Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Skladování krmiv na zemědělské půdě

12/03/20

V únoru 2020 vyšla novela vyhlášky č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech (novela byla zveřejněna pod č. 20/2020 Sb.). S  účinností od 11. února 2020 se nově zavádí podmínky pro skladování siláže a senáže na zemědělské půdě: § 12 Podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě  (1) Objemná krmiva jako siláž […]

V únoru 2020 vyšla novela vyhlášky č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech (novela byla zveřejněna pod č. 20/2020 Sb.). S  účinností od 11. února 2020 se nově zavádí podmínky pro skladování siláže a senáže na zemědělské půdě:

§ 12 Podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě 

(1) Objemná krmiva jako siláž nebo senáž určená výhradně pro krmení hospodářských zvířat (dále jen „objemná krmiva“) lze volně ložená skladovat na zemědělské půdě, pokud

a) jejich uložení je dočasné, jednorázové a nouzové po dobu maximálně 8 měsíců, sloužící k překlenutí nedostatku standardních skladovacích míst,
b) jejich hmotnost nepřesahuje 200 t a byly sklizeny z plochy do 10 ha,
c) místo pro jejich uložení (dále jen „úložiště“) je

1. na ploše, která není součástí vyhlášeného zvláště chráněného území5) a nachází se ve vzdálenosti minimálně 50 m od jeho hranice nebo hranice jeho ochranného pásma,
2. vzdáleno minimálně 50 m od povrchových vod a od ochranných pásem vodních zdrojů6),
3. umístěno na pozemku s maximální sklonitostí do 5 stupňů,
4. umístěno na pozemku (části dílu půdního bloku), který není meliorován odvodněním, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 767), není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží vymezenou hlavními půdními jednotkami 04 a 057), a
5. zabezpečeno tak, aby nedošlo k průniku senážních nebo silážních šťáv do půdy a tím k poškození biologických, fyzikálních a chemických vlastností zemědělské půdy8) a k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod,

d) zemědělská půda, na níž jsou skladována objemná krmiva, bude uvedena do původního stavu do 1 roku od zahájení skladování a zahájení skladování objemných krmiv na zemědělské půdě bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního předpisu8),
e) budou spotřebována pro krmení hospodářských zvířat a
f) místo a čas jejich uložení a vyskladnění byly písemně oznámeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.

(2) Sušina rostlinného materiálu naskladňovaného za účelem skladování na zemědělské půdě musí být po celou dobu skladování větší než 33 %.

(3) Úložiště musí být zakryto tak, aby do něj nemohla vtékat srážková nebo povrchová voda a musí být zabráněno úniku silážních šťáv a tekutých výluhů mimo úložiště. Zakrytí musí být zajištěno po celou dobu skladování objemných krmiv na zemědělské půdě v souladu s předchozí větou. Zakrytím musí být dále zabráněno znehodnocení objemných krmiv.

(4) Na stejném místě lze na zemědělské půdě uložit objemná krmiva opakovaně nejdříve po 4 letech od ukončení vyskladnění.

(5) Při vyskladňování musí být zajištěno, aby nedocházelo ke kontaminaci objemných krmiv zeminou, a následnému zkrmování takto kontaminovaných objemných krmiv zvířatům.

(6) O každém úložišti musí být vedena evidence9), do které se zaznamenává datum založení, sušina a množství naskladněného materiálu a termín vyskladnění.

(7) Při opakovaném uložení objemných krmiv na stejném místě nebo při jejich skladování na zemědělské půdě po dobu delší než 8 měsíců musí být kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 6 dále zajištěno, že objemná krmiva

a) jsou skladována na místech vhodných k jejich uložení, schválených v havarijním plánu zpracovaném podle § 39 vodního zákona, a
b) nejsou uložena na zemědělské půdě déle než 12 měsíců od data uložení.

——————————————————————
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.
8) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství