Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kvalita osiva jarního ječmene ve vztahu k výnosovým prvkům

27/04/20

Zdroj: Agromanual

Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha

Základním předpokladem dosažení vysokého výnosu je kvalitně založený porost. Jen vysoce klíčivé a vitální osivo představuje záruku dosažení odpovídající hustoty porostu. K dosažení rychlého a rovnoměrného vzcházení rostlin může napomoci moření osiva. Při konvenčním způsobu pěstování mají pěstitelé k dispozici celou řadu mořidel.

Pokusy

V polních a laboratorních pokusech se dvěma odrůdami jarního ječmene Zhana a Francin se zjišťoval vliv moření osiva mořidlem Raxil Star 0,5 l/t na polní vzcházivost, počet klasů, počet zrn v klasech, výnos, HTS sklizeného zrna a výnos předního zrna. U odrůdy Francin se navíc sledoval vliv původu osiva na výnosové prvky. Osivo pocházelo z lokalit Horšovský Týn na Domažlicku a Bezno na Mladoboleslavsku. Před setím byla u porovnávaných vzorků osiva stanovena laboratorní klíčivost a laboratorní vzcházivost ve stresových podmínkách (vitalita).

V polních pokusech byla porovnávána výkonnost osiva jarního ječmene ze sklizně 2018 vysévaného v roce 2019 na pokusném pozemku Výzkumné stanice České zemědělské univerzity v Praze-Červený Újezd ležící na Praze-západ. U odrůdy Francin se navíc sledoval vliv původu osiva na výnosové prvky. Maloparcelní polní pokusy probíhaly na parcelkách o sklizňové ploše 10 m2 ve 4 opakováních. Vysévalo se 400 klíčivých obilek/m2. Polní vzcházivost se vyhodnocovala po vzejití odpočtem rostlin. Před sklizní se stanovil počet klasů na 1 m2. Zároveň se u 20 za sebou jdoucích rostlin zjišťoval počet zrn v klasech ječmene.

Zralé porosty se sklízely maloparcelní sklízecí mlátičkou. Sklizené zrno se vyčistilo na laboratorní čističce semen na sítě 2,2 mm a u každého vzorku se stanovila vlhkost. Výnos byl přepočten na 14% vlhkost zrna. HTS byla stanovena odpočítáním dvakrát 500 obilek na automatickém fotoelektronickém počítadle a jejich zvážením. Jestliže byl rozdíl obou stanovení větší než 10 %, bylo nutno odpočítání obilek opakovat.

Laboratorní testy probíhaly ve 4 opakováních. Test klíčivosti byl založen v navlhčeném skládaném filtračním papíru při teplotě 20 °C. Laboratorní klíčivost byla stanovena po 8 dnech od založení testu. V polovině testování (po čtyřech dnech) byla zjištěna energie klíčení. Laboratorní vzcházivost se zjišťovala ve stresových podmínkách pomocí dvou testů vitality.

Agrotechnika polních pokusů byla následující. Pokusy s jarním ječmenem byly zasety 21. března 2019. Ve stejný den se hnojilo 200 kg/ha LAD. 10. května se porosty ošetřovaly proti plevelům herbicidem Mustang Forte 0,7 l/ha a 4. června byl proti houbovým chorobám použit fungicid Archer Turbo1,0 l/ha. Sklizeň proběhla v plné zralosti 1. srpna.

Výsledky – laboratorní rozbory

U vysévaného osiva jarního ječmene byly mezi porovnávanými variantami zjištěny rozdílné výsledky (tab. 1). Moření osiva neovlivňovalo rychlost klíčení ani laboratorní klíčivost, která u všech porovnávaných vzorků dosahovala velmi vysoké úrovně, ale mělo kladný vliv na laboratorní vzcházivost zjišťovanou ve dvou stresových testech. HTS byla u mořených variant v porovnání s nemořenými mírně zvýšená. Z odrůd měla vyšší HTS Zhana než Francin.

Obecně testované osivo vykazovalo velmi vysokou vitalitu. V testu 1 se za vysokou vitalitu považuje vzcházivost vyšší než 80 % a v testu 2 vyšší než 70 %. Z porovnávaných odrůd byla vyšší vitalita zjištěna u osiva odrůdy Zhana. Moření osiva mírně zlepšovalo vitalitu osiva u všech porovnávaných vzorků.

Tab. 1: Laboratorní pokusy – osivo ječmene na výsev 2019
Tab. 1: Laboratorní pokusy - osivo ječmene na výsev 2019

Výsledky – polní pokusy

V polních pokusech založených v roce 2019 nebyly u jarního ječmene dosažené výsledky jednoznačné (tab. 2). V případě odrůdy Zhana moření nezlepšovalo polní vzcházivost, naopak vyšší počet rostlin vzešel z nemořeného osiva. U odrůdy Francin se moření osiva kladně projevilo na polní vzcházivosti, ale rozdíl nebyl příliš výrazný. Polní vzcházivost u porovnávaných dvou vzorků odrůdy Francin ovlivnil vliv původu osiva. Lépe vzešlo osivo pocházející z Bezna. Vitalita osiva zjištěná ve stresových testech lépe korespondovala s polní vzcházivostí než klíčivost (graf 1).

Moření osiva vedlo k navýšení klasů pouze u varianty osiva odrůdy Francin pocházející z Horšovského Týna. V případě varianty osiva odrůdy Francin z Bezna nebyl zjištěn rozdíl v počtu klasů. U odrůdy Zhana byl zjištěn mírně vyšší počet klasů u varianty nemořeného osiva.

Počet zrn v klasech moření osiva takřka neovlivňovalo. Pouze u varianty nemořeného osiva odrůdy Francin pocházejícího z Horšovského Týna byl počet zrn v klasech mírně nižší v porovnání s variantou mořeného osiva.

V polních pokusech moření osiva u obou variant původu osiva odrůdy Francin nevedlo k navýšení výnosů jarního ječmene. V případě odrůdy Zhana bylo zjištěno navýšení výnosu u varianty namořeného osiva o 0,2 t/ha. V porovnání odrůd poskytl vyšší výnos Francin než Zhana.

Podíl předního zrna nad sítem 2,5 mm se mezi porovnávanými variantami příliš nelišil, pohyboval se mezi 96 až 97 %. Rozdíly ve výnosech předního zrna se pohybovaly ve stejných relacích jako výnosy po vyčištění na sítě 2,2 m.

Hmotnost tisíce semen sklizeného zrna ječmene byla nižší než v případě vysévaného osiva. Výrazně vyšší HTS měla odrůda Zhana než Francin. U mořené varianty osiva odrůdy Zhana byla zjištěna vyšší HTS v porovnání s variantou namořeného osiva. Naopak u obou variant původu osiva odrůdy Francin  měly mořené varianty osiva nižší HTS než nemořené.

Graf 1: Porovnání klíčivosti, vitality a polní vzcházivosti jarního ječmene
Graf 1: Porovnání klíčivosti, vitality a polní vzcházivosti jarního ječmene

Tab. 2: Polní pokusy a rozbory zrna ječmene po sklizni 2019
Tab. 2: Polní pokusy a rozbory zrna ječmene po sklizni 2019

Závěr

V laboratorních a polních a pokusech s vybranými odrůdami jarního ječmene založených v roce 2019 byl testován vliv původu osiva a moření na jeho vitalitu, strukturu porostu a výnosy. U vysévaného osiva se vyhodnocovala semenářská a biologická hodnota.

V pokusech byly zjištěny rozdílné výsledky mezi porovnávanými variantami. Moření osiva zlepšovalo jeho vitalitu posuzovanou ve dvou stresových testech. V polní vzcházivosti se ale výsledky různily. Výnosy zrna zvyšovalo moření osiva jen u jedné odrůdy.

Pohled na pokusy s jarním ječmenem v Červeném Újezdě
Pohled na pokusy s jarním ječmenem v Červeném Újezdě

Výnosy zrna navyšovalo moření osiva jen u odrůdy Francin
Výnosy zrna navyšovalo moření osiva jen u odrůdy Francin

Polní vzcházivost lépe koresponduje s vitalitou než s klíčivostí
Polní vzcházivost lépe koresponduje s vitalitou než s klíčivostí

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství