Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun – kdo má nárok?

07/04/20

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun žádat bude možno po schválení Parlamentem a zápisu ve Sbírce zákonů, což bude nejpozději do 15. dubna Co to je kompenzační bonus? Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady Kdo má nárok? OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění) […]

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

žádat bude možno po schválení Parlamentem a zápisu ve Sbírce zákonů, což bude nejpozději do 15. dubna

Co to je kompenzační bonus?

 • Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady

Kdo má nárok?

 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění)
 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud:
 1. Pobírá invalidní nebo starobní důchod
 2. Je na mateřské nebo rodičovské dovolené
 3. Pečuje o zdravotně postiženou osobu

Kolik mohu získat?

 • Částka je 25 000 Kč jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.

Jaké podmínky musí být splněny?

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

 • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Jak mohu požádat?

 • Žádám na finančním úřadu, kde podávám daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou), lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy)
 • Není stanoven závazný formulář, ale v řádu nejbližších dnů bude zveřejněn doporučený vzor pro snazší vyplnění žádosti

Co žádost obsahuje?

 • Kromě základních identifikačních údajů žadatele bude potřeba i číslo bankovního účtu, kam se bonus zašle (může to být i účet jiné osoby, které důvěřuji (např. příbuzný), musí jít o účet u poskytovatele platebních služeb vedený v české měně)
 • Čestné prohlášení, že splňuji podmínky pro přiznání bonusu

Kdy mohu požádat?

 • Jakmile bude finální podoba úpravy schválena Parlamentem a zapsána ve Sbírce zákonů, což bude nejpozději do 15. dubna
 • Pokud podám žádost před skončením období, za které se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), odpovídám za to, že se mnou uvedené údaje nezmění
 • Žádost musím podat nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká

Musím bonus zahrnout do daňově uznatelných příjmů?

 • Ne, bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému

Kde najdu podrobnosti?

 • Výše uvedený text je orientační – tj. definitivní znění a podmínky čerpání budou jisté až po schválení obou komor Parlamentu: tiskovou zprávu MF k stávajícímu návrhu zákonné úpravy najdete ZDE, dosavadní nejčastější otázky a odpovědi najdete ZDE

Pokud mám dluhy, bude můj bonus nějak krácen?

 • Zákon garantuje, že bonus nebude použit na případné nedoplatky u správce daně a že nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuci

Jak poznám, že má žádost již byla vyřízena?

 • O vyřízení žádosti se nevydává rozhodnutí
 • Vyřízení žádosti poznám tak, že mi bude bonus přičten na uvedený bankovní účet

Za jak dlouho po podání žádosti mi bude bonus vyplacen?

 • Záměrem je, aby byl bonus vyplacen co nejdříve, a to neprodleně po zpracování žádosti
 • Přesto prosíme o trpělivost s ohledem na možné obdržení stovek tisíc žádostí

Co když nebudu splňovat podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu?

 • Správce daně při vyřízení žádosti posoudí pouze to, zda jsou splněny základní podmínky pro přiznání bonusu za každý den rozhodného období a podle toho určí výši bonusu
 • Pokud nesplním základní podmínky (např. nejsem OSVČ), bonus se nepřizná – o tom mě finanční úřad bezodkladně vyrozumí na uvedený kontakt (např. e-mail)
 • Pokud nesplním podmínky, které není možné jednoduše ověřit při zpracování žádosti, riskuji pozdější doměření daně ve výši vyplaceného bonusu
 • Ministerstvo financí a Finanční správa proto apeluje na poctivost žadatelů

Jaký je vztah kompenzačního bonusu k sociálním dávkám?

 • Bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu
 • V měsíci, kdy je vyplacen kompenzační bonus, nelze přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti