběhem od roku 2007 (cca 1.pol. roku) otevřena zejména následující vybraná opatření: ošetřování travních porostů, zatravňování zemědělské půdy, ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce, révy vinné a zeleniny.
     Již koncem listopadu však z ministerstva přicházely neoficiální informace, že stávající vedení nemá zájem zahájit nová agro-envi opatření od roku 2007 vůbec. Na tuto skutečnost vedení Agrární komory reagovalo dopisem na ministryni zemědělství, ve kterém žádá o přehodnocení tohoto stavu.
     Reakcí na tento dopis je zřejmě výše uvedená tisková informace ministerstva, která „hlásá“, že „k novým závazkům vůči krajině“, rozuměj agroenviromentálním opatřením, „se bude možné hlásit již na podzim příštího roku“. Přeloženo a sečteno toto prohlášení znamená, že se zemědělci v roce 2007 do programu agroenvironmentálních opatření s novými pozemky, které by chtěli zařadit a o které by chtěli rozšířit své platné závazky z HRDP, nedostanou. Rovněž přijdou i o navýšené platby, které byly pro tato opatření schváleny ještě minulou vládou.
     Vážení zemědělci, tisková zpráva MZe tedy znamená, že veškeré přípravné práce na realizaci „Programu“ dosud vykonané, byly stávajícím vedením ministerstva zablokovány, byť existují informace, které potvrzují, že jak příslušné odborné útvary ministerstva zodpovědné za přípravu národních prováděcích dokumentů, tak SZIF jako administrátor, připravovaly zahájení spuštění vybraných agro-envi programů již od roku 2007, a to ihned po schválení Programu Evropskou komisí.
     Znamená to, že k novým závazkům se nebude možné hlásit již na podzim příštího roku, ale až na podzim příštího roku a že v roce 2007 tedy přijdeme o peníze, se kterými jsme zcela jistě na základě minulých jednání počítali.
     Zdůvodnění uvedené v tiskové zprávě je zcela zmatečné a neodpovídá realitě, neboť ani cross compliance ani nepřipravenost nás zemědělců na nové podmínky nemůže být reálným důvodem. Vždyť jde pouze o prodloužení již známých programů z Horizontálního plánu rozvoje venkova.
     Závěrem lze říci, že stávající vedení ministerstva potvrdilo svým přístupem neochotu k podpoře čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie pro zemědělce v roce 2007 v rámci agro-envi programů, stejně tak jako ke zvýšeným sazbám některých opatření, které jsou schváleny ještě minulou vládou.
     Vedení Agrární komory vyzývá členstvo, aby se ke stávající vážné situaci vyjádřilo.

Zařazeno v AK ČR, Zemědělství