Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odrůdy obilnin doporučené pro ekologické zemědělství

09/03/20

Zdroj: ÚKZÚZ

Zájem ekozemědělců o ověření vhodnosti odrůd obilnin pro tento systém hospodaření vedl v roce 2015 k tomu, že ÚKZÚZ společně se zástupci univerzit, výzkumných pracovišť a praxe vytvořil podmínky pro zahájení zkoušení pro Seznam doporučených odrůd (SDO), jehož je ÚKZÚZ odborným garantem. Výsledky zkoušení odrůd pšenice a ječmene za období 2016 – 2019 nyní vydáváme ve spolupráci se Svazem PRO-BIO ve formě Seznamu doporučených odrůd pro ekologické zemědělství.

Zkoušení odrůd v podmínkách EZ (SDO EKO) probíhá od jara 2015. Impulsem k jeho zavedení byl nárůst ploch orné půdy v tomto systému pěstování a zájem pěstitelů, zvolit si odrůdy vhodné pro pěstování v daných podmínkách. Zkoušení odrůd pro SDO EKO vzbudilo i zájem žadatelů o registraci odrůd přímo pro podmínky EZ (v současné době je v řízení o registraci 5 odrůd pšenice ozimé a 1 odrůda pšenice jarní).


Síť zkušebních stanic pro odrůdové pokusy v podmínkách EZ se dosud nestabilizovala. Pozemky pro odrůdové pokusy certifikované pro EZ má k dispozici pouze jedna zkušební lokalita ÚKZÚZ. Ostatní pokusy jsou zakládány u privátních subjektů. Od zkoušení na některých lokalitách muselo být kvůli vysoké heterogenitě pozemků či problémům se zakládáním a vedením pokusů upuštěno. Tyto ztráty se však daří kompenzovat díky zvýšenému zájmu o zkoušení ze strany profesionálních zkušebních stanic, které rozšířily zkoušení v konvenčních podmínkách o ekologický segment. Samozřejmostí je splnění všech podmínek spojených s ekologickým způsobem pěstování včetně certifikace.

Aktuální hodnocení odrůd vychází z výsledků pokusů prováděných v letech 2016-2019 podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky – vláčením prutovými branami – dle konkrétních podmínek zkušební lokality. Dosažené výnosy byly statisticky vyhodnoceny. Pokusy, u kterých byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (neúplnost porostu, poškození zvěří apod.), nebyly zahrnuty do celkového hodnocení. Ze sklizně byly odebrány vzorky a byly provedeny kvalitativní rozbory zrna.

Výnosovou úroveň pokusů nejvíce ovlivnily půdně-klimatické podmínky lokality, předplodina a termín setí. Nejvyšších výnosů dosahovaly pokusy na lokalitách, kde je kvalitní, úrodná půda a dlouhodobě zavedený osevní postup s vyšším podílem zlepšujících plodin.

Infekční tlak houbových chorob byl v porostech v režimu ekologického pěstování obecně nižší než v konvenčně vedených porostech. Menší hustota porostu vytváří mikroklima nepříznivé pro šíření patogenů.

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2020 zahrnuje přehled výnosů zrna a hospodářských vlastností  6 odrůd pšenice jarní, 3 odrůd ječmene jarního a 4 odrůd pšenice jarní.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

 

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství