Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Status výskytu regulovaných škodlivých organismů na území ČR

24/03/20

Zdroj: ÚKZÚZ

Podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin je jedním ze závazků každé národní organizace ochrany rostlin – v ČR má tuto roli ÚKZÚZ – vést a aktualizovat seznamy regulovaných škodlivých organismů, tyto i další škodlivé organismy sledovat a také evidovat údaje o statusu jejich výskytu na území daného státu nebo jeho části. Pro ČR jsou od 14. 12. 2019 přímo platné seznamy regulovaných škodlivých organismů uvedené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/2072. Některé další regulované škodlivé organismy v těchto seznamech zařazeny nejsou, neboť podléhají dočasným mimořádným opatřením EU stanoveným zvláštními předpisy.

ÚKZÚZ v níže uvedené tabulce poskytuje přehled všech škodlivých organismů regulovaných fytosanitárními předpisy EU s uvedením aktuálního statusu jejich výskytu na území ČR. Informace o statusu výskytu má v první řadě sloužit pěstitelům a dalším oprávněným provozovatelům, kteří dodávají na vnitřní trh EU rostliny a jiné komodity podléhající regulaci. Jde o komodity, pro něž má být vydán rostlinolékařský pas a současně jsou pro ně předepsány zvláštní požadavky či opatření, jejichž splnění má rostlinolékařský pas garantovat. Tyto požadavky obsahují zpravidla několik alternativních možností a jednou z nich bývá požadavek, že rostliny či rostlinné produkty pocházejí z oblasti prosté daného škodlivého organismu; oblastí se v tomto případě rozumí i celé území státu. Oblast či země prostá daného organismu znamená, že na základě úředního průzkumu výskytu tohoto organismu nebo i jiných údajů o jeho nepřítomnosti je možno garantovat, že se na daném území nevyskytuje. V opačném případě musí rostlinolékařský pas garantovat splnění jiného alternativního požadavku, kterým se zaručí nepřítomnost škodlivého organismu v dané komoditě, například může být předepsáno provedení šetření rostlin (prohlídka anebo testování odebraných vzorků) stanoveným způsobem. Avšak i v případě, že území ČR je prosté daného škodlivého organismu, resp. nezávisle na zvláštních požadavcích, je oprávněný provozovatel povinen vykonávat šetření u rostlin, pro něž má být vydán rostlinolékařský pas.

Území ČR je pro tento účel považováno za prosté pro ty škodlivé organismy, u nichž je v přehledu uveden status „nevyskytuje se, potvrzeno průzkumem“ nebo „nevyskytuje se“. V případě statusu „výskyt není znám, nejsou údaje“, „vyskytuje se, probíhá eradikace“ nebo „vyskytuje se“ nepřítomnost na území ČR nelze garantovat.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství