Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuálně k rostlinolékařským šetřením v porostech před vývozem rostlin do třetích zemí

15/05/20

Zdroj: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ upozorňuje profesionální provozovatele, vývozce a další osoby, kteří hodlají vyvážet rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty do zemí mimo EU (s výjimkou Švýcarska), že je v mnohých případech zapotřebí, aby vyvážená komodita byla zkontrolována v průběhu vegetace, popř. výroby. Šetření před vývozem se letos nově provádí i v porostech druhů, které dříve podléhaly soustavné rostlinolékařské kontrole ÚKZÚZ. Žádost o provedení šetření na ÚKZÚZ doporučujeme dodat do 31. 5. daného roku.

Šetření je prováděno zejména v porostech druhů, kde je potřeba zajistit splnění požadavků, které lze garantovat pouze v průběhu vegetace. Jedná se například o požadavky na vzorkování a testování dotčených rostlin, nebo na základě vizuální prohlídky ověření nepřítomnosti určitých škodlivých organismů v místě produkce a v jeho okolí.

To se týká hlavně zásilek osiv směřujících do Euroasijské unie, Indie, JAR, Austrálie, USA apod.  Až na základě výsledku provedeného šetření, které vychází z požadavků cílové země, je možné vydat rostlinolékařské osvědčení s požadovanou garancí.

Nově se letos provádí šetření před vývozem i v porostech druhů, u kterých ještě v loňském roce ÚKZÚZ prováděl tzv. soustavnou rostlinolékařskou kontrolu v porostech jako podmínku pro vystavení rostlinolékařských pasů. Letos však podle nové fytosanitární legislativy tyto porosty před vystavením pasů prohlížejí sami pěstitelé. K šetření před vývozem je tedy nutné přihlásit i porosty těchto druhů.

Pouze v určitých legislativou stanovených případech, kdy ÚKZÚZ provádí nadále šetření před vystavením pasů, lze využít pro vývoz výsledků tohoto šetření, pokud zahrnuje  veškeré požadované podmínky dovážející zemí.

Pokud se provádí uznávání porostu v rámci certifikace ISTA nebo OECD, tak bude probíhat pouze jedno šetření ÚKZÚZ, při kterém budou ověřeny i požadavky pro vývoz.

Vzor žádosti včetně přehledu porostů, které jsou předmětem šetření naleznete v příloze. Žádost lze podat písemně na adresu pracoviště ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu, Zemědělská 1a, 613 00 Brno nebo elektronicky na email odv@ukzuz.cz, a to ideálně do 31. května daného roku. U později podaných žádostí nemusí být zajištěno, že  bude možné s ohledem na stav vegetace ověřit veškeré požadavky.

Šetření je zpoplatněno v souladu s vyhláškou č. 221/2002 Sb., sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů.  V případě šetření před vývozem je zpoplatnění účtováno podle bodu 13., tj. 220 Kč za každou započatou hodinu.

 

 

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství