Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Reforma v odvětví cukru

23/11/06
smf

Komisařka Fischerová-Boelová vyzývá k dalšímu úsilí o restrukturalizaci cukrovarnického průmyslu EU . Zdroj: www.europa.eu

V Bruselu dne 21 listopadu 2006
Reforma v odvětví cukru – Komisařka Fischerová-Boelová vyzývá k dalšímu úsilí o restrukturalizaci cukrovarnického průmyslu EU
Marian Fischer Boelová, evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, vyzvala v pondělí ministry zemědělství a cukrovarnický průmysl, aby obnovily úsilí o úspěšné provedení procesu restrukturalizace v cukrovarnickém průmyslu. Klíčovým prvkem reformy EU v odvětví cukru, která vstoupila v platnost dne 1. července 2006, bylo zřízení restrukturalizačního fondu financovaného výrobci cukru, jehož úkolem je podpořit proces restrukturalizace nezbytný pro zvýšení konkurenceschopnosti cukrovarnického průmyslu. Cílem reformy je zrušit přibližně 6 milionů tun kvót, a zajistit tak rovnováhu na trhu po uplynutí čtyřletého přechodného období. V prvním roce uplatňování režimu restrukturalizace bylo zrušeno 1,5 milionu tun kvót. Lhůta pro podání žádostí na rok 2007/08 uplyne dne 31. ledna 2007, ale vzhledem k tomu, že konzultace se zúčastněnými stranami mohou trvat až 45 dní, je třeba oznámit restrukturalizační záměry do začátku prosince. Záměry vzdát se kvóty na rok 2007/08, které byly doposud oznámeny, bohužel činí pouze 0,7 milionu tun, což je mnohem méně, než je nutné pro zajištění rovnováhy na trhu.
„Výrobci cukru, kteří nejsou konkurenceschopní, by měli ve vlastním zájmu a v zájmu celkové rovnováhy trhu ukončit svou činnost. To je cílem naší reformy,“ prohlásila komisařka Fischer Boelová. „Doposud odřeknuté množství je mnohem nižší než naše očekávání v době, kdy jsme reformu plánovali. Jde-li o konečný výsledek, budeme mít nadbytek ve výši 4,5 milionů tun, což odpovídá 25 % kvóty na hospodářský rok 2007/08. Komise však průmysl zachraňovat nebude. Ve spolupráci s členskými státy musí cukrovarnický průmysl převzít zodpovědnost, a usnadnit tak proces restrukturalizace. Jestliže režim restrukturalizace nebude úspěšný, důsledky jsou jasné každému – žádné další prostředky na usnadnění restrukturalizace cukrovarnického průmyslu a lineární snížení kvót do roku 2010.“
Souvislosti:
Klíčovým prvkem reformy EU v odvětví cukru, která vstoupila v platnost dne 1. července 2006, bylo zřízení restrukturalizačního fondu financovaného výrobci cukru, jehož úkolem je podpořit proces restrukturalizace nezbytný pro zvýšení konkurenceschopnosti cukrovarnického průmyslu. Cílem reformy je zrušit přibližně 6 milionů tun kvót, a zajistit tak rovnováhu na trhu po uplynutí přechodného období.
V prvním roce uplatňování bylo v rámci režimu restrukturalizace odřeknuto 1,5 milionu tun kvót. To znamená, že do začátku hospodářského roku 2006/07 dne 1. července 2006 byly kvóty sníženy o 1,5 milionu tun. Každá odřeknutá tuna kvót byla nahrazena částkou ve výši 730 EUR/t, vyplacenou z restrukturalizačního fondu. Stejná částka bude vyplacena i v roce 2007/08. Poté však restrukturalizační podpora klesne na 625 EUR/t v roce 2008/09 a na 520 EUR/t v roce 2009/10, čtvrtém a posledním roce. Podniky na výrobu cukru, které nejsou s to dosáhnout úrovně kolem 400 EUR/t, by tento rok měly využít restrukturalizační podporu, dokud její výše ještě činí 730 EUR/t.
Ve snaze podpořit výrobce, aby se vzdali svých kvót ve druhém roce fungování fondu, tj. v hospodářském roce 2007/08, začínajícím dne 1. října 2007, je zachována vysoká úroveň náhrady ve výši 730 EUR/t. Lhůta pro podání žádostí na rok 2007/08 uplyne dne 31. ledna 2007. Záměry vzdát se kvóty na rok 2007/08, které byly doposud nahlášeny, však činí pouze 0,7 milionu tun, což je mnohem méně, než je nutné pro zajištění rovnováhy na trhu. Vzhledem k času potřebnému pro konzultace je nezbytné oznámit restrukturalizační záměry do začátku prosince.
Fond je financován platbami výrobců cukru, isoglukosy a inulinu v souladu s jejich výrobními kvótami. Výrobci, kteří ukončí výrobu, mohou z fondu získat restrukturalizační podporu. Výše restrukturalizační podpory se mění podle stupně demontáže výrobních zařízení a postupně se snižuje po dobu čtyřletého období restrukturalizace. Fond a program budou po uplynutí čtyř let ukončeny.
Komisařka Fischerová-Boelová oznámila, že brzy zveřejní sdělení s cílem informovat průmysl o postoji Komise a podpořit rozhodovací proces.
Další informace o účelu reformy lze rovněž nalézt na internetové stránce Komise o reformě v odvětví cukru:
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/sugar/index_en.htm