Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Modul pro žadatele o vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích

21/05/20

Žádosti o poskytnutí vybraných finančních příspěvků na hospodaření v lesích se sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který po sestavení žádosti umožňuje odeslání jejích dat krajskému úřadu a vytištění vlastní žádosti pro její podpis žadatelem i odborným lesním hospodářem a její následné doručení krajskému úřadu. Modul pro žadatele (http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui) se v současnosti využívá pro finanční příspěvek […]

Žádosti o poskytnutí vybraných finančních příspěvků na hospodaření v lesích se sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který po sestavení žádosti umožňuje odeslání jejích dat krajskému úřadu a vytištění vlastní žádosti pro její podpis žadatelem i odborným lesním hospodářem a její následné doručení krajskému úřadu.

Modul pro žadatele (http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui) se v současnosti využívá pro finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dotační program A), finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dotační program B), finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (dotační program D) a pro finanční příspěvek na ochranu lesa (dotační program I). Tento modul pro žadatele do 30. 6. 2020 funguje ve zkušebním provozu, během něhož je možné používat i dosavadní starší modul pro žadatele z přelomu let 2018 a 2019. Navzdory zkušebnímu provozu jsou v něm vytvořené žádosti plnohodnotné a krajské úřady je dokáží administrovat stejně jako žádosti vytvořené v dosavadním starším modulu pro žadatele. Po nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. bude po 30. 6. 2020 zahájen plnohodnotný provoz modulu pro žadatele a dosavadní starší modul nebude již možné používat. Současný zkušební provoz modulu pro žadatele se od jeho budoucího plnohodnotného provozu liší v míře využívání dat z datového skladu státní správy lesů, kdy v současnosti během zkušebního provozu jsou k dispozici pouze údaje o lesních hospodářských celcích, zatímco při plnohodnotném provozu již budou integrovány i vybrané údaje o jednotkách prostorového rozdělení lesa.

Pro práci v modulu musí být uživatel přihlášen do prostředí portálu eAGRI prostřednictvím účtu s plnohodnotným nebo omezeným přístupem. Plnohodnotný registrovaný přístup do portálu eAGRI je určen hlavně těm žadatelům, kteří kromě modulu pro žadatele v rámci portálu obsluhují i další aplikace či vyřizují jiné agendy ve vztahu k MZe (např. v rámci Portálu farmáře). Tento přístup si žadatel zřizuje osobně na pracovištích Státního zemědělského a intervenčního fondu. Žadatelé, kteří v prostředí eAGRI budou využívat pouze modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích, mohou využít omezený registrovaný účet. Omezený registrovaný účet si žadatel zřídí postupem uvedeným na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/registrovany-pristup/. Oba druhy uživatelských účtů umožňují obdobný způsob práce v prostředí modulu pro žadatele a stejně tak oba umožňují vytvářet žádosti za vlastníka uživatelského účtu, i za jiné osoby.

Data sestavené žádosti se příslušnému krajskému úřadu předávají příslušným tlačítkem, následně je možné žádost vytisknout bez ochranného vodotisku a po opatření příslušnými podpisy a přílohami je nutné ji příslušnému krajskému úřadu ještě doručit. Do okamžiku převzetí žádosti krajským úřadem může žadatel odeslaná data žádosti stáhnout zpět kvůli úpravě či doplnění; po převzetí žádosti krajským úřadem je to možné jen ve spolupráci s krajským úřadem. Data žádosti může k úpravě či doplnění vrátit rovněž přímo krajský úřad. Při každém stažení či vrácení žádosti se zvýší číslo její verze v záhlaví žádosti, žádost má být znovu vytištěna a po podpisu znovu doručena krajskému úřadu.

Ve vlastním modulu je možné požadované údaje vpisovat ručně, nebo (v případě pokročilejších uživatelů) data žádosti vložit hromadným importem z XML souboru exportovaného z výrobního SW (tímto způsobem je možné hromadně vložit buď kompletní data žádosti, nebo kompletní data přílohy žádosti). Struktura a obsah tohoto XML souboru je specifikována XSD šablonou, prostřednictvím které se bude provádět primární kontrola (validace) dat v importovaném souboru před jejich načtením do modulu pro žadatele. XSD šablony i popisy XML struktur jsou uveřejněny v příloze tohoto článku. Upozorňujeme, že zveřejněné XSD šablony odpovídají současné podobě formulářů žádostí, která se s účinností novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. změní (po novele budou zveřejněny aktualizované verze XSD šablon).

V horní části obrazovky modulu pro žadatele je uživatelům k dispozici uživatelská příručka, která popisuje význam jednotlivých položek a předepsanou podobu požadovaných údajů. Ve stejné části je kontakt na podporu uživatelů: pro běžné problémy při zřizování uživatelského účtu a pro běžné problémy při používání modulu pro žadatele kontaktujte helpdesk MZe (helpdesk@mze.cz), se závažnějšími problémy při používání modulu pro žadatele způsobenými zjevně jeho chybou kontaktujte speciální e-mailovou adresu prispevky-kurovec@mze.cz.

Pokud při práci s modulem pro žadatele dojde k nesprávnému zobrazení stránky (např. rozhozené zobrazení v aplikaci) nebo k zamrznutí formuláře, je možné problém snadno vyřešit pomocí kombinace kláves CTRL a F5. Rovněž doporučujeme pro práci s modulem pro žadatele používat co nejnovější verzi internetového prohlížeče a spíše se vyvarovat používání internetového prohlížeče MS Internet Explorer.

Přílohy

Související odkazy