Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program eFarmer  RFO v Pardubickém kraji

23/12/06
smf

Hlavním cílem programu eFarmer RFO (Regionální sítě), jehož vedoucím partnerem je Pardubický kraj z České republiky, je vzájemná výměna zkušeností při uplatňování různorodých přístupů k problematice venkovského rozvoje.Zdroj: www.agris.cz , 21.12.2006
 

Subprojekt „Bringing the data warehouse for agriculture in practise“ v operace eFarmer – Povzbuzování podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech
Hlavním cílem programu eFarmer RFO (Regionální sítě), jehož vedoucím partnerem je Pardubický kraj z České republiky, je vzájemná výměna zkušeností při uplatňování různorodých přístupů k problematice venkovského rozvoje mezi zúčastněnými regiony ze starých (Finsko) a nových členských států EU (Česká republika, Slovensko, Estonsko), vytvoření nových   inovačních podpůrných nástrojů a   vybudování mezinárodního partnerství mezi existujícími místními a regionálními institucemi zabývající se rozvojem venkova.
Z tohoto globálního cíle vycházejí následující strategické cíle operace:
Rozvinout dlouhodobou a strategickou spolupráci mezi regiony RFO zaměřenou na:
podporu aktivní účasti v procesu Evropské integrace
vytvoření všestranného stabilního rámce pro spolupráci mezi zúčastněnými regiony a jejich regionálními partnery
rozvoj a rozšiřování znalostí a dovednosti regionálních partnerů sdílením nástrojů, metod a strategií
podporu mezinárodní spolupráci regionů a účastníků regionálního partnerství
Vytvořit účinný nástroj pro implementaci nově stanovených pravidel reformované Společné zemědělské politiky EU pro řízení zemědělských podniků a umožnit tak zvýšení efektivity ekonomiky, ochrany krajiny, welfare zvířat a potravinové bezpečnosti s ohledem na vývoj zemědělských sektorů a venkovských oblastí partnerů. Činnost je také zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků a na vyvážený regionální rozvoj ve všech dotčených venkovských oblastech.
Stanovených cílů bude dosaženo prostřednictvím sub-projektů, realizovaných vždy společně nejméně dvěma partnery.
Operace eFarmer je rozčleněna do čtyř komponent:
Management a koordinace. Strategický cíl je, koordinace mezinárodní spolupráce v rámci 4 regionů. Plánované výsledky jsou bezproblémová koordinace projektu, intenzívní mezinárodní spolupráce mezi subjekty z různých úrovní této činnosti, organizování schůzek a konferencí, vytvoření a aktualizace propagačních tiskovin a dalšího informačního materiálu pro odbornou veřejnost
Srovnávací analýza a hodnocení potřeb. Hlavní myšlenkou je najít nejpotřebnější a cenově odpovídající činnosti pro sub-projekty. Identifikovat společné zájmy   partnerských organizací a určit cesty pro aktivní využití   vzájemných zkušeností a výsledků vybraných subprojektů. Analyzovat to, zda stanovené cíle jsou v souladu s hlavním projektem a zda podporují jeho cíle. Konkrétní návrhy pro plánované činnosti v rámci subprojektů, které budou realizovány v každém zúčastněném regionů. Jednotlivé činnosti jsou navrhovány s ohledem na ekonomickou a technologickou reálnost. Výsledkem budou informace, pro rozhodování Řídící skupiny a regionů o výběru subprojektů.
Subprojekty. Na základě výsledků práce v rámci činnosti Komponenty 2 budou realizovány subprojekty zaměřené na   podporu rozvoje zemědělství a venkova a také centralizované a mobilní nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti ve venkovských oblastech. 10 – 20 subprojektů přinášejících nové přístupy a metody pro poradce v oboru zemědělství a pro management farem, vytvoření kapacity pro vzdělávací a školící aktivity zaměřené na problematiku rozvoje venkova, implementace centrálních kapacit pro vyhodnocení shromážděných dat pro farmáře, rozvoj moderních přístupů s použitím dat z centrálních databank, nové metody pro elektronické a celoživotní vzdělávání ve venkovských oblastech.
Informační zajištění a rozšiřování získaných výsledků. Vytvoření kvalitního obrazu operace eFarmer pro veřejnost, zvýšení   povědomí regionálních aktérů a   nositelů subprojektů o významu operace na úrovni NUTS II, šíření výsledků projektu na národní a evropské úrovni směrem k odborné veřejnosti v záležitostech týkající se zemědělské a venkovské problematiky. Vytvoření a zajištění provozu společné webové stránky operace programu E- farmer, jako společné informační platformy pro zahájení diskusí a horizontálních činností, informační leták zaměřený na popularizaci výsledků řešení subprojektů a jejich využití ve všech čtyřech regionech spolupracujících   na plnění strategických cílů operace eFarmer, dokumentace výsledků subprojektů v podobě brožury obsahující případové studie týkající se nejlepších postupů ověřených v subprojektech, individuální poradenství poskytované regionálním partnerům během informačních dnů (dny otevřených dveří).
Jedním z nejvetších subprojektů je subprojekt „Bringing the data warehouse for agriculture in practise“. Tento subprojekt se podílí na poskytnutí řešení datového skladu v Pardubickém kraji v České republice. Jsou v něm zahrnuty předměty, které pomohou zkombinovat výsledky z univerzit i praxe. Hlavním těžištěm je poskytnutí počítačově orientovaného řešení pro implementaci datové integrace v zemědělství. Proto budou použity výsledky z předchozího subprojektu „Analysis of data and information flow and storage in rural regions“.
Realizace zavedení datového skladu v Pardubickém kraji se plánuje na první polovinu roku 2007.
Pro naplnění předmětů subprojektu bude zorganizováno několik setkání. Tato setkání budou věnována shrnutí dosažených výsledků a také intenzivní komunikaci. Ke zlepšení výsledků bude realizována výměna informací mezi zapojenými experty v zemědělské praxi a experty ve vývoji informačního systému.
Pro zlepšení výsledného efektu budou realizována školení koncových uživatelů. Školení bude umístěno v každé zemědělské oblasti Pardubického kraje a kurzy budou vedeny zapojenými účastníky subprojektu. Pro školení koncových uživatelů bude také využíváno e-learningového systému .
Na pilotním provozu realizovaném v Pardubickém kraji se bude podílet cca 50 koncových uživatelů a tito koncoví uživatelé budou pro pilotní provoz vybaveni počítači včetně potřebného software. Server systému bude také dostupný na Internetu a zajištění authentifikace a autorizace koncových uživatelů je rovněž předmětem subprojektu.
Veškeré výsledky pilotního provozu systému budou analyzovány, popř. budou navrženy změny ve funkčnosti celého systému. To pomůže zajistit udržitelný stav provozu systému. Výměna informací a zkušeností mezi zahrnutými účastníky probíhá během subprojektu na pracovních schůzkách. Znalosti z rostlinné výroby, živočišné výroby a potravinářské výroby stejně jako znalosti informačních technologií jsou všemy účastníky poskytovány a pomohou zajistit řešení pro zlepšení konkurenceschopnosti zemědělců ve venkovských oblastech. Tyto znalosti rovněž podpoří přenos informačních technologií do venkovských regionů stejně jako výměnu informací a zkušeností mezi zemědělci.

Zdroj: www.Agris.cz, 21.12.2006