Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro žadatele plošných opatření PRV

24/07/20
Lenka Brožková

Zdroj: MZE

Neplnění dotačních podmínek z důvodu nadměrných dešťových srážek – ohlášení zásahu vyšší moci.

Pokud žadatel nemůže plnit dotační podmínky jednotlivých plošných opatření PRV v roce 2020 (provedení seče do 31.7. nebo zasetí letní varianty zlepšující netržní plodiny  v EZ do 31.7.) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek „nadměrné dešťové srážky“, je povinností žadatele tuto skutečnost oznámit na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na formuláři „Ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností“.

Ohlášení vyšší moci musí být doručeno na SZIF do 15 dnů ode dne, kdy je tak žadatel schopen učinit (tj. nejpozději do 15-ti dnů od 31.7.).

V rámci ohlášení je nutné předložit doklad prokazující danou vyšší moc, tj. Potvrzení příslušného hydrometeorologického ústavu o úhrnu srážek v daném období v dané lokalitě.

Pokud dojde ze strany Českého hydrometeorologického ústavu k prodlevě vydání Potvrzení o úhrnu srážek, žadatel podá na SZIF v požadované lhůtě formulář „Ohlášení“ a Potvrzení o úhrnu srážek doloží později.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství