Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

INTERREG IIIC v Pardubicích

01/09/05

Zahajovací zasedání Řídící skupiny operace eFarmer programu INTERREG IIIC v Pardub

Zahajovací zasedání Řídící skupiny operace eFarmer programu INTERREG IIIC v Pardubicích
 


Sekretariát zahajovacího zasedání Řídícího výboru vydal k této příležitosti následující tiskovou zprávu:.


Zahajovací zasedání Řídící skupiny operace (projektu) 4E0018R – eFarmer “Stimulace podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech”programu Evropské unie INTERREG IIICPardubice 29.8. – 31.8. 2005.Vedoucí partner operace: Pardubický Krajský úřad Pardubického kraje.


Partneří operace: Finsko: Asociace poradenských center pro venkov, Vantaa,Estonsko: Školící a poradenské centrum Jäneda Polsko: Regionální poradenské centrum pro zemědělství a rozvoj venkova, Ploňsk


Politika Evropské unie pro podporu rozvoje regionů a venkova.Hlavním cílem Evropské unie je postupné vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmí a jejich regiony. S tím souvisí i podpora rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství. Tato politika se dnes nazývá politikou soudržnosti.Hlavním nástrojem k provádění této politiky jsou t.zv. Strukturální fondy. Sem patří iI program INTERREG IIIC, který podporuje evropské partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými v městském a regionálním rozvoji. Cílem podpory je iniciovat intenzivnější výměnu zkušeností a tím přispět ke zvýšení efektivity politik a nástrojů regionálního rozvoje. Program umožňuje nesousedícím regionům spolupracovat v rámci společných sítí, individuálních kooperačních projektů anebo v operacích regionálního rozvoje.


Operace (projekt) “Stimulace podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech” Pardubický kraj se jako první kraj v České republice stal vedoucím parnerem projektu tohoto typu, realizovaného v rámci programu INTERREG IIIC. Jako vedoucí partner je plně zodpovědný za úspěšné řešení projektu včetně jeho financováníZáměr projektu zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo již 14. 9. 2004. Potom začala tvrdá práce na přípravě náročné žádosti o dotaci, která se předkládá k posouzení Evropské komisi.


Projekt předložený Evropské komisi vedoucím parnerem – Pardubickým krajem a parnery z Finska, Estonska a Polska patří do skupiny “operací regionálního rozvoje”. Tento typ projektů představuje nový a inovativní druh spolupráce formou realizace „miniprogramu“, s jehož pomocí mohou partnerské regiony vypracovávat společné strategické postupy vlastního regionálního rozvoje. Operace regionálního rozvoje vyžadují značné administrativní kapacity a důslednou koordinaci všech společných prací. Jen tak mohou dosáhnout vysoké intenzity spolupráce, která je potřebná ke společnému vypracování inovativních řešení a k realizaci příslušných projektů. Převážná část prostředků projektu je určena pro realizaci dílčích projektů, které zúčastněné regiony vybírají formou otevřeného výběrového řízení.


Dne 14.7. 2005 Společný technický sekretariát programu INTERREG IIIC-východ se sídlem ve Vídni potvrdil konečné schválení projektu a současně zaslal k podpisu Smlouvu o dotaci. Předpokládáme, že po projednání této smlouvy v Zastupitelstvu Pardubického kraje pan hejtman tuto smlouvu podepíše nejpozději do 15.9.2005.


Ve smlouvě je mimo stanovení podmínek vzájemných vztahů, potvrzen i navrhovaný rozpočet projektu i výše dotace Evropské unie:- schválený rozpočet projektu 2 560 000 EUR (t.j. cca 77 mil.Kč)- schválený přípěvek z EU 1820 000 EUR (t.j. cca 55 mil.Kč) – míra příspěvku EU 71,09 % Rozdíl mezi schváleným rozpočtem projektu a příspěvkem z Fondu regionálního rozvoje EU – 740 000 EUR, představuje výši spolufinancování partnerů projektu.


Práce na projektu již byly zahájeny. Vedoucí partner – Pardubický kraj v rámci komponenty 1 ustanovil své řídící struktury a zajistil podmínky pro činnost koordinátora a finančního manažéra projektu. Finský a estonský partner připravujípřipravuje řešení vstupní komponenty 2 ke stanovení potřeby a hlavních témat poradenství v jednotlivých regionech. Ve dnech 20. a 21. července 2005 se uskutečnilo první pracovní setkání, s reprezentanty partnerských organizací ve Varšavě a Helsinkách, jehož hlavním cílem bylo ustavení řídících struktur, projednání harmonogramu plnění úkolů pro rok 2005, příprava zahajovací schůzky Řídící skupiny, která se koná ve dnech 29.-31.8. 2005 v Pardubicích a oficiálního potvrzení partnerství podepsáním bilaterálních smluv mezi Pardubickým krajem, jako vedoucím partnerem a příslušnými institucemi z Finska, Estonska a Polska.


Zahajovací zasedání Řídící skupiny ve dnech 29.8 – 31.8. 2005


Hlavním cílem tohoto prvního zasedání vrcholného orgánu projektu je projednání a schválení ustavených struktur pro řízení a administraci projektu, posouzení stavu rozpracovanosti jednotlivých etap (komponent) a přijetí konkrétních opatření k realizaci klíčové části projektu, která je tvořena jednotlivými subprojekty (miniprojekty), jejichž řešení budou na základě veřejné soutěže zajišťovat zájemci (specializované firmy a instituce) z našeho severovýchodního regionu a regionů našich parntnerů.


Jednání řídí představitel vedoucího partnera – Pardubického kraje ing. Petr Šilar


Jména dalších členů Řídící skupiny:


Finsko: Jouko Setälä


Polsko: Gražyna Opolska


Estonsko: Hannes Aamisepp


Jednání se dale účastní i pracovník Společného technického sektetariátu programu INTERREG IIIC – východ p. Carlos Bolaňos.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na zasedání Mgr. Alice Hanzlíčková.


Další specifikace operace (projektu):


Cíle operace


Primárním cílem operací INTERREG IIIC je tvorba přidané hodnoty z mezioblastní spolupráce. Toto mezioblastní partnerství, vedené pardubickým krajem, určilo následující celkové strategické záměry E-FARMERu:


Rozvinout dlouhodobou a strategickou spolupráci mezi regiony RFO, aby:


* se aktivně účastnily procesu evropské integrace


* poskytovaly mnoharozměrný a stabilní rámec kooperace mezi účastnickými kraji a jejich oblastními činiteli


* zvyšovaly znalosti a dovednosti činitelů v krajích přenosem nástrojů, metod a způsobů jednání


* přibývalo mezinárodní spolupráce v regionech a činitelů v oblastních partnerstvích


. Vytvořit efektivní nástroje pro zavedení nově ustanovených pravidel reformované Společné zemědělské politiky EU k řízení podnikání v zemědělství a tím umožnit zvýšení efektivity ekonomiky, ochranu krajiny, zvěře a bezpečnost potravy vzhledem ke zvláštnostem vývoje zemědělského sektoru a venkovských oblastí všech partnerů. Operace je též zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti podnikání v zemědělství a na vyvážený oblastní rozvoj ve všech zainteresovaných venkovských krajích.


Celkovým cílem E-FARMER RFO je předávání zkušeností a různých přístupů k regionálnímu rozvoji mezi zúčastněnými regiony ze starých (Finsko) i nových členských států EU (Česká republika, Polsko, Estonsko), stejně tak jako tvorba nových inovativních podpůrných nástrojů. Rozhodujícím článkem bude nastolení spolupráce a mezinárodního partnerství mezi již existujícími místními a krajskými institucemi zabývajícími se rozvojem venkova.


 


Přehled komponent (hlavních částí projektu)


Komponenta 1: Řízení RFO, Koordinace mezinárodní spolupráce všech čtyř regionů


Komponenta 2: Vytipování nejdůležitějších a nejefektivnějších aktivit pro podprojekty Komponenta 3: Realizace podprojektů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova


Komponenta 4: Šíření výsledků projektu na národní a evropské úrovni odborné veřejnosti v zemědělství a problémy rozvoje venkova


 


Emil Machálek