Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Statistická zjišťování Ministerstva zemědělství v roce 2021 – připomínky do 29.4.2020

20/04/20

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Českého statistického úřadu č. 394/2001 Sb., kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování, mohou jednotlivá ministerstva každoročně podat Českému statistickému úřadu ke schválení případné návrhy ke změnám obsahu a formy resortních statistických zjišťování […]

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Českého statistického úřadu č. 394/2001 Sb., kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování, mohou jednotlivá ministerstva každoročně podat Českému statistickému úřadu ke schválení případné návrhy ke změnám obsahu a formy resortních statistických zjišťování pro následující kalendářní rok.

Vzory výkazů statistických zjišťování Ministerstva zemědělství pro rok 2020 jsou umístěny na internetových stránkách ministerstva http://eagri.cz ve složce: Ministerstvo zemědělství >Statistika> Výkazy MZe pro rok 2020 http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/statistika/vykazy-mze-pro-rok-2020.html.

Jakmile vstoupí v účinnost změna Nařízení vlády č. 282/2014 Sb. o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, dle které bude registrovaný první kupující povinen oznamovat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu měsíčně mimo jiné nákup mléka v objemových a peněžních jednotkách, průměrný obsah tuku a průměrný obsah bílkovin, bude ukončen sběr dat prostřednictvím statistického zjišťování „Odbyt (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka odbytovými organizacemi“.

Případné připomínky a návrhy změn ve statistických zjišťováních Ministerstva zemědělství pro rok 2021 včetně zdůvodnění zašlete prosím v termínu do 29. dubna 2020 odboru účetnictví a statistiky 11170 a rovněž mailem na adresu dolezal@mze.cz.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství