Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odpovědi na dotazy ke kompenzačnímu bonusu

05/05/20

Níže naleznete některé další odpovědi na dotazy, které obdržela Finanční správa v souvislosti s čerpáním finanční podpory formou kompenzačního bonusu za kompenzační období 1. Tento bonus v rámci tzv. programu „Pětadvacítka“ mohou firmy čerpat v návaznosti na aktuální koronavirovou krizi. Připomeňme v úvodu, že více informací ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ najdete ZDE. Formulář žádosti naleznete ZDE. A nyní […]

Níže naleznete některé další odpovědi na dotazy, které obdržela Finanční správa v souvislosti s čerpáním finanční podpory formou kompenzačního bonusu za kompenzační období 1. Tento bonus v rámci tzv. programu „Pětadvacítka“ mohou firmy čerpat v návaznosti na aktuální koronavirovou krizi.

Připomeňme v úvodu, že více informací ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ najdete ZDEFormulář žádosti naleznete ZDE.

A nyní k otázkám:

 1. Podnikáme s manželem prostřednictvím s.r.o., zároveň ale současně každý samostatně jako OSVČ. Můžeme požádat o kompenzační bonus?

Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze fyzická osoba, právnická osoba nikoli. Pokud vlastník společnosti je zároveň osobou samostatně výdělečně činnou a splňuje další podmínky stanovené zákonem o kompenzačním bonusu, může o kompenzační bonus žádat. Pokud však tato osoba působí v této společnosti jako zaměstnanec či jednatel a zároveň dosahuje rozhodného příjmů pro účely nemocenského pojištění (tj. jinými slovy za tuto činnost je za něj placeno sociální a zdravotní pojištění), pak nárok na kompenzační bonus nemá.

 1. Mám nárok na pětadvacítku, když jsem osoba spolupracující? A co spolupracující osoba k OSVČ, když OSVČ je k tomu i v zaměstnaneckém poměru. Má nárok ta spolupracující?

Ano. Pro spolupracující osobu platí fakticky stejné podmínky jako pro osobu vykonávající samostatnou výdělečnou činnost. Podle zákona o důchodovém pojištění se na obě tyto osoby hledí jako na OSVČ. Spolupracující osoba tedy může požádat o kompenzační bonus za předpokladu, že vykonává samostatnou činnost jako hlavní, tj. příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů. Totéž platí i v případě, kdy samostatnou činnost vykonává jako vedlejší, ovšem s výjimkou případu, kdy současně vykonává činnost jako zaměstnanec, který je v důsledku toho účasten nemocenského pojištění. Tyto podmínky se u spolupracující osoby posuzují samostatně, tj. nezávisle na OSVČ, se kterou při výkonu činnosti spolupracuje.

 1. Jsem starobní důchodce a k důchodu si přivydělávám podnikáním – stříháním psů. Mám nárok na kompenzační bonus?

Kompenzační bonus bude zpřístupněn nejen poplatníkům, pro které je podnikání hlavní činností, ale i poplatníkům, pro které je podnikání vedlejší činností, např. právě osob samostatně výdělečně činných, kterým byl přiznán starobní důchod. Budou-li splněny další zákonem stanovené podmínky, nárok na kompenzační bonus vznikne.

 1. Jsem fyzická osoba a mám příjem z nájmu bytových a nebytových prostor, jiné příjmy nemám. Mám nárok na kompenzační bonus?

Protože nevykonáváte samostatnou výdělečnou činnost, nárok na kompenzační bonus nemáte.

 1. Mám nárok na přiznání kompenzačního bonusu, když budu jako osoba samostatně výdělečně činná pobírat ošetřovné?

Ano, program přímé podpory pro OSVČ lze pobírat společně s rozšířeným ošetřovným na dítě z důvodu uzavření školských a předškolních zařízení. Další kompenzací od státu je pak pro podnikatele prominutí odvodů na sociální a zdravotní pojištění ve výši minimálních záloh, a to od března do srpna 2020.

 1. Budu muset splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus prokazovat?

Splnění podmínek doloží žadatel čestným prohlášením, které bude součástí žádosti o kompenzační bonus. Čestné prohlášení je základním nástrojem vstupního ověření zákonem stanovených podmínek pro přiznání kompenzačního bonusu.

 1. Jak podat žádost?

Lze využít jednoduchý formulář žádosti, který bude zveřejněn na stránkách Finanční správy (součástí žádosti musí být čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána). Žádosti budou přijímány poštou, elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky nebo interaktivního formuláře), ale také prostřednictvím podatelen či sběrných boxů umístěných před finančními úřady. Podání lze učinit i prostřednictvím e-mailu na podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu – přílohou tohoto e-mailu bude v tomto případě kopie žádosti opatřené vlastnoručním podpisem (může se jednat např. o scan vlastnoručně podepsané žádosti či o její fotografii, pořízenou např. mobilem).

 1. Kde podat žádost?

Žádost bude podána na finančním úřadu místně příslušném ke správě daně z příjmů daňového subjektu (žadatele o kompenzační bonus), tedy na územním pracovišti finančního úřadu, kde daňový subjekt podává daňové přiznání k dani z příjmů.

 1. Jaká je výše kompenzačního bonusu?

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý den bonusového období, bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Výše kompenzačního bonusu bude vyměřena ve výši odpovídající součinu výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového období, ve kterých má žadatel nárok na čerpání bonusu (žádost může směřovat pouze na část bonusového období).

 1. Od kdy mohu žádat o kompenzační bonus?

K přijímání žádostí a následnému vyplácení bonusu přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. K tomuto by mělo dojít nejpozději do 12. dubna 2020.

 1. Do kdy lze podávat žádosti?

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období (tj. do 29. 6. 2020). Není-li v této lhůtě žádost podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

 1. Kdy od podání žádosti dostanu vyplacený kompenzační bonus?

Lhůta pro vyplacení kompenzačního bonusu není stanovena. Kompenzační bonus je vyměřen dnem podání žádosti a bude vyplacen bez zbytečného odkladu ode dne vyměření. Správce daně bude vyřizovat žádosti co nejdříve dle reálných možností v závislosti na počtu podaných žádostí. Bonus bude vyplacen bez předchozího vyrozumění o kladném vyřízení žádosti.

 1. Jsem student, přivydělávám si jako OSVČ v cestovním ruchu a přišel jsem o příjmy z této činnosti. Zároveň jsem měl v měsíci březnu příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří současně provozují samostatnou činnost jako OSVČ a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru nebo související krizová opatření. Nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 1. dubna do 30. dubna 2020, protože v měsíci březnu jste byl z titulu dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste v tomto měsíci byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vzhledem k této skutečnosti nemůžete být v měsíci březnu považován za subjekt kompenzačního bonusu. Hranice 10 000 Kč u dohod o provedení práce je dána zákonem o nemocenském pojištění. Pro úplnost uvádíme, že nárok na kompenzační bonus za období měsíce dubna byste nemohl uplatnit za předpokladu, že v měsíci dubnu budete (podobně, jako v měsíci březnu) mít příjem vyšší než 10 000 Kč z titulu dohody o provedení práce.

 1. Jsem OSVČ na hlavní činnost a od měsíce března se mně významně snížily příjmy z této samostatné činnosti. V měsíci dubnu ovšem budu mít jeden příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. V měsíci dubnu sice budete mít příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč, ale tato výše nepřesahuje hranici 3 000 Kč, při jejímž dovršení by se již jednalo o zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění a na kompenzační bonus byste v měsíci dubnu v takovém případě nedosáhl. Hranice 3 000 Kč je u dohod o pracovní činnosti dána zákonem o nemocenském pojištění.

 1. Jsem spolupracující osobou a kromě spolupráce pobírám invalidní důchod prvního stupně. U OSVČ, se kterou spolupracuji, byla výrazně snížena poptávka po jeho výrobcích. Dále jsem v měsíci březnu měla příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 4 000 Kč a v měsíci dubnu jsem měla příjem z dohody o provedení práce ve výši 15 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

Skutečnost, že jste spolupracující osobou a pobíráte invalidní důchod prvního stupně, nebrání přiznání nároku na kompenzační bonus. Na kompenzační bonus ovšem nedosáhnete, protože jste měla v měsíci březnu příjem z dohody o pracovní činnosti přesahující částku rozhodného příjmu 3 000 Kč, od které již je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, a v měsíci dubnu příjem z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč (tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění). Tím se u Vás jednalo o příjmy ze zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, a proto Vás nelze považovat za subjekt kompenzačního bonusu.

 1. Jsem OSVČ, ale mým hlavním příjmem jsou příjmy z nájmu pozemků. V důsledku vyhlášených krizových opatření jsem musel uzavřít provozovnu. V měsíci únoru jsem měl příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. V měsících březen a duben žádné příjmy z dohod o provedení práce mít nebudu. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. Subjektem kompenzačního bonusu je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy jste sice v měsíci únoru byl osobou, která byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (Vaše příjmy z dohody o provedení práce převýšily hranici 10 000 Kč, stanovenou zákonem o nemocenském pojištění), ale v měsících bonusového období (březen, duben) jste jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění nebyl. Skutečnost, že Vašimi převládajícími příjmy, jsou příjmy z nájmu pozemků, nemá na nárok pro přiznání kompenzačního bonusu žádný vliv.

 1. Jsem OSVČ, která v měsíci prosinci 2019, v důsledku vykonávání sezónní činnosti, přerušila vykonávání samostatné činnosti a přihlásila se na úřad práce. Od 2. dubna 2020 jsem samostatnou činnost obnovila a z úřadu práce se odhlásila ke dni 1. dubna 2020. Za dny, kdy jsem byla v evidenci úřadu práce, jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 2. dubna do 30. dubna 2020. Za dny, kdy jste čerpala podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Kompenzační bonus nelze vyplatit za kalendářní den, ve kterém je čerpána podpora v nezaměstnanosti, resp. podporu v nezaměstnanosti není možné vyplatit za den, za který je čerpán kompenzační bonus.

 1. V současné době nouzového stavu pobírám příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, tzv. „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ. Podléhá toto ošetřovné dani z příjmů? Budu ho muset zdanit v daňovém přiznání?

Nikoli příjem z dotace v rámci dotačního programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ je dle § 10 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 v roce 2020 od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí.

 1. Je kompenzační bonus, tj. výplata částky 25 000 Kč pro OSVČ od daně z příjmů osvobozena nebo jde o zdanitelný příjem?

Kompenzační bonus vyplácený na základě zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. zj) zákona o daních z příjmů.

 1. Když se mě jakožto OSVČ dotkla krize až od dubna (za březen mi ještě dobíhaly peníze a zakázky), chápu správně, že mám žádat jen o 15 tisíc?

Kompenzační bonus ve výši 500 korun za den se vyplácí pouze za ty kalendářní dny, kdy jsou naplněny podmínky uvedené v zákoně a žadatel je doloží čestným prohlášením. Jednou z těchto podmínek je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Podmínka je tedy nastavena dosti benevolentně a není ambicí posuzovat přesný den v měsíci, kdy dané omezení nastalo. Rovněž není rozhodné, zda takové omezení je důsledkem jednorázové skutečnosti (například výpadek podstatné zakázky) či průběžné skutečnosti (například částečné omezení činnosti provozovny). Podstatné je pouze to, že v daném kalendářním měsíci jako celku došlo k omezení činnosti žadatele nad míru obvyklou. Rovněž není vyloučeno, aby počátek omezení nastal ještě před začátkem bonusového období; zde postačí, pokud omezení během bonusového období nadále trvá. Z uvedeného vyplývá, že pokud činnost žadatele v daném kalendářním měsíci nad míru obvyklou vůbec omezena nebyla, pak pro dny spadající do daného kalendářního měsíce nárok na kompenzační bonus nemá.

 1. Můj dotaz směřuje k žádosti o výplatu kompenzačního bonusu 25 000 Kč. Mám datovou schránku, mohu přesto poslat žádost e-mailem?

Ano. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jenž je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy, vyplněnou žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan nebo fotokopii žádosti připojit jako přílohu e-mailové zprávy. E-mail odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu (tam, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů). V současné době je již možné žádosti podávat.

 1. Chci si požádat o těch 25 000 Kč, jsem OSVČ a vykonávám podnikatelskou činnost, nemám však bankovní účet. Vrátí mi finanční úřad peníze v hotovosti? Mohu si pro ně přijít na pokladnu úřadu, nebo mi budou poslány poštou na moji adresu?

Nikoli, kompenzační bonus se vrací pouze na účet, který musí být v české měně (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2). Není podmínkou, aby vlastníkem účtu byl samotný žadatel.

 1. Již jsem podal 1. 4. žádost o bonus 25 000 Kč, ovšem v žádosti není moje čestné prohlášení. Vyplatí mi finanční úřad peníze?

Čestné prohlášení je povinnou náležitostí žádosti o kompenzační bonus (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2), je tudíž nezbytné žádost o čestné prohlášení doplnit. Vlastnoručně prohlášení podepište a podejte na územním pracovišti finančního úřadu, kde podáváte i přiznání k dani z příjmů (na podatelně, nebo jej vložte do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti). Můžete ho poslat i jako scan či fotografii prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu podatelny příslušného územního pracoviště.

 1. Podnikatelskou činnost vykonávám jako hlavní činnost, bez zaměstnanců a nemám jiné příjmy. V průběhu měsíce března nedošlo u mojí podnikatelské činnosti k žádnému omezení a k omezení poptávky po výrobcích a dalších výstupech plynoucích z mého podnikání došlo až v průběhu dubna. V dubnu činnost nadále vykonávám, ale s jistými omezeními. Mám nárok na kompenzační bonus v plné výši?

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Podstatné je tedy to, že v daném kalendářním měsíci jako celku došlo k omezení Vaší činnosti nad míru obvyklou. Z uvedeného vyplývá, že pokud Vaše činnost v daném kalendářním měsíci (březnu) nad míru obvyklou vůbec omezena nebyla, pak pro dny spadající do března nárok na kompenzační bonus nemáte. Pokud v měsíci dubnu byla omezena poptávka po výstupech z Vaší činnosti, máte za tento měsíc nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den, tj. za duben ve výši 15 000 Kč.

 1. Mám nárok na kompenzační bonus, jestliže k omezení mojí podnikatelské činnosti došlo již 5. března, protože můj hlavní odběratel se vrátil z Itálie s nemocí COVID-19 a přestal požadovat dodávku mnou vyráběných komponentů? Činnost nadále vykonávám.

Ano, nárok na kompenzační bonus máte v plné výši. Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Skutečnost, že počátek omezení nastal ještě před začátkem bonusového období, přiznání nároku na kompenzační bonus nebrání. Pokud omezení během bonusového období (březen, duben) nadále trvá, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši.

 1. Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši, protože u mě došlo k omezení činnosti z důvodu souvisejících s nouzovým stavem. V měsíci březnu jsem pozastavil živnost, byl jsem registrován na úřadu práce a čerpal jsem podporu v nezaměstnanosti. Na úřadu práce nejsem registrován od 1. dubna. Od 6. dubna jsem obnovil činnost a z dostupných informací jsem zjistil, že nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši. Co mám dělat, mohu použít e-mail?

Protože jste za měsíc březen čerpal podporu v nezaměstnanosti, nemáte za měsíc březen nárok na kompenzační bonus. Protože jste činnost od 6. dubna obnovil, máte nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den, tj. za měsíc duben ve výši 15 000 Kč (od 1. 4. 2020 do 5. 4. 2020 byla činnost pozastavena z důvodů souvisejících s nouzovým stavem). Pokud jste tedy po podání žádosti zjistil, že nemáte nárok na kompenzační bonus v plné výši, můžete ve lhůtě 60 dnů po skončení bonusového období, tedy do 29. 6. 2020, svoji žádost změnit (doporučujeme co nejdříve) na správnou částku. Správný počet dnů a částku uvedete do nové žádosti. Novou žádost můžete poslat e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu.

 1. Provozuji řemeslnou živnost v jedné provozovně. Z nařízení vlády v rámci nouzového stavu jsem musel provozovnu uzavřít. Pokud vláda povolí, např. k 20. 4. její provozování a já provozovnu otevřu, budu mít nárok na celou částku 25 000 Kč bonusu, tj. i za ty dny, kdy budu mít již obchod otevřen?

Ano, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši, tj. 25 000 Kč. Jednou z podmínek přiznání kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, a Vy do např. 20. 4. nemůžete obchod otevřít, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.

 1. Na základě rozhodnutí vlády jsem musel uzavřít provozovnu a mohu ji znovu otevřít od 20. 4. 2020. Mám nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. až do 30. 4. 2020, nebo jen do 19. 4. 2020?

Pro nárok na kompenzační bonus není rozhodující, zda byla provozovna zcela uzavřena, či došlo pouze k omezení činnosti v ní vykonávané. Důležité je, že došlo k omezení činnosti v souvislosti se situací související s výskytem koronaviru nad obvyklou míru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen za část měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Jestliže tedy byla Vaše provozovna v důsledku aktuální situace uzavřena do 19. 4. 2020, vzniká Vám nárok na kompenzační bonus až do konce bonusového období, tedy do 30. 4. 2020.

 1. Jsem OSVČ, která v měsíci březnu 2020, přesněji 15. 3. 2020, přerušila na živnostenském úřadě živnost. Důvodem byla nedostatečná poptávka po službách, které nabízím, a to v důsledku přijetí mimořádných opatření. Od 15. 4. 2020 jsem živnost na živnostenském úřadě zase obnovila. Po dobu přerušení živnosti jsem nebyla přihlášena na úřadu práce. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. 3. do 30. 4. 2020, protože důvodem přerušení Vaší činnosti byla mimořádná opatření přijatá kvůli výskytu koronaviru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen za část měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.

 1. Provozuji jako OSVČ malý krámek se smíšeným zbožím. Z důvodu karantény kvůli podezření na nákazu koronavirem jsem musela přestat od 20. 3. 2020 prodávat a krámek jsem zavřela (živnost jako taková pozastavena oficiálně nebyla). Od 13. 4. 2020 mám opět otevřeno. Za jaké období mohu žádat o kompenzační bonus?

Pro nárok na kompenzační bonus je rozhodující, že došlo k omezení činnosti v souvislosti se situací související s výskytem koronaviru nad obvyklou míru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. I když tedy byla Vaše prodejna uzavřena od 20. 3. do 12. 4., vzniká Vám nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. od 12. 3. do 30. 4. 2020.

 1. Před pár lety jsem se stal kvůli nenadálé situaci v rodině pěstounem. Pěstounství mám vedené jako hlavní činnost a OSVČ mám jako vedlejší činnost. Můžu žádat o kompenzační bonus, když jsem byl po uzavření školky nucen omezit činnost OSVČ kvůli nemožnosti umístění dítěte v zařízení předškolního vzdělávání? OSVČ jsem nepřerušil.

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy máte vedenu činnost OSVČ jako vedlejší a Vaší hlavní činností je péče o nezaopatření dítě v rámci pěstounství. Jako pěstounovi Vám ve většině případů vzniká nárok na odměnu pěstouna. Pokud v měsících březen a duben pobíráte odměnu pěstouna, je z této odměny odváděno sociální pojištění, tj. v jejím důsledku jste osoba, která je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a z tohoto důvodu nemáte na kompenzační bonus nárok. Můžete však požádat o ošetřovné u MPO.

 1. Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, ale v současné době jsem na mateřské dovolené (od ledna 2020) a pobírám peněžitou pomoc v mateřství. Při zaměstnání a i nyní na mateřské dovolené si přivydělávám jako OSVČ. V důsledku omezení souvisejících s koronavirem nemohu teď činnost vykonávat. Mám také nárok na kompenzační bonus?

Přestože Váš pracovní poměr stále trvá, nevykonáváte z důvodu mateřské dovolené pro zaměstnavatele práci, nepobíráte tedy odměnu za práci, ale peněžitou pomoc v mateřství, která je dávkou vyplácenou zaměstnavatelem prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (nehradíte tedy nemocenské pojištění). Pakliže byla Vaše vedlejší výdělečná činnost omezena v důsledku aktuální situace, můžete o kompenzační bonus požádat. Výplata peněžité pomoci v mateřství není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus.

 1. Podnikám jako OSVČ (hlavní činnost) a pobírám rodičovský příspěvek. Před nástupem na mateřskou-rodičovskou jsem byla zaměstnána (stále jsem evidovaná jako zaměstnanec). Nemocenské pojištění za mě platil zaměstnavatel před nástupem na mateřskou, ale teď ji z titulu rodičovského příspěvku neplatím. Sociální pojištění z OSVČ platím. Splňuji všechny podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu?

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Před nástupem na mateřskou dovolenou jste byla zaměstnána a v současnosti pobíráte rodičovský příspěvek. Při pobírání rodičovského příspěvku nevykonáváte závislou činnost (nemáte příjmy ze zaměstnání), takže nejste účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a při splnění dalších podmínek uvedených v zákoně, tedy zejména pokud byl výkon Vaší samostatné výdělečné činnosti omezen nad míru obvyklou z důvodu mimořádné situace související s výskytem koronaviru, máte nárok na kompenzační bonus.

 1. Na jedno IČO provozuji různé činnosti (provozuji cukrárnu a květinářství). Mám tedy nárok na dva příspěvky, pokud jsem musela výkon obou činností kvůli koronaviru omezit?

Subjekt kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, bez ohledu na počet činností, které může tato osoba např. na základě živnostenského oprávnění vykonávat, tj. subjekt kompenzačního bonusu za splnění veškerých podmínek má nárok na výplatu pouze jedenkrát.

 1. Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši 25 000 Kč a bonus mi prozatím nebyl vyplacen. Následně jsem si uvědomil, že v měsíci dubnu jsem již měl příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 5 000 Kč a z dostupných informací vyplývá, že v takovém případě nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši, ale pouze od 12. března do 31. března 2020. Ostatní podmínky stanovené zákonem splňuji. Co mám dělat, můžu si znovu požádat o nižší částku?

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Správně jste vyhodnotil, že v měsíci dubnu není tato podmínka z Vaší strany splněna a že tedy za měsíc duben nemáte nárok na kompenzační bonus. Protože jste si již o kompenzační bonus požádal, ale prozatím Vám nebyl vyplacen, doporučujeme vám co nejdříve podat novou žádost, ve které uvedete správné období od 12. března do 31. března, správný počet dnů 20 a správnou výši požadované částky 10 000 Kč. Novou žádost můžete poslat vedle standardních způsobů podání i e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. V žádosti je také třeba znovu provést čestné prohlášení. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu. Správce daně tuto skutečnost zohlední jak v rovině evidenční, tak i v rovině platební, tj. bude Vám následně vyplacena již správná částka.

 1. Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši 25 000 Kč a bonus mi již byl vyplacen. Následně jsem si uvědomil, že v měsíci dubnu jsem již měl příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 10 000 Kč a z dostupných informací vyplývá, že v takovém případě nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši, ale pouze od 12. března do 31. března 2020. Ostatní podmínky stanovené zákonem splňuji. Co mám dělat, můžu si znovu požádat o nižší částku?

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Správně jste vyhodnotil, že v měsíci dubnu není tato podmínka z Vaší strany splněna a že tedy za měsíc duben nemáte nárok na kompenzační bonus. Vámi původně požadovaná výše kompenzačního bonusu již Vám však byla vyplacena. Po zjištění, že nemáte nárok na kompenzační bonus v plné výši, je třeba podat novou žádost (doporučujeme co nejdříve), ve které uvedete správné období od 12. března do 31. března, správný počet dnů 20 a správnou výši požadované částky 10 000 Kč. Novou žádost můžete poslat e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. V žádosti je také třeba znovu provést čestné prohlášení. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu. Protože jste svoji žádost změnil až po tom, co Vám byl kompenzační bonus vyplacen, tj. došlo k jeho samovyměření a předepsání do evidence daní, je Vaše žádost podnětem k doměření kompenzačního bonusu, resp. daně ze strany správce daně a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.

 1. Požádal jsem si o kompenzační bonus, z dostupných informací jsem si nicméně následně dovodil, že na něj nemám nárok. Jak mám postupovat?

O této skutečnosti je na místě kvalifikovanou formou (např. stejně jako bylo o kompenzační bonus požádáno) informovat Vašeho správce bonusu, doporučujeme vzniklou situaci důkladně popsat. Jasné vymezení situace vždy usnadní a nejspíše i urychlí vyřízení. Správce bonusu na základě této informace může následně přistoupit k zastavení řízení o Vaší žádosti, pokud ještě nedošlo k vyplacení kompenzačního bonusu, případně na základě této změny doměří platebním výměrem, který Vám bude běžnou cestou doručen, daň, a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit.

V případě již vyplaceného kompenzačního bonusu je na místě souběžně s informováním správce bonusu zároveň i vrátit neoprávněně vyplacenou část kompenzačního bonusu. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Kompletní platební informace budou zároveň taktéž uvedeny v platebním výměru, který Vám bude doručen. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.

 1. Jsem OSVČ (nejsem v pracovněprávním poměru) a vykonávám funkci zastupitele obce. Výkon mé samostatné výdělečné činnosti byl již začátkem března zčásti utlumen v důsledku aktuální situace související s koronavirem. Mohu požádat o kompenzační bonus?

Protože jste stále aktivně vykonával podnikatelskou činnost (ač v omezeném režimu), můžete požádat o kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. 12. 03. – 30. 04. 2020. Co se týče souběhu s výkonem funkce zastupitele, je rozhodující, zda funkci vykonáváte jako uvolněný či neuvolněný člen zastupitelstva obce. Jestliže funkci vykonáváte jako neuvolněný člen zastupitelstva, potom výkon této funkce a odměna s ním spojená není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, neboť neuvolnění členové zastupitelstev nejsou účastni nemocenského pojištění (§ 5 písm. a) bod 22. zákona o nemocenském pojištění). Jestliže jste uvolněným zastupitelem, záleží na tom, zda Vaše odměna za výkon funkce činila alespoň 3 000 Kč, což je částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění. Pakliže by výše odměny v měsíci březnu a dubnu 2020 založila Vaši účast na nemocenském pojištění (činila by alespoň 3 000 Kč), nárok na kompenzační bonus Vám nevzniká.

 1. Jsem rezidentem České republiky a v ČR provozuji podnikatelskou činnost. Od 1. března došlo k omezení mojí podnikatelské činnosti (provoz autodílny) a i následně je moje činnost z důvodu krizových opatření omezena. V březnu a dubnu mám ale příjem ze závislé činnosti ze zahraničí, kde vykonávám zaměstnání, v ČR zaměstnán nejsem. Mám nárok na kompenzační bonus za celé kompenzační období?

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Z Vašich informací vyplývá, že tato podmínka je u Vás splněna v měsíci březnu i v měsíci dubnu. Subjektem kompenzačního bonusu může být OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Zákonem upravujícím důchodové pojištění je myšlen zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a účastí zaměstnance na nemocenském pojištění se rozumí účast podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V situaci, kdy vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost podle zákona upravujícího důchodové pojištění a zároveň jste v důsledku výkonu zaměstnání v zahraničí účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec nikoli v ČR (tj. podle zákona o nemocenském pojištění), ale v zahraničí, máte (při splnění dalších zákonných podmínek) na kompenzační bonus nárok za bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 v plné výši. V praxi je tedy důležitá skutečnost, že vykonáváte činnost OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění, ale nejste v ČR účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

 1. Jsem občanem a rezidentem Slovenské republiky a v ČR od listopadu 2019 provozuji podnikatelskou činnost. Od 12. března 2020 došlo k omezení mojí podnikatelské činnosti na území ČR a svoji provozovnu na území ČR jsem musel zavřít, kdy tento stav stále trvá. Zároveň pobírám pravidelný příjem ze závislé činnosti na Slovensku, kde jsem zaměstnán, v ČR zaměstnán nejsem. Trvalý pobyt v ČR nemám. K důchodovému pojištění jako OSVČ jsem přihlášen v ČR, kde si z této činnosti toto pojištění také platím. Důchodové pojištění ze závislé činnosti je odváděno na Slovensku. Mám nárok na kompenzační bonus?

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Z Vašich informací vyplývá, že tato podmínka je u Vás od 12. března splněna, protože jste byl nucen uzavřít provozovnu. Subjektem kompenzačního bonusu může být OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Zákonem upravujícím důchodové pojištění je myšlen zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a účastí zaměstnance na nemocenském pojištění se rozumí účast podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V situaci, kdy vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost podle zákona upravujícího důchodové pojištění a zároveň jste v důsledku výkonu zaměstnání na Slovensku účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nikoli v ČR (tj. podle zákona o nemocenském pojištění), ale na Slovensku, máte (při splnění dalších zákonných podmínek) na kompenzační bonus nárok za bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 v plné výši. V praxi je tedy důležitá skutečnost, že vykonáváte činnost OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění, ale nejste v ČR osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Skutečnost, zda máte v ČR trvalý pobyt nebo nemáte, nemá na přiznání nároku na kompenzační bonus vliv. Stejně tak není nutné, abyste byl rezidentem ČR.

Další odpovědi byly zmíněny také v článku Kompenzační bonus pro OSVČ v otázkách a odpovědích.